Tillgänglighet och infrastruktur

För att gynna en mångfald av goda livsmiljöer behöver Skåne nyttja regionens alla delar. Genom att binda samman regionen och förbättra tillgängligheten – både till digital och transportmässig infrastruktur – kan vi skapa ett sammanhållet Skåne.

Ett stort antal arbetstillfällen i Skåne kan med kollektivtrafik nås inom ett rimligt tidsintervall, men fortfarande råder det skillnader mellan olika platser i regionen. Det är framförallt runt Malmö, Lund och Helsingborg som störst antal arbetstillfällen finns. Antalet resor med kollektivtrafik ökade kraftigt åren före pandemin men föll drastiskt under 2020. Sett till den digitala infrastrukturen har andelen hushåll med tillgång till bredband ökat kraftigt. Det är dock stora skillnader mellan stad och landsbygd vad gäller tillgång till både bredband och fiber.

Foto: skane.com © Studio e.

Tillgänglighet till arbete

Tillgängligheten till arbetstillfällen via kollektivtrafik varierar mycket mellan olika geografiska platser i Skåne. Tillgängligheten är överlag bättre i västra Skåne eftersom ett stort antal av länets arbetstillfällen finns i Malmö, Lund och Helsingborg.

Det totala antalet arbetstillfällen i Skåne uppgick år 2017 till 599 105. Det är en ökning med 7 procent sedan 2013. Tillgängligheten till dessa via kollektivtrafiken varierar mycket beroende på var i Skåne bostället är.

Medelskåningen når cirka 123 000 skånska arbetstillfällen med kollektivtrafik inom 45 minuter. Detta utgör cirka 20 procent av alla arbetstillfällen i Skåne. Från området kring Lunds centralstation nås cirka 340 000 stycken, det vill säga cirka 57 procent, av Skånes arbetstillfällen med kollektivtrafik inom 45 minuter. Samtidigt når till exempel de boende i centrala Simrishamn cirka 12 500 eller cirka 2 procent, av Skånes arbetstillfällen inom samma tidsintervall, vilket visar på en stor variation inom regionen.

Mellan åren 2014 och 2018 ökade antalet arbetstillfällen som kan nås med kollektivtrafik inom 45 minuter mest i sydvästra Skåne. En större minskning skedde vid Landskrona och in mot landet. Detta skulle kunna bero på ändrade tåglinjer.

Förändring i antalet arbetstillfällen som nås med kollektivtrafik 2014 - 2018
Inom 45 minuter från alla platser i Skåne

tillgänglighet_arbete_1.jpeg

Ett stort antal av länets arbetstillfällen finns i Malmö, Lund och Helsingborg. Som en följd av detta når orter som ligger inom 45 minuters restid ifrån någon eller flera av dessa städer en stor andel av Skånes arbetstillfällen. En viktig faktor för en plats i Skåne är alltså tillgänglighet till någon eller flera av de regionala kärnorna, med tyngdpunkt på de regionala tillväxtmotorerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Genom att öka restiden i kollektivtrafik från 45 minuter till en timme så ökas tillgängligheten drastiskt för många platser. Exempelvis når Hässleholm C mer än dubbelt så många arbetstillfällen med den extra kvarten och det samma gäller för Höörs station. Trelleborgs lasarett får en drastisk förbättring av tillgängligheten med 15 extra minuters restid från 74 500 tillgängliga arbetstillfällen inom 45 minuters kollektivtrafikresa, till 189 500 inom 60 minuter. 

Diagrammet visar befolkningens tillgänglighet till arbete vid 45 minuters restid respektive 60 minuters restid. Varje punkt i diagrammet visar hur många personer som når just den andelen av regionens arbetstillfällen. 

Kollektivtrafik

Coronapandemin dämpade resandet med kollektivtrafiken i Skåne rejält. Trenden innan pandemins utbrott var dock starkt positivt där framför allt antalet tågresor ökat.

Coronapandemin fick resandet med kollektivtrafiken att drastiskt falla efter 2019. Totala antalet resor sjönk med 42 procent mellan 2019 och 2021. Trenden innan pandemin var däremot positivt och en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik kunde ses. Sedan 2004 har antalet resor ökat med 74 procent. Åren innan pandemin var det framför allt tågresor som ökade, men också stadsbuss- och regionbusstrafiken hade en positiv utveckling.

Enligt kollektivtrafikbarometern ligger marknadsandelarna för kollektivtrafiken uppskattningsvis på 21 procent av det motoriserade resandet. Det är en minskning från föregående mätning då marknadsandelarna för kollektivtrafiken uppskattningsvis låg på 32 procent.

Bredband

De senaste tio åren har det skett en kraftig ökning av andelen hushåll med tillgång till bredband och fiber. Det råder dock stora skillnader mellan stad och landsbygd, där en mycket lägre andel av hushållen på landsbygden har tillgång till bredband och fiber.

Under perioden 2010-2019 har andelen hushåll med tillgång till bredband om 100 Mbit/s ökat från 37,7 procent till dagens 84 procent. Ökningen för arbetsställen under samma period är ungefär lika stor. Anledningen till den stora ökningen är dels utbyggnad av nätet för kabel-TV samt en efterfrågedriven utbyggnad av fibernätet. Med tillgång till bredband menas att ett internetabonnemang kan beställas till hushållet eller arbetsstället, på kort tid och utan särskilda kostnader.  

Skåne är på elfte plats av Sveriges 21 län när det gäller tillgång till fiber för hushåll och arbetsställen.  Andelen med tillgång till fiber ökar mest på landsbygden i Skåne, men det är fortfarande en ganska låg andel på landsbygden som har tillgång till fiber jämfört med Skånes tätorter. Landskrona kommun har högst andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fiber medan Hässleholm har lägst andel.

Tillgång till internetuppkoppling i Skåne 

Kartan visar andel hushåll som har tillgång till 100 Mbit/sekund

karta tillgång till 100 Mbit/s

Tillgänglighet över Öresund

År 2020 arbetspendlade 18 200 personer över Öresund. Personresor över Öresund minskade drastiskt till följd av pandemin, medan godstransporterna påverkades i mindre utsträckning.

Enligt en ny metod framtagen av Region Skåne tillsammans med Danmarks Statistik och Statistiska centralbyrån kan siffror på arbetspendlingen över Öresund för första gången sedan 2015 presenteras. Under 2020 var det 18 200 personer som bodde på ena sidan sundet och arbetade på andra. Varav 84 procent bodde i Sverige och jobbade i Danmark och 16 procent bodde i Danmark och jobbade i Sverige.

Antalet enkelresor med bil, buss, tåg och färja över Öresund låg åren innan pandemin på en stadig nivå runt 100 000 enkelresor per dygn. Som följd av pandemin rasade resandet till cirka 30 000 resor per dygn under andra kvartalet 2020. En minskning med 71 procent jämfört med samma period året innan. Under 2021 har resandet återhämtat sig med 10 procent till runt 53 300 resor per dygn jämfört med året innan.

Godstrafiken över Öresund med godstågsvagnar, varu- och lastbilar föll i pandemins början något, men återhämtade sig och under 2021 var nivåerna högre än 2019, året innan pandemin.