Infrastruktur & fysisk planering

Befolkningen i Skåne växer och vilket leder till ökade behov av transporter men också ett högre tryck på en fungerande bostadsmarknad. Bristen på bostäder ökar allt mer och det råder ingen tvekan om att det behövs en bättre balans på bostadsmarknaden. En förutsättning för att attrahera och behålla internationell arbetskraft med bred kompetens är att bostadsmarknadens mekanismer fungerar tillfredsställande och att det finns tillgång till bostäder.

De demografiska förändringarna i kombination med en ökad individualisering driver fram ett ökat behov av individuella lösningar inte minst inom transportsektorn. Detta skapar i sin tur ett ökat transportbehov vilket kräver en fungerande infrastruktur. Under många år har det varit otillräckliga investeringar i järnvägen, vilket bland annat har lett till en eskalering av brister i järnvägens infrastruktur. Det finns dels en bristande kapacitet, dels en bristande kvalitet. Genom att stärka tillgängligheten, genom investering i infrastruktur, bostäder och kollektivtrafik, kan det ha positiva effekter både på tillväxten, rörligheten på arbetsmarknaden och medborgarna. 

Allt mer bristande järnvägsinfrastruktur

Bristande investeringar i järnvägen, samt ett ökat behov av tågtransporter både för gods och personer, leder till en eskalering av brister i järnvägens infrastruktur. Det finns dels en bristande kapacitet, dels en bristande kvalitet.

Bristen på nyinvesteringar i järnväg gör att järnvägen har allt svårare att möta upp behoven av transporter, eftersom kapacitetstaket uppnås på fler och fler sträckor, stationer och bangårdar. Eftersatt underhåll i kombination med en hårt trafikbelastad infrastruktur leder till fler och mer omfattande skador och fel, med trafikstörningar som drabbar resenärer och gods allt mer.

Den bristande kapaciteten ger en ökad konkurrens om plats på spåren, där den regionala tågtrafiken måste samsas med interregionala persontåg och godstågen. Situationen gör att regionen inte kan utveckla tågtrafiken på det sätt som vore mest önskvärt. Den höga trafikbelastningen gör det samtidigt svårt att hantera de störningar som uppstår i trafiken, eftersom det finns begränsade marginaler att ta i itu med förseningar.

Konsekvensanalys för Skåne
 • Regionens utbud av tågtrafik kan inte utvecklas i den takt som är önskvärd
 • Fler och mer omfattande trafikstörningar uppstår, med förlorad tid och pengar för resenärer och trafikutövare.
 • Kollektivtrafiken får svårt att behålla och locka nya resenärer, vilket gör det svårt att uppnå målet om ökad marknadsandel.
 • Minskat förtroende för kollektivtrafiken påverkar integrationen och tillväxten negativt

Strategiska råd för hantering

 • Samverka för ökade infrastrukturinvesteringar i Skåne
 • Förespråka gediget förebyggande underhåll av befintlig järnväg
 • Agera aktivt för smarta och kostnadseffektiva åtgärder som skapar ökad kapacitet och tillgänglighet
 • Samverka mellan operatörerna på järnvägen för nyttigaste användningen av befintlig kapacitet
 • Verka för att en höghastighetsbana mellan Malmö (Med start på Kastrup flygplats) och Stockholm kommer till stånd genom Sverigeförhandlingen. 

Ökat transportbehov av gods och människor

Samhället har under en längre period skapat en valfrihetsnorm som innebär att vi förväntas välja och att vi förväntar oss att kunna välja det som passar oss själva bäst. Detta genererar ett ökat behov av transporter då allt fler väljer att resa till en skola eller en vårdinrättning i någon annan del av staden i stället för det närmaste alternativet. Därutöver medför individuellt anpassade lösningar en ökad distributionstrafik, inte minst på hemleveranser.

Städernas befolkning fortsätter att växa, vilket i sig bidrar till ökade transporter i befintliga trafiksystem. Det blir dessutom en större utmaning att hitta rätt matchning på arbetsmarknaden och svårare för hela hushållen att hitta flera jobb på samma ort. Detta medför ofta att boende och arbete finns på olika orter med ett ökat pendlade som följd. Fritidsresandet och upplevelsesamhället har besöksmål och inrättningar som ligger spritt vilket också skapar ökat behov för transporter. Det blir också allt viktigare att hitta strukturer för att möta individuella resebehov från dörr till dörr, där flera stopp längs färdrutten blir möjliga.

De ökade transportbehoven riskerar att skapa fortsatt ökad miljöpåverkan, ökad trängsel och förseningar om inte infrastrukturen används, byggs ut och underhålls på ett funktionellt sätt. 

Konsekvensanalys för Skåne

 • Miljöpåverkan och utsläpp ökar med större transportbehov.
 • Ökad trängsel och förseningar gör att andra transportmedel väljs vilket på sikt hotar målen om ökade marknadsandelar.
 • Dålig pålitligheten minskar förtroende för kollektivtrafiken
 • Verkställandet av de individuella valen skapar nya sätt att transportera gods och för människor att mötas på.
 • Det ökade transportbehovet ökar incitamenten för innovationer.

Strategiska råd för hantering

 • Verka för att människor och gods kan transporteras på ett klimatneutralt och energisnålt sätt.
 • Kollektivtrafiken bör samverka med andra aktörer i samhället för att tillgodose hela kundens behov.
 • Verka för mer hållbara transporter genom förändrat beteende.
 • Planera för helheten i resandet genom att förenkla användandet av kombinerade transportmedel.
 • Verka för ökad pålitlighet i trafikinfrastrukturen genom bättre robusthet.
 • En fortsatt dialog med Trafikverket och kommunerna för att förbättra framkomligheten.
 • Maximera nyttan av befintlig infrastruktur genom att prioritera kollektivtrafik, gång- och cykel framför biltrafik inom tätorterna.
 • Delta i arbetet på europeisk nivå för att genomföra det transnationella trafiknätet i Europa

 

Allt större brist på bostäder

Skånes befolkning har vuxit kraftigt, framförallt under 2000-talet, men antalet byggda bostäder under samma period motsvarar inte denna ökning och gapet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande är stort. Bara under 2015 färdigställdes bostäder motsvarande 60 % av det årligt beräknade bostadsbehovet i Skåne.

Enligt Region Skåne prognoser kommer Skåne fram till 2025 att öka med drygt 150 000 personer, en fortsatt stor befolkningsökning. Grovt räknat rör sig detta om drygt 64 000 nya hushåll. Den största ökningen av hushåll sker i typerna sammanboende utan barn, som domineras av personer över 60 år. Samt ensamstående utan barn som är vanliga i åldrarna 20-29 år och i åldrarna över 60 år.

I Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016 uppmärksammar Länsstyrelsen att 29 av Skånes 33 kommuner har ett underskott på bostadsmarknaden. Situationen drabbar samhället i stort, och i synnerhet ekonomiskt svaga grupper som exempelvis nyanlända och unga. Två grupper som utgör en betydande del av Skånes årliga befolkningsökning och som inte alltid har de ekonomiska förutsättningar som krävs på dagens bostadsmarknad. Kommunerna själva vittnar om ökande trångboddhet, växande köer till hyresmarknaden och låg rörlighet i alla segment av bostadsmarknaden.

De demografiska skillnaderna mellan stad och landsbygd förväntas öka på det sätt att fler unga flyttar till städerna och befolkningen på landsbygden blir allt äldre. enligt Skånes befolkningsprognos 2016-2015. Den urbana trenden ställer stora krav på en rörlig och flexibel bostadsmarknad där inte minst tillgången till hyresrätter spelar en viktig roll. Samtidigt innebär en åldrande befolkning i östra och sydöstra Skåne att det på sikt kan uppstå behov av andra boendeformer som är bekvämare och erbjuder en bättre tillgänglighet och smidighet.

Det råder ingen tvekan om att det behövs en bättre balans på bostadsmarknaden. Detta är en förutsättning för att attrahera och behålla internationell arbetskraft med bred kompetens är dock att bostadsmarknadens mekanismer fungerar tillfredsställande och att det finns tillgång till bostäder på bostadsmarknaden.  Det är också viktigt gentemot andra storstadsregioner i norden gentemot vilka Skåne har ett negativt flyttnetto totalt och dessvärre och också i flera utbildningsgrupper, som exempelvis teknik och hälso-sjukvård, där vi riskerar få brist på i framtiden.

Bedömningen är enligt branschen att byggsektorn kommer att fortsätta att expandera framöver eftersom behovet är så stort. Enligt Arbetsförmedlingen kommer det dock att vara en fortsatt brist på arbetskraft inom de flesta byggyrken framöver. Bristen på utbildad och erfarenhet är omfattande. Detta är allvarliga hinder för ett ökat bostadsbyggande.

Konsekvensanalys för Skåne
 • Påverkar människors möjlighet att ta arbete eller studieplats i regionen och bromsar upp tillväxten i Skåne.
 • Brist på bostäder får sociala konsekvenser och leder till utanförskap och trångboddhet.
 • Svårigheter för debutanter på bostadsmarknaden att hitta en bostad.
 • Risk för ökad svart marknad på bostäder.
 • Brist på bostäder anpassade för äldre motverkar rörligheten på bostadsmarknaden. 

Strategiska råd för hantering

 • Arbeta med regionala samarbeten såsom ett regionalt bostadsnätverk.
 • Förstärk kopplingen mellan infrastrukturplanering och bostadsbyggande.
 • Arbeta för att Skåne får maximal utväxling vad gäller bostadsbyggandet i relation till Sverigeförhandlingen och dess planerade investering i infrastruktur.
 • Undersök möjligheten för Region Skåne att vid infrastruktursatsningar ställa motkrav på kommunerna vad gäller bostadsförsörjning.
 • Region Skåne bör arbetar tillsammans med byggbranschen för att uppmuntra fler att utbilda sig inom byggsektorn.