Tillgänglighet och infrastruktur

För att gynna en mångfald av goda livsmiljöer behöver Skåne nyttja regionens alla delar. Genom att binda samman regionen och förbättra tillgängligheten – både till digital och transportmässig infrastruktur – kan vi skapa ett sammanhållet Skåne.

Ett stort antal arbetstillfällen kan i Skåne nås inom ett rimligt tidsintervall med kollektivtrafik, men fortfarande råder det skillnader mellan olika platser i regionen. Det är framförallt runt Malmö, Lund och Helsingborg som störst antal arbetstillfällen finns. Antalet resor med kollektivtrafik har ökat kraftigt de senaste åren, och då framförallt antalet tågresor. Sett till den digitala infrastrukturen har andelen med tillgång till bredband ökat kraftigt. Det är dock stora skillnader mellan stad och landsbygd vad gäller tillgång till både bredband och fiber.

Foto: skane.com © Studio e.

Tillgänglighet till arbete

Tillgängligheten till arbetstillfällen via kollektivtrafik varierar mycket mellan olika geografiska platser i Skåne. Ett stort antal av länets arbetstillfällen finns i Malmö, Lund och Helsingborg, vilket gör att städer belägna i västra Skåne har en högre tillgänglighet till arbetstillfällen än östra Skåne.

Det totala antalet arbetstillfällen i Skåne uppgick år 2017 till 599 105. Det är en ökning med 7 procent sedan 2013. Tillgängligheten till dessa via kollektivtrafiken varierar mycket beroende på var i Skåne bostället är.

Medelskåningen når cirka 123 000 skånska arbetstillfällen med kollektivtrafik inom 45 minuter. Detta utgör cirka 20 procent av alla arbetstillfällen i Skåne. Från området kring Lunds centralstation nås cirka 340 000 stycken, det vill säga cirka 57 procent, av Skånes arbetstillfällen med kollektivtrafik inom 45 minuter. Samtidigt når till exempel de boende i centrala Simrishamn cirka 12 500 eller cirka 2 procent, av Skånes arbetstillfällen inom samma tidsintervall, vilket visar på en stor variation inom regionen.

Mellan åren 2014 och 2018 ökade antalet arbetstillfällen som kan nås med kollektivtrafik inom 45 minuter mest i sydvästra Skåne. En större minskning skedde vid Landskrona och in mot landet. Detta skulle kunna bero på ändrade tåglinjer.

Förändring i antelet arbetstillfällen som nås med kollektivtrafik 
Inom 45 minuter från alla platser i Skåne

Ett stort antal av länets arbetstillfällen finns i Malmö, Lund och Helsingborg. Som en följd av detta når orter som ligger inom 45 minuters restid ifrån någon eller flera av dessa städer en stor andel av Skånes arbetstillfällen. En viktig faktor för en plats i Skåne är alltså tillgänglighet till någon eller flera av de regionala kärnorna, med tyngdpunkt på de regionala tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Genom att öka restiden i kollektivtrafik från 45 minuter till en timme så ökas tillgängligheten drastiskt för många platser. Exempelvis når Hässleholm C mer än dubbelt så många arbetstillfällen med den extra kvarten och det samma gäller för Höörs station. Trelleborgs lasarett får en drastisk förbättring av 15 extra minuters restid. Stationen ökar från 74 500 tillgängliga arbetstillfällen inom 45 minuters kollektivtrafikresa, till 189 500 inom 60 minuter. 

Diagrammet visar befolkningens tillgänglighet till arbete vid 45 minuters restid respektive 60 minuters restid. Varje punkt i diagrammet visar hur många personer som når just den andelen av regionens arbetstillfällen. 

Kollektivtrafik

Antalet resor med kollektivtrafik har ökat kraftigt i Skåne. Det är framförallt antalet tågresor som ökat.

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik. Sedan 2004 har antalet resor ökat med 74 procent. Antalet resor med Skånetrafiken var år 2019 knappt 170 miljoner, en ökning med 2,2 procent sedan 2018.

Det är framför allt tågresor som ökat de senaste åren och under 2019 ökade de med 6,6 procent. Även stadsbusstrafiken och regionbuss har haft en positiv utveckling under 2019. Satsningar på ny trafik, tillgänglighetsförbättringar och nya koncept som MalmöExpressen bidrar till en bra tillväxt i stadsbusstrafiken.

Enligt kollektivtrafikbarometern ligger marknadsandelarna för kollektivtrafiken uppskattningsvis på 32 procent av det motoriserade resandet, vilket är 8 procentenheter ifrån den regionala utvecklingsstrategins mål om 40 procents marknadsandel år 2030.

Bredband

De senaste tio åren har det skett en kraftig ökning av andelen hushåll med tillgång till bredband och fiber. Det råder dock stora skillnader mellan stad och landsbygd, där en mycket lägre andel av hushållen på landsbygden har tillgång till bredband och fiber.

Under perioden 2010-2019 har andelen hushåll med tillgång till bredband om 100 Mbit/s ökat från 37,7 procent till dagens 84 procent. Ökningen för arbetsställen under samma period är ungefär lika stor. Anledningen till den stora ökningen är dels utbyggnad av nätet för kabel-TV samt en efterfrågedriven utbyggnad av fibernätet. Med tillgång till bredband menas att ett internetabonnemang kan beställas till hushållet eller arbetsstället, på kort tid och utan särskilda kostnader.  

Skåne är på nionde plats av Sveriges 21 län när det gäller tillgång till fiber för hushåll och arbetsställen.  Andelen med tillgång till fiber ökar mest på landsbygden i Skåne, men det är fortfarande en ganska låg andel på landsbygden som har tillgång till fiber jämfört med Skånes tätorter. Landskrona kommun har högst andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fiber medan Hörby har lägst andel.

Tillgång till internetuppkoppling i Skåne 

Kartan visar andel hushåll som har tillgång till 100 Mbit/sekund