Regional fysisk planering

Region Skåne och de skånska kommunerna har under flera år samarbetat kring den regionala dimensionen på fysisk planering under namnet Strukturbild för Skåne.

Arbetet handlar om att skapa en övergripande samsyn på planeringen av bebyggelse, infrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur. 

Riksdagen beslutade 14/11 2018 om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att samarbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvaret för översiktsplanering. Med lagändringen får Region Skåne nu ett ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. Ett sådant regionalt uppdrag har tidigare bara funnits för Stockholms läns landsting.

Fortsatt samarbete inom Strukturbild för Skåne

Region Skåne kommer att ta sig an uppdraget med regionplanering genom att ta samarbetet inom Strukturbild för Skåne vidare. Strukturbild för Skåne fortsätter på så sätt att vara plattformen för kommunerna och Region Skåne i arbetet med den regionala fysiska planeringen.

Den nya lagen börja gälla den 1 januari 2019. Lagen säger bland annat att:

  • Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län.
  • Regionen blir ansvarigt för den regionala fysiska planeringen inom sitt län.
  • Regionen ska ta fram en regionplan som tar hänsyn till andra nationella, regionala och kommunala planer och program.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter