Uppföljning av Skånes utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är de skånska utvecklingsaktörernas gemensamma vision om hur Skåne ska utvecklas. Strategin innefattar en vision och sex visionsmål. Utifrån visionsmålen enas utvecklingsaktörerna om områdesstrategier, handlingsplaner, program och insatser. Regionen, kommunerna, statliga myndigheter, skånska lärosäten, idéburen sektor, invånare och näringsliv – alla har ett ansvar och en möjlighet att bidra till att möta samhällsutmaningar och nå visionsmålen tillsammans.

Det öppna Skåne 2030 är den gemensamma övergripande visionen.

De sex visionsmålen är:

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
  • Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
  • Skåne ska utveckla framtidens välfärd
  • Skåne vara globalt attraktivt

Uppföljningen av utvecklingsstrategin sker löpande i den interaktiva rapporten ”Hur har det gått i Skåne?”. I elva avsnitt kan läsaren följa utvecklingen inom olika områden som näringsliv, befolkning, hälsa och miljö. De utmaningar och möjligheter som visas i rapporten är gemensamma för alla utvecklingsaktörer och definierar handlingsutrymmet när strategi ska omsättas till handling.

Se hela den senaste versionen av strategin ”Det Öppna Skåne 2030”, som beslutades av regionfullmäktige den 16 juni 2020.