Bokstart på Backa förskola i Ystad - Charlotte Orvarsson och Susanne Wiström

Av Charlotte Orvarsson och Susanne Wiström, Ystads bibliotek

Lotta Orvarsson och Susanne Wiström är båda bibliotekarier och jobbar med barn- och ungaverksamheten på Ystads bibliotek. De är båda varma förespråkare av tillsammansläsning där barn och vuxna kommunicerar och reflekterar kring bokens innehåll. Glädje och fantasi är viktiga ingredienser för att via boken främja språkutvecklingen.

Inledning och bakgrund

Ystads kommun ligger längst ner i södra Sverige på gränsen mot Österlen. Invånarantalet är kring 31 000 personer med något högre ålder än genomsnittet. 10,9 procent av befolkningen är födda utrikes jämfört med rikets 19,7 procent (SCB december 2020). Biblioteken består av ett stadsbibliotek, fyra mindre bibliotek samt en bokbuss. Här finns total tjugo personer i personalen, både bibliotekarier och assistenter.

Det finns även en kommunal skolbiblioteksorganisation med fyra anställda, en bibliotekarie och tre pedagoger, som arbetar nära annan pedagogisk personal i skolan. En majoritet av barn i förskoleåldern går i förskola, därför var det naturligt för oss att välja att samarbeta med en förskola när vi skulle göra detta projektarbete. Det kändes också som en naturlig arena eftersom vi ville nå så många vårdnadshavare och små barn som möjligt.

I Ystad har vi haft flertalet träffar med olika BVC/vårdcentraler under många år. Trots idogt arbete tillsammans med vårdpersonalen så har utfallen varit varierande. Ibland uteblir föräldrar från träffarna utan att meddela sin BVC-sköterska, ibland anmäler de inte sitt intresse att delta i träffen på biblioteket och enligt BVC-sköterskan är det färre som kommer till de olika besöken vid olika åldrar. Biblioteket har köpt in boken Knacka på, den delas ut av BVC-personalen till alla familjer vid 8-månaders hembesök. Detta startade hösten 2019 och pågår fortfarande 2021.

I tre år, 2015–2017, drev Ystads bibliotek projektet Möt bokfantasin tillsammans varje dag finansierat av Kulturrådet. Det riktades till personal på förskolorna, till barnen och delvis till vårdnadshavarna. Att möta alla vårdnadshavare på förskolorna lät sig inte göras då i någon större utsträckning. Vi erbjöd förskolorna att lägga sina föräldramöten på biblioteket och att de parallellt med det ordinarie föräldramötet kunde ta del av en kortare föreläsning om dialogläsning, språkutveckling och boktips. Eftersom Ystad har totalt 26 förskolor, med ett varierat antal avdelningar och inskrivna barn, blev ambitionen att ta emot “alla” övermäktig. Vi fick inga extra personalresurser och blev därför tvungna att endast erbjuda tid till ett mindre antal föräldragrupper.

Region Skåne ordnade en konferens i slutet av 2019 och bjöd då in kommuner både som genomfört Bokstart och kommuner som stod i startgroparna för att sätta i gång med Bokstart. Efter konferensen bestämde vi att vi ville genomföra ett Bokstartsprojekt i Ystad.

Bokstart

Projektet Bokstart föddes i England 1992 och finns nu runt om i världen. Om detta finns att läsa i Kulturrådets publikation Bokstart i världen (Adenfelt, 2020). Där får vi insyn i hur Bokstart bedrivits i Storbritannien, USA, Nederländerna, Tyskland och Japan. Sedan 2014 finns det möjlighet för kommuner och regioner i Sverige att söka ekonomiskt bidrag från Kulturrådet för att driva Bokstartsprojekt på lokal nivå. Bokstart bygger på forskning som visar betydelsen, för framför allt språkutvecklingen, att läsa med barn från tidig ålder, 6 månader. I Kulturrådets rapport Bokstart i Sverige kan vi följa projektet från 2017-2020 (Rånlund, 2020).

Barnkonventionen har ett antal artiklar som har språkkunskaper som en viktig grund, bland annat att barn ska komma till tals, har rätt till utveckling efter sin fulla potential och möjlighet och förmåga att uttrycka sina åsikter. ”Att äga ett språk är en förutsättning för att kunna efterleva de fyra grundprinciperna i barnkonventionen (artiklarna 2, 3, 6 och 12) som bland annat säger att alla barn ska få komma till tals, få utvecklas, kunna bilda sig och uttrycka sina åsikter.”

Det finns stor variation i utformningen av Bokstart men grunden är bokgåvor och information om barns läsning och språkutveckling. Det handlar delvis rapporten Dags att höja ribban om. (Rydsjö 2012, s.25-29; Andersson 2001, s.33-34).

Projekt Bokstart 2020 (nu även 2021) har fokus på bibliotekens och bibliotekariernas lexikala uppdrag, fler ord till fler familjer (Rapport Bokstart Skåne; Livets 3 Bokstartsögonblick). Det ges ut ca 200 bilderbokstitlar varje år (Barnboksinstitutet) och det är bibliotekariernas roll att ge stöd och inspiration i valet av dessa titlar, både till förskolepedagoger och till familjer i kommunerna.

Bokstart i Ystad

Vi vet att många familjer inte besöker sitt lokala bibliotek och att de därmed går miste om den stora skatt som böckerna är. Vi tror också att dessa familjer kan ha stor glädje av att få pepp och information om dialogläsningen, ofta kallad högläsning men vi kommer hädanefter att benämna den tillsammansläsning. Detta begrepp har vi själva myntat och använder numera i Ystad.

Tillsammans med Kävlinge och Svedala bibliotek fick vi möjlighet att delta i forskningscirkel Bokstart på Malmö universitet. P.g.a. pandemin Covid 19 så har det praktiska genomförandet av projektet flyttats fram flera gånger och när vi nu skriver klart vår projektrapport är det hösten 2021.

Syfte och frågeställningar

Syftet med projektet är att nå vårdnadshavare till de yngsta barnen och motivera och inspirera dem till kontinuerlig läsning tillsammans med sitt/sina barn. Barnets språkutveckling står i fokus. Vi vill visa på kopplingen mellan tillsammansläsning och ett rikt språk. Vi vill också förmedla budskapet att du som förälder duger.

Hur kan biblioteket nå fler vårdnadshavare/familjer?

Hur kan vi inspirera vårdnadshavare att komma i gång med eller utveckla läsningen tillsammans med sitt barn?

Tidigare forskning

Det finns ett stort intresse för småbarns språkutveckling och forskningsdatabasen visade att ämnet belyses av olika institutioner utifrån olika infallsvinklar:

Att underlätta tidig språkutveckling

Glenda Lavesson och Nathalie Ramirez 2017. vid Blekinge tekniska högskolas specialistsjuksköterskeprogram har i en intervjustudie undersökt effekterna av projektet Språkstegen, där BVH-sköterskor delar ut och läser en bok vid åttamånaders hembesök. Det visar att projektet inspirerade fler föräldrar av olika socioekonomiska klasser.

”Den betydelsefulla högläsningen – med barn i förskolan” av Maria Heimer en gedigen genomgång av olika aspekter av högläsning för små barn. Maria Heimer visar att den nya läroplanen från 2018 (Skolverket 2018, s. 13-14) har mål som uttryckligen berör högläsningen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • fantasi och föreställningsförmåga,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitalt som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om   dessa,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap (Heimer, s. 6)

Planering

När vi i Ystad hade beslutat att gå med i Region Skånes Bokstartsprojekt 2020 började vi diskutera inriktning och upplägg. Ganska snart kom vi fram till att vi vill jobba aktivt med att nå så många småbarnsfamiljer som möjligt. Eftersom Ystad är en växande kommun och antalet barnfamiljer ökar så fanns inte alternativet att nå alla. Vi vände oss till de kommunala förskolornas ledningsgrupp och efter en kort information om projektet bad vi förskolecheferna att anmäla intresse för sina respektive förskolor att delta i Bokstart tillsammans med två bibliotekarier från Stadsbiblioteket. Vi valde att arbeta med en av förskolorna i Ystad. Backa förskola som ligger i innerstaden, har sju avdelningar och totalt ca 140 barn. Av dessa är 60 i åldern 0-3 år dvs födda 2018, 2019 och 2020. Vi startade med att involvera barnen som föddes 2018 och 2019, men eftersom projektet dragit ut på tiden på grund av Covid-pandemin har vi nu även räknat med de barn som föddes 2020. Valet att endast arbeta med en förskola stod klart när vi insåg att vi (bibliotekarierna) ville vara närvarande i möten med vårdnadshavarna till de riktigt små barnen. Detta för att kunna peppa, inspirera och sprida det vi lärt oss om vikten av att de riktigt små barnen (0– 3 år) får mycket stimulans i sin språkutveckling. Denna stimulans kan barnen ta del av bland annat genom flitig tillsammansläsning.

Vårt första möte med Backa förskola i januari 2020 var med dåvarande chefen och fyra förskollärare. Dessa är ansvariga för verksamheten kring de yngsta barnen på respektive avdelning. På mötet beslutades om några praktiska aspekter: upplägget kring möten mellan biblioteket och vårdnadshavare/familjer och lämpliga tider och platser för överlämnandet av bokpåsar och enkäter. Vi beslutade gemensamt att sätta i gång under våren 2020, så fort vi på biblioteket hunnit beställa och få levererat allt material. Härefter fick vi ändra tidplanen ett antal gånger på grund av pandemin, under hösten 2021 avslutade vi projektet.

Vår tidplan vid projektstarten var att först dela ut enkät 1 (bilaga 1) till berörda familjer, för att få en bild av nuläget. Därefter skulle vår insats med filmen komma, detta för att ge föräldrarna motivation och kunskap. Sedan var det dags att träffa familjerna och dela ut bokgåvorna. Sedan planerade en andra enkät för att ge familjen möjlighet att uttrycka tankar och önskemål vad gäller bibliotekets tjänster och utbud.

Metod och genomförande

Ursprungstanken med Bokstart har satt ramarna för vårt projekt i Ystad. Vi ville nå familjer med små barn i ett personligt möte. Vi ville också personligen dela ut bokgåvor, som en lässtimulans och en möjlighet få ett samtal med läspepp.

Bokgåvor

Vi köpte in och lämnade över påsar med bokgåvor till några familjer med de yngsta barnen på Backa förskola i Ystad. Vi mötte vårdnadshavare till de små barnen, födda 2018 och 2019 (på grund av pandemin involverade vi även familjer med barn födda 2020) på förskolan och skänkte då en påse med två böcker och ett memo-spel. Samtidigt passade vi på att prata några ord med var och en för att ytterligare peppa dem till läsning tillsammans med sina barn. De familjer vi inte mötte på förskolan fick en personlig inbjudan att komma till Ystads stadsbibliotek för att träffa oss och få bokgåvan. Vi beställde material från Bokstart.se, tygkassar och informationsbroschyrer och tre olika boktitlar att lägga i tygpåsarna.

Innehållet i bokkassarna

Påsarna innehöll Kom dagen kom natten av Åsa Lind och Emma Virke samt antingen Max kaka och Max-memo av Barbro Lindgren och Eva Eriksson eller Kanin-saga och Kanin-memo av Lena Andersson. Påsarna innehöll också vår egen folder Läs tillsammans! med info om hur viktig läsning med de små barnen är och konkreta tips kring tillsammansläsning. Även den aktuella barnbokskatalogen från Kulturrådet stoppade vi med i påsen.

Enkäter

Vi utformade två enkäter för vårdnadshavarna att fylla i, en innan projektet startade och en efter. Den första enkäten syftade till att vi skulle få ett grepp om hur vårdnadshavarna resonerade kring läsning för de riktigt små barnen, om och hur ofta de läser hemma för sina minsta barn, och varför de väljer att läsa eller varför de inte gör det.

Enkät nummer två kommer att genomföras 2022 (på grund av pandemin och fortsatt rådande restriktioner) för att vi vill kunna få ta del av familjernas önskemål om hur biblioteket kan stötta och bli ännu mer tillgängligt.

Den första enkäten (bilaga 1) delades ut till alla föräldrar med barn på Backa förskola, födda 2018, 2019 och 2020. Den delades ut av personalen, direkt till föräldrarna, i samband med hämtning eller lämning. Den gav oss en bild av nuläget. Frågorna handlade om ifall föräldrarna läser för sitt barn och i så fall hur ofta. Den berör också hur vårdnadshavaren tänker kring vilka effekter läsning kan ge. Vi hade även med en fråga som rörde föräldrarnas upplevelse av att läsa tillsammans med sitt barn.

Film

I september 2020 spelade vi in vår film Läs tillsammans med fotografen och filmaren Daniel Permbo.

Filmen Läs tillsammans

I filmen berättar vi om vikten av att läsa tidigt, vi ger tips på bra läsmetoder och bra böcker att läsa för de minsta barnen. Filmen finns nu på Vklass, Ystads lärplattform för informationsdelning med vårdnadshavare i förskola och skola. Berörda vårdnadshavare på Backa förskola fick meddelande om länken och har sedan kunnat titta på filmen. Även personalen på Backa förskola har möjlighet att använda filmen som informations- och inspirationsmaterial på exempelvis föräldramöten.

Familjedag

En gemensam dag för deltagande familjer, personalen på bibliotek och förskola tillsammans med Anna Hällgren som arbetar med Bokstart vid Kulturrådet i Stockholm har på grund av pandemin inte genomförts ännu.

Resultat, slutsatser och diskussion

Bokgåvor

Vår ambition att lämna över alla bokpåsar till familjerna på förskolan har vi delvis tvingats gå ifrån på grund av pandemin. Drygt tio gåvopåsar delade vi ut på plats och fick då möjlighet att prata med vårdnadshavarna. Alla uppskattade bokgåvorna och några uttryckte viljan att läsa mer än de faktiskt gör men flera familjer angav att de regelbundet besöker biblioteket och läser mycket. De som önskade läsa mer angav tidsbrist, barnens oförmåga att sitta stilla och pandemin som anledningar. Vi upplevde att de uppskattade att få uppmuntran att fortsätta försöka, eftersom det är så viktigt med tillsammansläsning.

Vi har hunnit dela ut ett antal av de resterande 50 bokgåvorna på biblioteket. Familjerna fick varsitt presentkort och kom till biblioteket för att hämta gåvan. Vi de tillfällena tog vi emot och vi pratade även då om fördelarna med att sitta tillsammans och läsa en stund varje dag. Bokgåvorna har fungerat som en länk mellan oss bibliotekarier och familjerna. Vi fick en naturlig anledning att prata om tillsammansläsning och vikten av att läsa regelbundet. Många blev också påminda om att besöka biblioteket, vilket inte varit en självklarhet under pandemin. Några uttryckte att de kände igen oss från filmen. Detta kändes positivt eftersom vi då fick en spontan bekräftelse på att de tagit del av filmen.Vi har lärt oss många bra sätt att bemöta vuxna och peppa till tillsammansläsning. Att till exempel säga: ”Bara att du sitter tillsammans med ditt barn och läser så gott du kan, på det språk som är tryggast för dig och för ditt barn, ger stor glädje och möjlighet för barnets språk att utvecklas på ett fantastiskt sätt.” Vi vill ingjuta säkerhet och lust till läsning!

Enkät 1

Den första enkäten omfattade tre korta frågor kring läsvanor och biblioteksbesök. Enkäten skulle fyllas i på plats på förskolan vid lämnings- eller hämtningstillfället. Vi lämnade ut 46 enkäter, en till varje familj med barn födda 2018-2020. 

Enkät 2

I den andra enkäten har vi valt att inte fokusera på något mätbart resultat utan vi önskar få feedback från vårdnadshavarna kring hur vi kan arbeta vidare i Bokstarts-andan. Detta tror vi blir mer givande för familjerna och även för oss bibliotekarier.

Förskolepedagogerna

Vi ser gärna ett närmare samarbete med pedagoggruppen på Backa förskola kring böcker och tillsammansläsning.

Slutkommentar

Sammanfattningsvis är vi glada över att ha fått möjlighet att delta i det här projektet. Det har gett oss ny kunskap, nytt mod (filmen!) och nya kontakter. Forskarcirkeln i samarbete med Malmö universitet gav oss fördjupad inblick i liknande projekt i andra länder och stöd inför rapportskrivningen. Vi fick kontakt och gott samarbete med de andra biblioteken som också deltog i projektet.