Sammanfattning – strategiska råd inför 2017/2018

Region Skåne står de kommande åren inför en rad angelägna och komplexa utmaningar – och många möjligheter som bör tas till vara. För att nå visionen om livskvalitet i världsklass gäller det att ha koll på effekterna av de globala, nationella och regionala trenderna – och att göra en tydlig prioritering av strategiska vägval och hur brådskande insatserna är för att hantera förändringarna i omvärlden. Med rätt prioritering kan Skåne fortsätta en utveckling mot tillväxt och hög livskvalitet, bland annat genom att arbeta med innovationer och nya lösningar inom exempelvis hälso- och sjukvården eller infrastrukturen.

De mest angelägna och brådskande strategiska råden för att Skåne ska kunna förverkliga visionen om att kunna erbjuda livskvalitet i världsklass är:

För att skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård och minska den psykiska ohälsan behövs omfattande förebyggande åtgärder, särskilt bland utsatta grupper. Sociala satsningar ska ses som investeringar, inte kostnader. Samtidigt behövs ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen för att främja integration och motverka utanförskap. Tvärsektoriell samordning och samverkan är viktig i det hälsofrämjande arbetet och det behövs ett fortsatt arbete med att förändra attityderna till psykisk ohälsa. 

Vårdens styrmiljö blir allt mer komplex. De olika kraven på ledning och styrning är i många fall nödvändiga men kan leda till likriktning av verksamheter och till att medarbetare upplever att utrymmet för egna initiativ krymper. Därför är det är angeläget att sortera bland styrsignalerna och att se över ersättningssystemen. Väl fungerande IT-lösningar för beslutsstöd och uppföljning behövs liksom prioriteringar av vad som ska kopplas till olika ekonomiska incitament. 

Allt fler bakteriestammar utvecklar resistens mot antibiotika. Detta leder till ökad sjuklighet och dödlighet samt högre vårdkostnader. För att motverka och förebygga antibiotikaresistens behövs nya behandlingsriktlinjer samt en bättre övervakning av antibiotikaförskrivningen. Särskilt fokus på att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Det sker en snabb utveckling och standardisering av IT och tekniska lösningar. Därför behövs ett fortsatt arbete utifrån befintlig handlingsplan för e-hälsa och en långsiktig plan för investeringar i IT-infrastruktur. Standarder bör följas så långt som möjligt och säkerhetsaspekten ska beaktas i all hantering av information. Nya digitala verktyg bör utvecklas för Skånetrafikens kunder. Det ska även bli lättare att uppleva kultur digitalt.

Vi går mot en tilltagande individualisering av samhället med större utrymme för handlingsfrihet och egenansvar. Detta påverkar i hög grad samhällstjänster som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, där kraven på tillgänglighet, valfrihet och delaktighet ökar. Styrningen behöver gå från ett produktionsorienterat synsätt till ett medborgarperspektiv. Inflytandet ökas genom att invånarna integreras kontinuerligt i olika verksamheter. Utvecklingen går mot en mer personcentrerad vård. Arbeta för en mer jämlik och rättvis vård genom nationell samordning när det 

Utvecklingen av makroekonomin och skattebasen är lägre i Skåne än i Sverige som helhet. Region Skåne bör arbeta för att höja sysselsättningsgraden och för att bättre ta till vara kompetensen hos personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Det behövs också långsiktiga insatser för utbildning och kompetensförsörjning.

Det råder också en fortsatt obalans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens i Skåne. För att skapa en bättre balans behövs en utvecklad dialog mellan Region Skåne och utbildningsinstitutionerna och näringslivet i hela Öresundsregionen. Region Skåne bör också verka för att få fler i arbete för att minska utanförskapet och i förlängningen en mer hållbar ekonomi.

Region Skånes samverkan med andra aktörer för ökade investeringar i infrastruktur är viktig. Förebyggande underhåll av befintlig järnväg förespråkas och Region Skåne bör agera aktivt för smarta och kostnadseffektiva åtgärder som leder till ökad kapacitet och tillgänglighet. Region Skåne bör också verka för ökad samverkan mellan operatörerna på järnvägen och för att realisera bygget av en höghastighetsbana mellan Malmö/Kastrup och Stockholm genom Sverigeförhandlingen.