Om Strukturbild för Skåne

Idén med Strukturbild för Skåne föddes för tio år sedan utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå.

Att skapa hållbara fysiska strukturer på regional nivå genom att samplanera bebyggelsestruktur med infrastruktur och grönstruktur, och skapa attraktiva livsmiljöer, är viktigt för att stärka Skånes attraktivitet och konkurrenskraft.

Det handlar om att resonera kring olika utvecklingsmöjligheter, vara medveten om vilka val som görs och vilka konsekvenser de får vad gäller tillväxt, livskvalitet, markhushållning, klimatpåverkan, tillgänglighet med mera. De strukturer som vi planerar för i dag kommer att påverka vår samhällsutveckling under lång tid framöver.

Ett utvecklat regionalt, mellankommunalt och kommunalt samspel är oerhört viktigt för att stärka Skånes konkurrenskraft. De regionala frågorna behöver lyftas och få tyngd på den lokala nivån så att de enskilda kommunerna kan ta del av utvecklingen men också bidra till den utifrån sina förutsättningar.

Koppling till den regionala utvecklingsstrategin

I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030, finns direkta kopplingar till ett arbete för en samsyn kring regional utveckling, fysisk planering och kommunernas översiktsplaner.

Inom Strukturbild för Skåne har vi tillsammans med kommunerna testat och utmanat oss själva kring den fysiska planeringens regionala dimension. Denna kreativa samverkansprocess har bland annat lett fram till att vi nu för första gången har ett resultat i form av gemensamma strategier för den fysiska planeringen i Skåne, Strategier för Det flerkärniga Skåne.

Det har varit en resa som på flera sätt har uppmärksammats som ett föredöme nationellt och av andra regioner.

Processen bakom projektet

Klicka för en större bild.

Processen bakom Strukturbild för Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter