Inledning

Av Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek, Region Skånes kulturförvaltning

Under de två år Region Skåne - Kulturförvaltningen och kunskapscentrum för barnhälsovård - har arbetat med Bokstart tillsammans med kommunerna har vi fått en annan förståelse för uppdraget och för målgruppen. Vi inser framför allt hur viktigt uppdraget är ur ett samhällsperspektiv. Att få rikta sig till samhällets yngsta invånare och försöka skapa strukturer och en medvetenhet hos och tillsammans med olika aktörer om språkets betydelse är högst angeläget och meningsfullt.

I arbetet borde det ske en tydligare förskjutning från barnet till föräldrarna - de är i slutänden ingångsporten till det lilla barnet. Man måste även vara medveten om att olika föräldrar har olika förutsättningar att ta emot Bokstartsarbetet.

Att arbeta med Bokstart på regional nivå innebär en process där vi kontinuerligt zoomar in på den individuella familjens behov och zoomar ut till samhällets nivå för att se språkets betydelse för utbildning, arbetsliv, hälsa med mera. Vi zoomar in till kommunerna som jobbar utifrån olika förutsättningar med Bokstart och zoomar ut till den regionala nivån för att se vilka arenor som finns för Bokstart och vilka samarbetspartners som kan identifieras.

Det bästa sättet att arbeta med utveckling är att göra olika tvärsnitt. Vid detta tillvägagångssätt upptäcks nya samarbetspartners, nya utvecklingsspår, men framför allt kan många insatser och aktiviteter som redan görs för Bokstarts målgrupp få en ny ram eller kontext och därmed en ny impuls.

Bokstart - kvantitet och kvalitet

Kvalitet - en skräddarsydd kostym

Arbete mot målgruppen barn 0-3 och vuxna i deras närhet utgår ifrån

 • stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling
 • utgår ifrån den individuella familjens behov
 • utvecklar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen
 • öka och sprida kunskap om små barns språk-, kommunikations-och läsutveckling.

Kvantitet - fler ord till fler familjer!

Bibliotek når inte samtliga nyblivna föräldrar av olika skäl. Samarbete med förskola och barnhälsovården kan vara ett sätt att nå fler familjer.

Även att inrikta olika insatser på olika medlemmar i familjen - pappa, mamma, syskon kan vara ett sätt att nå fler.

På regional nivå försöker vi väcka intresse hos de andra konstarterna (musik, film, litteratur, scenkonst) för att arbeta med målgruppen barn och deras föräldrar utifrån språkutveckling som tema.

Att synliggöra Bokstart på olika platser i det skånska samhället med ett tydligt formspråk är oumbärligt för att nå fler, i väntrum, på bibliotek, förskolor och öppna förskolor.

Bokstart är ett så kallat family literacy-program, det vill säga ett läsfrämjande initiativ som vänder sig till hela familjen för att stärka och stimulera till språk- och läsutveckling. Forskning visar tydligt att föräldrars betydelse för barns tidiga språkinlärning. Faktorer som verkar ha särskilt positiv effekt på barns språk- och läsutveckling är:

 • En positiv attityd till läsning i hemmet
 • Föräldrarnas engagemang
 • Regelbunden högläsning
 • Tillgång till exempelvis böcker och tidningar i hemmet (Rydsjö, 2012)

Family literacy programs såsom Bokstart har funnits en längre tid i andra länder, bland annat i England, Tyskland och Nederländerna. Det finns ett antal framgångsfaktorer för ett sådant program med särskilt fokus på familjer som behöver stöd när det gäller deras barns språk- och läsutveckling:

 1. att börja tidigt
 2. att programmet streckar sig ut över längre tid
 3. att aktiviteterna av de samverkande organisationerna (i Sverige folkbibliotek, barnhälsovård och förskola) ansluter till aktiviteterna på hemmaplan
 4. att det finns tydliga ramar för aktiviteterna på hemmaplan
 5. att det finns kompetensutveckling för föräldrarna
 6. att det finns stöd och information till föräldrarna när de behöver hjälp (Leseman & Jong, 2002)

Utifrån dessa premisser utvecklas Bokstart i Skåne.

Region Skåne arbetar med regional biblioteksverksamhet för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för de folkbibliotek som är verksamma i regionen (Bibliotekslagen , § 11). Det är utifrån det uppdraget vi arbetar med Bokstart i Skåne.

Läsdelegationen beskrev förutsättningarna för ett projekt såsom Bokstart:

Det finns fem villkor för att ett sådant projekt har framgång

 1. finansiering
 2. projektets kvalitet
 3. samverkan
 4. forskning kring metoder
 5. stöd av media (Läsdelegationen, 2018, ss. 52-53)

Region Skåne arbetar för att skapa de här förutsättningarna för bibliotek i Skåne

Fyra Bokstartsögonblick

Fyra Bokstartsögonblick är ett förslag till en organisationsmodell för att arbeta med Bokstart på kommunal nivå och som kan anpassas efter lokala förutsättningar. Modellen ska skapa en struktur som kvalitetssäkrar och säkerställer att barn och hens föräldrar möter Bokstart minst fyra gånger under de första tre levnadsår.

Enligt modellen ska barnhälsovården, bibliotek och förskola, som alla har en roll kring barnets språkutveckling, ansvara för minst ett Bokstartsögonblick.

Utgångspunkten för ett Bokstartsögonblick är att både föräldrar och barnet upplever en högläsningsstund tillsammans, att barnet vid varje tillfälle får en bok i gåva som passar barnets ålder samt att föräldrarnas roll stärks när det gäller barnets språkutveckling.

Aiden Chambers välkända Läsandets cirkel kan lätt översättas även till de allra minsta och skulle kunna vara en grund för ett Bokstartsögonblick. All läsning börjar med ett val. Varje val är beroende av tillgång till böcker, tryckta eller digitala. Ju fler och mer varierad tillgången är desto större chans att barnet hittar en bok i sin smak. Bästa sättet att hjälpa läsare under utveckling är att ge dem bekräftelse varje gång de lyckas med något medan de rör sig i Läsandets cirkel från början. Att tugga på en pekbok är att lyckas, att härma kossan ur pekboken är att lyckas, att ta fram en bilderbok är att lyckas. Och så vidare.

En annan viktig sanning om läsning är att det tar tid. Böcker för mycket små barn består av ord och bilder som låter dem upptäcka innehållet under en läsning på några få minuter, eftersom några minuters sammanhängande koncentration är vad små barn klarar av. Alla hinder på vägen kan övervinnas om den unga läsaren från 0 år och uppåt har en erfaren vuxen vid sin sida. (Chambers, 2014, ss. 18-24)

Fokus för Bokstartsprojektet är att utveckla och stärka föräldrarnas roll i denna process. Att ha cirkeln som utgångspunkt från allra första början gör att föräldrarnas roll växer i samma takt som barnens intresse för läsning utvecklas.

Barnbibliotekarier med spetskompetens kring barnlitteraturen spelar viktig roll när det gäller tillgången i Läsandets cirkel och kan direkt hjälpa föräldrarna. Det kan även barnhälsovården och förskolan om de har ett tillräckligt stort och varierat utbud samt rådgivning om vilka böcker som passar barnets ålder bäst. En spetskompetens som omfattar kunskap kring tusentals böcker.

Figur: Aiden Chambers, läsandets cirkel

De fyra Bokstartsögonblicken bör äga rum under barnets första, andra och tredje levnadsår. Det är respektive kommun som bestämmer vem som ansvarar för vilket ögonblick. I många kommuner får föräldrarna en första information om språkutveckling på åttamånaderskontrollen. Det skulle kunna vara ett utmärkt tillfälle för att genomföra det första Bokstartsögonblicket.

Eftersom fokus ligger på föräldrarnas roll i Bokstart är det viktigt att det finns en utveckling i böckerna som delas ut och att det finns en handledning för föräldrarnas språkfrämjande roll. Böckerna ska följa barnets språkutveckling och föräldrarna behöver en förståelse för de olika nivåerna i böckerna för de minsta. Lika viktigt är det att det finns tydliga ramar för aktiviteterna på hemmaplan, att det finns kompetensutveckling för föräldrarna och att det finns stöd och information till föräldrarna när de behöver hjälp. (Leseman & Jong, 2002)

Bokstartspopulation Skåne

Idag finns det cirka 65 800 barn i åldern 0-3 år i Skåne, barn som Bokstart i Skåne riktar sig mot. Av dessa har ungefär 8 000 längre än tre kilometer till sitt närmaste bibliotek.

Cirka 19 500 av barnen har utrikes härkomst, det vill säga att de är födda utomlands eller att de är födda i Sverige av föräldrar som är födda utomlands. 6 100 barn har föräldrar som inte är sysselsatta

Det finns 25 100 hushåll i Skåne som har endast ett barn i åldern 0-5 år och inga andra barn.  Det finns 49 300 hushåll där barnet mellan 0-5 år har minst ett syskon. Det finns inga siffror för barn 0-3 år utan vi måste redovisa barn 0-5 år.

Andel barn (%) <10 10 - 20 20 - 25 25 - 33 33 - 66 Folkbibliotek Huvudbibliotek Filial Andel barn som bor längre än 3 km till närmste folkbibliotek, barn 0-3 år