Samtal om Bokstart i samarbete med barnhälsovården - Carina Nilsson och Ulrika Clementzlor

I januari 2020 träffades representanter från många av Skånes Bokstartskommuner på St Gertrud i Malmö. Det blev en dag med gruppdiskussioner och workshops, och här försöker vi sammanfatta vad som kom fram i de samtal där vi var med. Just de samtal vi deltog i utgick från samarbete med barnhälsovården men mynnade ut i många andra angelägna frågor.

Vissa av kommunerna har ett par års erfarenhet av arbete med Bokstart, andra är nya med arbetssättet. De flesta bär hur som helst med sig erfarenheter av att jobba läsfrämjande med målgruppen barn 0-3 år och deras vuxna på något sätt. Det är spännande med en så stor samling erfarenheter, kompetenser och infallsvinklar. Och som alltid är det påtagligt hur olika förutsättningar som råder i olika kommuner.

Det framkommer att vi delar många erfarenheter just kring samarbete och strävan efter samarbete med barnhälsovården. Många gånger handlar det om barnhälsovårdens förutsättningar, är personalen utbränd, stressad, eller jätteentusiastisk? Förutsättningarna för samarbete är ofta känsliga då personal byts ut ofta och eldsjälar försvinner. Även på biblioteken är arbetet med Bokstart ofta personbundet och Bokstart saknas exempelvis i biblioteksplaner. Alla är överens om att det behövs tydliga direktiv uppifrån och bättre rutiner på att upprätta avtal eller samarbetsförklaringar som arbetsplatserna kan följa.

Att samla olika professioner som bibliotekarier, barnmorskor, logopeder, förskolepersonal och specialpedagoger för samarbete finns det goda erfarenheter av. Vikten av att ta vara på varandras kompetenser kan inte överskattas. Det kan också vara ett tryggt sammanhang att mötas i, kanske har familjen redan knutit an till, och har förtroende för exempelvis BVC-sköterskan.

Ett lyckat grepp är att lämna biblioteket, och att byta arenor med varandra. Att besöka exempelvis Öppna förskolan för ett babybokprat och sedan bjuda in gruppen inkl familjecentralens personal till bibblan kan bidra till en känsla av trygghet.

En kommun berättar om en bokcirkel för föräldralediga och deras bebisar. I cirklarna deltar en vuxenbibliotekarie och en barnbibliotekarie och böcker presenteras ömsom för de vuxna ömsom för bebisarna. Ett lyckat exempel på samarbete inom professionen.

En grupp berättar om hur man köpt in efterfrågade vuxenböcker till barnavdelningen för att möta den vuxna läsaren. Vikten av att stärka den vuxna som läsande förebild är ju centralt för arbetet med Bokstart.

Vi pratade om att avdramatisera. Det är viktigt att både föräldrar och bibliotekspersonal kan tramsa och slappna av kring högläsningen. Att man kan läsa en bok på så många olika sätt och att det inte finns något rätt eller fel. Vi pratade även om den viktiga dialogen som uppstår mellan barn och vuxen under högläsningen. Och att man som vuxen ska få känna sig trygg att läsa på sitt egna språk.

En väldigt viktig aspekt för att nå ut till så många som möjligt är att ha ett attraktivt och lättförståeligt informationsmaterial. Alla är glada att Bokstartslogotypen äntligen släppts fri och kan användas i marknadsföringen.