Metodik

Att ta fram en omvärldsanalys handlar om att forma ett beslutsunderlag. Att ge människor som fattar beslut om strategiska åtgärder ett underlag som beskriver i vilken riktning världen är på väg och på så sätt hjälpa dem att förstå hur handlingsmiljön kan se ut framåt. Det handlar om att vad som kommer att påverka verksamheten och under vilka förutsättningar verksamheten kan bedrivas framöver. Analysen skapar möjligheter att möta framtiden och minskar risken för att fatta felaktiga beslut.

Organisation

Inom Region Skåne är det 40 medarbetare med en bred förankring inom organisationen som arbetar fram den här analysen. Det finns en mindre processgrupp som samordnar processen, resterande medarbetare är knutna som experter till sex bevakningsområden. Tillsammans på olika seminarier trendspanar vi och skriver trender utifrån vår frågeställning:

”Vilka omvärldsförändringar påverkar Region Skånes möjligheter att erbjuda livskvalitet i världsklass fram till 2027?”

Utifrån frågeställningen tittar vi på vad som händer ute i omvärlden. Vad sker på ett globalt plan, nationellt och regionalt? Finns det några specifika händelser som kan ha stor betydelse för vår organisation? Vilka förändringar kan medarbetarna identifiera ur sitt perspektiv? Därefter kollar vi på vilka konsekvenser som dessa omvärldsförändringar får för Region Skåne. Därefter är det dags att fundera på hur trenderna kan hanteras genom att ta fram strategiska råd för hur vi effektivast kan hantera dem.

Syfte

Syftet med Region Skånes omvärldsanalys är att ge en översiktlig bild av de megatrender och regionala trender som påverkar vår organisation. Huvudsyftet med analysen är att den ska ligga som underlag till verksamhetens budgetprocess och verksamhetsplanering. Med omvärldsanalysen som underlag kan verksamhetens olika delar arbeta vidare med de utmaningar som vi står inför framöver.

Var är omvärlden?

Vår omvärldskarta består av tre världar. En invärld som består av den egna organisationen. En närvärld, som finns i nära anslutning till vårt dagliga arbete – det är följaktligen den plattform som vi agerar på. Det kan vara andra regioner, medborgare eller patienter. Förändringar och skeenden här påverkar förutsättningarna för den egna organisationen. Den tredje är omvärlden, det vi inte riktigt kan styra över men som påverkar förutsättningarna för verksamheten. Här finns större globala trender och förändringar inom bland annat miljö, marknad och politik.

Figur 2: Vår omvärldskarta

Fokus för omvärldsanalysen är att studera trender som sker utanför den egna invärlden. Inom både närvärlden och omvärlden sker förändringar som vi kan proaktivt agera på och lyfta fram.

Varför är det viktigt att ta fram en omvärldsanalys?

Framförhållning genom att hålla sig ajour när det gäller viktiga frågor är en av anledningarna till att omvärldsbevakning är så viktigt i en organisation. Omvärldsanalys ses också som ett sätt att sålla bland informationsflöden, hitta mönster och på så sätt identifiera varningssignaler som kan hanteras i ett tidigt skede.

Sekundärt är framtagandet av en omvärldsanalys viktigt för att skapa en gemensam bild av framtiden. Att tillsammans analysera och diskutera trender och händelser som kan påverka vår organisation.

Genom att ta fram en omvärldsanalys vill vi:

  • Planera för att använda våra begränsade resurser så bra som möjligt.
  • Minska kunskapsglappet mellan nutid och framtid.
  • Arbeta proaktivt. Vi vill påverka den omvärld som vi befinner oss i och inte bara anpassa oss efter den.
  • Att omvärlden ska flytta in och på så sätt få en planering som är så effektiv som möjligt och som kan utveckla verksamheten i rätt riktning.