Frågor och svar Sverigeförhandlingen

Vad är Sverigeförhandlingen och vad innebär den för Skåne? Vad ingår inte i Sverigeförhandlingen? Här hittar du svaret på dessa och många fler frågor rörande Sverigeförhandlingen och vilken linje Skåne har enats om att driva.

Frågor och svar Sverigeförhandlingen

 • Vad är Sverigeförhandlingen?

  Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. Tågen på de nya höghastighetsbanorna ska gå från Malmö till Stockholm på två och en halv timme och från Göteborg till Stockholm på två timmar.

  Satsningen på höghastighetsbanor är den största enskilda infrastrukturinvesteringen sedan 1860 då stambanorna började byggas. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen. Tågen kommer att kunna köra i 320 km/h och på höghastighetsbanan kommer även snabba regionaltåg kunna köra i 250 km/h. I dag håller regionaltågen som högst hastigheten 180 hm/h.

  I Sverigeförhandlingen avgörs hur höghastighetsbanorna ska dras, vilka övriga satsningar som ska göras och hur allt ska finansieras. 

  De nya järnvägarna är viktiga både för storstäderna och omkringliggande kommuner. Särskilda "storstadspaket" innebär även åtgärder för att förbättra tillgängligheten inom storstäderna och stimulera bostadsbyggandet. För många kommuner längs med sträckningarna kan kompletterande satsningar i regional infrastruktur innebära förbättrade pendlingsmöjligheter till jobb och studier.

  På så vis förväntas höghastighetsbanan leda till ökad tillväxt och fler bostäder långt utanför de tre utpekade storstäderna Malmö, Lund och Helsingborg. Totalt ska infrastruktursatsningarna runt
  om i Sverige möjliggöra byggandet av 100 000-200 000 nya bostäder.

 • Vad innebär detta för Skåne?

  Höghastighetsbanan från Malmö till Stockholm har betydelse för hela Skåne. Den anknyter också Skåne och Sverige med höghastighetsnätet i övriga Europa. 

  Men snabba kommunikationer till resten av Sverige och Europa, speciellt via Copenhagen Airport och Fehmarn Bält-förbindelsen, är bara en liten del av helheten. Lika viktigt är att det skapas nya incitament för både bostadsbyggande och kollektivtrafik som ger fler människor tillgång till en större arbetsmarknad.

  Avstånden inom Skåne krymper. När höghastighetstågen får egna spår frigörs plats i det befintliga järnvägsnätet. Det innebär bättre kommunikationer i och genom Skåne. Dessutom blir det möjligt att frakta betydligt mer gods på järnväg än i dag. Det avlastar vägnätet, gynnar miljön och skapar bättre förutsättningar för svensk export och import.

  Malmö, Lund och Helsingborg är starka tillväxtmotorer med en central roll för hela Skånes utveckling. Möjligheten att bo på annan ort och arbeta i en tillväxtmotor ger invånare förutsättningar att leva ett gott och hållbart liv. Högklassig kollektivtrafik i och förbättrade kollektivtrafikkopplingar till våra största städer är avgörande för hållbar pendling, som är en förutsättning för en hållbar utveckling.

  Miljardinvesteringarna i forskningsanläggningarna ESS och MAX IV måste mötas med nödvändiga investeringar i infrastrukturen. Bland annat att för att de som arbetar med forskning och utveckling både inom akademin och i de företag som kommer att skapas kring forskningen ska kunna ta sig till och från anläggningarna. I grunden handlar detta om att all den potentiella konkurrenskraft som dessa satsningar medför inte ska gå förlorad.

 • Vilken linje har Skåne enats om att driva i Sverigeförhandlingen?

  Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i Malmö, Lund och Hässleholm. Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU-prioriterade ScandMed-korridoren.

  Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.

  Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad kapacitet och snabbare förbindelser på den för Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan.

  Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Skånes uppfattning är att den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas före metron, men att metron kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.

 • Vad ingår inte i Sverigeförhandlingen?

  Sverigeförhandlingen är bara en del av kommande års infrastrukturplanering på nationell och regional nivå. Fler satsningar kommer att krävas för att möta Skånes utmaningar och behov. Dessa måste drivas i kommande arbete med nationell transportinfrastrukturplan, regional transportinfrastrukturplan, stadsmiljöavtal, med mera.

 • Hur säkrar vi bäst resultat för Skåne i Sverigeförhandlingen?

  Genom att agera gemensamt för hela Skånes bästa. Historiskt sett vet vi att de regioner/områden som enats kring en gemensam agenda ofta får en större bit av kakan i den här typen av infrastruktursatsningar än de områden där olika särintressen agerar mot varandra.

  Därför har sju skånska tillväxtmotorer/regionala kärnor beslutat att agera tillsammans med Region Skåne för det vi kallar Skånebilden. Genom att utveckla gemensamma förhandlingsstrategier kan vi till exempel ställa större krav på vilka åtgärder som ska ingå, både regionalt och i städerna, andelen och formen av medfinansiering, utbyggnadsordningen och utbyggnadstakten för höghastighetsbanan och åtgärderna i städerna samt förverkligande av nya viktiga Öresundsförbindelser.

  De sju kommunerna är: Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg.

 • Varför är det viktigt med byggstart i Skåne?

  I Skåne finns i dag flera flaskhalsar som påverkar trafiken i och genom regionen negativt. Det förlorar hela Sverige på.

  I Skåne är vi eniga om vad som ska göras. Det finns ingen anledning att vänta in att resten av Sverige ska bestämma sig. Dagens kapacitetsbrist hämmar tillväxten och omöjliggör hållbar utveckling. Mer plats behövs på de befintliga spåren. De satsningar som ska göras behövs snarast och ju snabbare vi kommer igång desto bättre.

  Investeringar i Skånes infrastruktur är dessutom en förutsättning för hållbara och effektiva person- och godstransporter till och från Europa. Öresundsbron och Skånes hamnar förbinder Sverige med det transeuropeiska transportnätet. Sverige behöver även förbereda sig för ökade flöden av människor och varor när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar runt 2028.

  Skåne har stora utmaningar i form av trångboddhet, en flerkärnig ortsstruktur, separerade arbetsmarknadsregioner och lägst sysselsättningsgrad bland Sveriges samtliga regioner.

  Infrastrukturinvesteringarnas betydelse för en hållbar samhällsutveckling är svår att överskatta. Med rätt prioriteringar kan vi flytta över trafik från väg till järnväg och sjöfart. Med rätt satsningar kan vi utveckla hållbara alternativ för den trafik som blir kvar på vägarna. Kloka satsningar på infrastruktur för människor närmare varandra och bidrar till en ökad social hållbarhet.

 • Hur går Sverigeförhandlingen till?

  Sverigeförhandlingen är en så kallad "värdeskapande förhandling" där man både ser på finansiering av transportinfrastruktur och möjliga nyttor som till exempel ökat bostadsbyggande och arbetsmarknadsnyttor. Beslut fattas utifrån helhetsbilden. Enkelt uttryckt betyder det att de som kan redovisa störst nyttor har starkast position i förhandlingen.

  Förhandlingens första fas var en insamlings- och faktafas som inleddes sommaren 2014. Man tittade då på hur höghastighetsbanan kan påverka arbetsmarknad, bostadsbyggande, näringsliv, miljö och restider i de kommuner och regioner som ligger längs de nya järnvägssträckningarna. Syftet var att identifiera i vilka kommuner som gynnas mest av att tågen stannar där. Analyserna låg sedan som grund till val av sträckning och placering av stationsorter.

  Värt att nämna är att det inte bara är de kommuner där tågen stannar som gynnas av en höghastighetsbana. De kommuner som är närliggande kommer också att gynnas av till exempel ökad tillväxt och en förbättrad arbetsmarknad. 

  I början av februari 2016 inleddes förhandlingarna om höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärder då förhandlarna presenterade sina utgångsbud. Den 5 april samma år var Värnamo först ut av berörda kommuner att sluta en överenskommelse med förhandlarna. I februari 2017 var Lund, Helsingborg och Region Skåne först ut att teckna avtal med Sverigeförhandlingen om satsningar på kollektivtrafik och cykel för drygt 1,5 miljard kronor.

  Sverigeförhandlingen ska lämna en slutrapport till regeringen senast sista december 2017.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter