Sverigeförhandlingen

Sverige ska genomföra den största nationella infrastrukturinvesteringen sedan 1860. Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska det byggas nya tågbanor – vilket ger Sverige en ny, modern järnväg för höghastighetståg. De nya banorna ska kompletteras med satsningar i de regionala infrastrukturnäten och insatser för ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och en satsning för att få igång bostadsbyggandet i Sverige. I storstäderna följer ytterligare åtgärder för förbättrad kollektivtrafik och cykelleder. Tillsammans väntas insatserna ge ett antal spin-off effekter där ökat bostadsbyggande och fler jobb är de viktigaste samhällsnyttorna. Senast den siste december 2017 ska förhandlarna presentera sin slutrapport för regeringen.

Byggstart Skåne

Störst effekt – direkt – får Sverige om vi börjar bygga där behoven idag är som störst. Snabbast byggstart får Sverige om vi börjar bygga där det är enklast. Detta uppnår vi om nya höghastighetsjärnvägen börjar byggas söderifrån. Därför har Skåne enats – över kommun- och blockgränser – om vad som behöver göras för att en byggstart i Skåne ska ge största möjliga utväxling för Sverige.

I Skåne finns idag flera stora utmaningar som alla kan kopplas till otillräcklig järnvägsinfrastruktur; ökande bostadsbrist, hög arbetslöshet och segregation. Samtidigt innebär Skånes unika tätortsstruktur en orealiserad potential – som snabbt kan frigöras genom satsningar i infrastrukturen.

Läs mer om hur det ser ut i Skåne idag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Region Skåne har lämnat in sitt material, nyttoanalyserna, till Sverigeförhandlingen. Dessa analyser ligger nu till grund för en förhandling om finansiering. 

Region Skånes nyttoanalyser (pdf, öppnas i nytt fönster)

Genom att samla fysisk planering, bostadsbyggande och infrastruktur under ett tak har vi kunnat överblicka vilka investeringar som bäst möter behoven och tydligast bidrar till att Sverige når sina nationella mål. Skåne är som enda storstadsregion internt helt ense om prioriteringar i infrastrukturen och sträckning av den nya höghastighetsbanan. 

Skånebilden

Region Skåne och sju skånska kommuner ställer sig idag bakom Skånebilden – en gemensam skånskt ståndpunkt för att försäkra bästa möjliga resultat för Skåne i förhandlingen om höghastighetsbanan. 

Läs mer om Skånebilden

Starkt skånskt stöd för höghastighetsjärnväg

Tre av fyra skåningar är positiva till höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm. Stödet är starkast bland unga vuxna. Det visar en opinionsundersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Region Skåne.

Om restiden mellan Malmö och Stockholm kortas till 2,5 timmar skulle varannan skåning välja tåget framför flyget oftare än de gör i dag. Undersökningen visar också att nya Öresundsförbindelser skulle öka intresset för att bo i Skåne och arbeta i Danmark, eller vice versa.

Läs hela opinionsundersökningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter