5. Kompetensförsörjning

Uppgiften för kompetensförsörjning är att skapa förutsättningar för invånarna och arbetsgivarna att erhålla de kunskaper och förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta görs främst genom utbildningstillfällen inom olika utbildningsformer såsom gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning, folkhögskolor, yrkeshögskola och högskolor.

I detta kapitel följer vi upp sysselsättning, matchningsgrad och inkomst utifrån 52 utbildningar, vilket omfattar tre fjärdedelar av de sysselsatta på arbetsmarknaden i Skåne län.

De sammantagna variablerna över sysselsättning, utveckling av relativ lön och matchning pekar på att det är en stark arbetsmarknad för individer med utbildning inom hälso- och sjukvård samt lärare. Även individer med kunskaper som kan användas inom IT-branscherna har en god arbetsmarknad. Sämst arbetsmarknad möter de individer som har en allmän, ofta studieförberedande, utbildning.

Sysselsättningsgrad efter utbildning

Andelen sysselsatta i Skåne varierar inte bara beroende på utbildningsnivå, utan även på utbildningsinriktningen.

Utbildningarna som har högst sysselsättningsgrad år 2021 var framför allt olika legitimationsyrken inom vården och lärarutbildningar. Lägst sysselsättningsgrad har gruppen med allmänna utbildningar utan specialisering såsom högskoleförberedande utbildning samt folk- och grundskoleutbildning, vilka även är de två största utbildningsgrupperna sett i absoluta tal. Även diverse eftergymnasiala utbildningar inom naturvetenskap, humaniora och konstnärliga utbildningar har en förhållandevis låg sysselsättningsgrad.

Förändringen i sysselsättningsgraden för de olika utbildningsgrupperna jämfört med 2017 har i stora drag legat kvar på samma nivåer eller följt den allmänna sysselsättningsutvecklingen i länet.

Utbildningarna med högst sysselsättningsgrad 2021
Källa: SCB
Utbildning med lägst sysselsättningsgrad 2021
Källa: SCB

Matchningsgrad

För att visa hur stor andel av de som arbetar som har en utbildning som överensstämmer med sitt yrke används begreppet matchningsgrad. Måttet ger en indikation på hur väl arbetsmarknaden fungerar med att matcha utbildningar till rätt yrke. Genom att visa utvecklingen av matchningsgraden över tid går det att få en indikation på hur efterfrågan på kompetens förändras: ökar matchningsgraden är det en indikation på att efterfrågan på kompetens ökar eftersom det tyder på att det är lättare att få ett jobb som motsvarar individens utbildning.

Matchningsgraden i Sveriges län varierar mellan 60 och 65 procent. Skåne tillhör de län som har högst matchningsgrad med 64,5 procent år 2021. Detta kan tyda på att arbetsgivarna har lätt att rekrytera individer med önskad utbildning vilket ofta betyder att förvärvsgraden är låg. Det kan också tyda på att det är lätt att få ett jobb med den inriktning som utbildningen har vilket ofta betyder att förvärvsgraden är hög. Skånes matchningsgrad är dock sjunkande över tid, medan den stiger i riket och övriga storstadslänen.

Matchningsgraden varierar betydligt mellan olika utbildningsbakgrunder. De flesta utbildningar med en matchningsgrad på mer än 90 procent är legitimationsyrken inom vården och skolan. Lägst matchningsgrad har utbildningar med allmän inriktning och de gymnasiala yrkesutbildningarna inom handel, restaurang samt barn och fritid.

Sedan 2017 har matchningsgraden ökat mest för utbildningarna specialistsjuksköterskor, lärare, och eftergymnasialt datautbildade. Allmänt inriktade utbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora hör tillsammans med ekonom-, restaurang- och civilingenjörsutbildade till de som minskat mest i matchningsgrad sedan 2017.

Utbildningar med den största ökningen i matchningsgrad de senaste 5 åren, 2021
Källa: SCB
Utbildningar med den största minskningen i matchningsgrad de senaste 5 åren, 2021
Källa: SCB

Inkomstutveckling efter utbildning

I de flesta yrken ligger medianlönen i Skåne lägre än i riket. Flera yrkesgrupper har dock haft en stark löneutveckling relativt till medianlönen de senaste fem åren.

De utbildningar som ger den högsta lönen i Skåne är läkar-, civilingenjörs-, jurist-, högskoleingenjörs- och specialistsjuksköterskeutbildningarna som har en medianlön mellan 44 500 och 57 500 kronor i månaden 2021. Bland de utbildningar som ger lägst lön i Skåne, med en medianlön mellan 25 000 och 27 500 kronor i månaden 2021, finns gymnasialt barn och fritids- och barn och omsorgsprogram, konstnärliga utbildningar, tandsköterske-, samt medicinsk sekreterarutbildning. De utbildningar som har högst lön kännetecknas av längre eftergymnasiala utbildningar medan de med kortare utbildningar främst är gymnasiala.

För nästan samtliga utbildningsgrupper är lönerna i Skåne lägre än medianen för riket. Undantagen är medicinska sekreterare, VVS-utbildning och skogsvetenskapliga utbildningar.

Skillnaderna i lönenivå kan illustreras genom att man jämför dem med medianlönen på arbetsmarknaden. Detta mått kallas ”relativ lön”, och kan visa hur lönen inom en utbildning har utvecklats relativt till arbetsmarknadens löner i stort. På så sätt får man också en indikation på hur lätt arbetsgivare har att rekrytera: stiger lönen så indikerar det ofta ökad efterfrågan, och om den sjunker visar det ofta på minskad efterfrågan.

I tabellerna betyder en relativ lön på +10% att medianlönen i utbildningsgruppen är 10 procent högre än medianlönen på den skånska arbetsmarknaden i stort. Ett negativt värde betyder att den är så många procent lägre än medianlönen.

De utbildningar som har haft störst löneökning de senaste fem åren kan kategoriseras i tre grupper: sjuksköterskeutbildningar, lärarutbildningar samt eftergymnasiala data och medieutbildningar. Av de utbildningar som haft sämst relativ löneutveckling är alla eftergymnasiala utbildningar eller grundskoleutbildning.

Utbildningar med störst relativa löneökning de senaste 5 åren, 2021
Relativ lön definieras av hur många procent lönen skiljer sig från Skånes medianlön
Källa: SCB
Utbildningar med minst relativa löneökning de senaste 5 åren, 2021
Relativ lön definieras av hur många procent lönen skiljer sig från Skånes medianlön
Källa: SCB

Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för 2030

Enligt Region Skånes utbildningsprognos kommer den totala tillgången på utbildad arbetskraft år 2030 att uppgå till 553 000 och den totala efterfrågan till 530 000. Det största underskottet av personal på den skånska arbetsmarknaden finns sedan många år bland tekniskt utbildade, sjuksköterskor, vård- och omsorgsutbildade samt bland yrkes- och ämneslärare. Dessa branscher återfinns också i Region Skånes utbildningsprognos över de branscher där underskottet på personal kommer att vara som störst 2030.

Ett sätt att utvärdera kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden är att se till balansen mellan tillgång och efterfrågan på utbildade. Tabellerna nedan visar de 20 utbildningar med störst underskott respektive störst överskott på utbildade enligt Region Skånes prognos för 2030, uttryckt i både absolut antal och i procent av den efterfrågade arbetskraften.

Det största absoluta underskottet på utbildade kommer att finnas bland vård- och omsorgsutbildade samt i flera mansdominerande tekniska yrken i den privata sektorn. Därutöver visar prognosen även ett relativt stort underskott bland grund-, ämnes- och yrkeslärarutbildade, byggutbildade och bland de med restaurang- och livsmedelsutbildning. Mätt i procent av den efterfrågade arbetskraften kommer de största underskotten att finnas bland yrkeslärare, specialistsjuksköterskor och bland de med gymnasial industriteknisk och vård- och omsorgsutbildning.

Å den andra sidan prognosticeras ett överskott på personal inom en rad utbildningar. Det största absoluta överskottet på utbildade kommer att finnas bland de med folk- och grundskoleutbildning, högskoleförberedande utbildning och transportutbildning. Prognosen visar även ett relativt stort överskott på utbildade bland flera eftergymnasiala utbildningar inom humaniora men även inom journalistik, samhällsvetenskap och ekonomi.  Mätt i procent av den efterfrågade arbetskraften kommer de största överskotten att finnas inom journalistik och konstnärliga utbildningar.

Utbildningar med störst överskott på utbildade år 2030
Baserat på Region Skånes Utbildnings- och Arbetsmarknadsprognos
Källa: Region Skåne
Utbildningar med störst underskott på utbildade år 2030
Baserat på Region Skånes Utbildnings- och Arbetsmarknadsprognos
Källa: Region Skåne