Skånebilden

Sverigeförhandlingen är en viktig del av nuvarande infrastrukturplanering på nationell och regional nivå. Genom bättre infrastruktur kan vi ta tillvara regionens utvecklingsmöjligheter och underlätta människors vardag.

Region Skåne och sju skånska kommuner ställer sig bakom Skånebilden – en gemensam skånskt ståndpunkt för att försäkra bästa möjliga resultat för Skåne i förhandlingen om höghastighetsjärnväg.

  • Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i Malmö, Lund och Hässleholm.
  • Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.
  • Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.
  • Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad kapacitet och snabbare förbindelser på den för Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan.
  • Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Vår uppfattning är att den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas före metron, men att metron kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.

Läs hela avsiktsförklaringen Skånebilden (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bidrar till målbilden "Det öppna Skåne"

En förbättrad tillgänglighet ökar människors möjlighet att bo på en ort, och arbeta eller studera på en annan. Till detta tillkommer även avgörande miljövinster och ett ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen är därmed ett viktigt steg i arbetet mot målbilden i den regionala utvecklingsstrategin: Det öppna Skåne – ett Skåne som är öppet i sinnet, öppet för alla, och har ett öppet landskap.

Så planeras den framtida infrastrukturen i Skåne (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter