Utblick mot 2027

Globala megatrender som globalisering, individualisering, demografiska förändringar samt miljö- och klimatförändringar ställer världsdelar, nationer och regioner inför stora och komplexa frågor. Megatrenderna öppnar också nya möjligheter till utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet.

Region Skåne bedriver verksamheter inom områden som i hög grad påverkas av både globala och mer nationella och regionala förändringar. En aktiv omvärldsbevakning och uppdaterade strategier och prioriteringar är avgörande för att Region Skåne ska nå uppsatta mål och visioner.

I Omvärldsanalys 2017–2027 fokuseras på hur globala megatrender och nationella, regionala och lokala trender påverkar Region Skånes ansvarsområden och verksamhet. Utifrån omvärldsanalysen formas en gemensam framtidsbild för vad Region Skåne behöver satsa på och vilka strategiska åtgärder som är mest brådskande för att skapa tillväxt, utveckling och livskvalitet.

Region Skånes omvärldsanalys 2017 har tagits fram som ett underlag i budgetprocessen inför budgetåret 2018 och en viktig målgrupp för denna analys är därför regionstyrelsen. Ett flertal medarbetare inom Koncernkontoret och inom andra förvaltningar har bidragit med trender, händelser, analyser och goda tankar i arbetet. 

 

Läsanvisningar

Omvärldsanalysen inleds med fem identifierade megatrender som driver utvecklingen globalt. I efterkommande kapitel beskrivs de trender som drivs fram av de övergripande megatrenderna utefter vilket bevakningsområde de tillhör. Till varje trend finns en konsekvensanalys för Skåne samt strategiska råd för hur de bör hanteras.

Dessa trender prioriteras i en modell (kapitel regionala trender 2020-2027) där de bedöms utifrån parametrarna hög till lägre strategisk påverkan samt mindre brådskande till brådskande. Detta för att lyfta fram vad som är viktigt att agera ytterligare på just nu och vad som är brådskande att hantera det nästkommande året. Därefter finns en sammanfattning av de strategiska råd som ges inför 2017-2018. Sist i rapporten finns ett metodavsnitt, deltagarförteckning och en nedladdningsbar kortversion av analysen.