Strukturbild för Skåne

Skåne har många kommuner på liten yta. Det är vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och spenderar sin fritid i en tredje. Det är därför viktigt för oss att samordna den fysiska planeringen av bebyggelse, infrastruktur och livsmiljöer.

Strukturbild för Skåne är ett forum för alla som arbetar med fysisk planering i Skåne. Det syftar till att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner. Kommunerna har ansvaret för översiktsplaneringen medan Region Skåne är samordnaren som hjälper till att lyfta frågorna till ett regionalt perspektiv. 

Lagändring för regional fysisk planering

Riksdagen har beslutat om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att samarbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvaret för översiktsplanering.

Med den nya lagen får Region Skåne ansvaret för den regionala fysiska planeringen i länet och i uppdrag att ta fram en regionplan för Skåne.

Rent konkret betyder det bland annat att vi tillsammans kommer att ta fram en regionplan som anger grunddragen för användningen av mark- och vattenområden. Arbetet kommer att kopplas ihop med den pågående processen kring revidering av Strategier för Det flerkärniga Skåne.

Nätverk och kunskapsutbyte

Strukturbild för Skåne fungerar också som ett nätverk för alla som arbetar med fysisk planering i regionen. Ett nätverk för kunskapsutbyte, gemensamma processer och samarbeten, som erbjuder workshops, seminarier och omvärldsbevakning.

Hör av dig så berättar vi mer!

Arbetar du med översiktsplanering eller strategisk utvecklingsplanering? Hör av dig till oss på Stukturbild för Skåne så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa varandra. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Regional fysisk planering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter