Regionala trender 2020-2027

Megatrenderna som beskrivs i föregående kapitel kan ses som drivkrafter för andra trender som påverkar vår region. De demografiska förändringarna påverkar inte bara de ekonomiska förutsättningarna utan påverkar också behovet av infrastrukturinvesteringar, miljön men även flera andra områden så som investeringar i hälso- och sjukvården. 

Globaliseringen ökar konkurrensen till följd av kostnadsminskningar och lägre konsumentpriser samtidigt som vi får ta del av nya idéer. Detta påverkar alla områden i samhället, och driver fram trender inom flera samhällsområden, inte minst kopplade till den ökade digitaliseringen och tekniska utvecklingen.

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för att bland annat öka effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Det finns dock också en diskussion om huruvida den ökade automatiseringen kan leda till en allt mer polariserad arbetsmarknad och slå ut mer jobb än vad den skapar. Den ökande individualiseringen driver fram trender kopplade till värderingar och ökade krav hos medborgarna på att bland annat utveckla morgondagens välfärdstjänster. Vi står också inför miljö- och klimatförändringar. Våra konsumtions- och produktionsmönster driver fram fenomen som global uppvärmning, förändrade nederbördsmönster och höjd havsnivå.

I kommande kapitel beskrivs trender som drivs fram av de övergripande megatrenderna. Dessa trender kommer påverka Region Skånes möjligheter att erbjuda livskvalitet i världsklass.

Prioritering

Trenderna, som beskrivs i kommande kapitel, sätts in i en modell där de bedöms utifrån parametrarna hög till lägre strategisk påverkan samt mindre brådskande till brådskande (figur 1). Detta för att lyfta fram vad som är viktigt att agera ytterligare på just nu och vad som är brådskande att hantera det nästkommande året. Prioriteringen av trenderna har gjorts gemensamt av de deltagarna som är specificerade i kapitlet "Kontakt". Samtliga trender som är med i omvärldsanalysen anses vara av största vikt för Region Skåne.

Trenderna prioriteras enligt följande:Hög strategisk påverkan, brådskande: Vi bör som organisation agera ytterligare på detta under nästkommande år.

 

Hög strategisk påverkan, mindre brådskande: Vi bör som organisation agera under de nästkommande två till tre åren

 

Lägre strategisk påverkan, brådskande: Vi bör som organisation följa utvecklingen under de kommande två åren och agera i den omfattning som görs idag.

 

Lägre strategisk påverkan, mindre brådskande: Vi bör som organisation följa utvecklingen under kommande år och agera i den omfattning som görs idag.

 

Figur 1: Prioritering av de regionala trenderna 2017