• Flerfamiljhus i rad vid kajkant där det ligger båtar, skymning

    Foto: Joakim Lloyd Raboff

Regionala bostadsfrågor

Vi ser bostadsbyggande och tillgången till bostäder som en central del av den regionala utvecklingen i Skåne.

Rapporten OECD Territorial Review från 2012 lyfte bland annat fram utmaningen att Skåne har stor inflyttning, men också för hög arbetslöshet. OECD tog även upp bristen på bostäder som en av nyckelutmaningarna för Skåne och lyfte att det är nödvändigt att säkerställa tillgången på bostäder och att skapa en icke-segregerad bostadsmarknad.

Rapporten från OECD blev startskottet för Region Skånes arbete med
bostadsfrågor utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Arbetet sker
genom olika samarbeten, men främst genom drivandet av det regionala nätverket Skånskt bostadsnätverk.

Skånskt bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk initierades 2014 av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet med nätverket är att vara en samlande kraft för ökat bostadsbyggande och en bostadsmarknad i balans.

Nätverket är en arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad, och vill också vara en opinionsbildare. De tre regionala organisationerna koordinerar nätverket tillsammans. Nätverket vänder sig till alla aktörer på skånska bostadsmarknaden. Skånskt bostadsnätverk arrangerar årligen två konferenser om bostadsbyggande i Skåne.

Samarbeten

Byggföretagen

Region Skåne och bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen syd drev tillsammans samarbetet Vi bygger Skåne 2016-2018. Syftet var att agera gemensamt för att öka bostadsbyggandet i Skåne på ett långsiktigt hållbart sätt.

Resultat av samarbetet är rapporten "Detta driver bostadsbyggandet i Skåne" som bland annat presenterar åtta framgångsfaktorer för byggande samt rapporten ” Modell för bostadsefterfrågan i Skåne” som kompletterar bilden av det demografiska bostadsbyggnadsbehovet med skattningar av den faktiska efterfrågan på nya bostäder.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Region Skåne och Handelskammaren samarbetar med framtagandet
av BostadStorstad som är en jämförelse av bostadsbyggandet i de tre
storstadsregionerna i Sverige.

Region Skåne har tillsammans med Region Stockholm och Göteborgsregionen tagit fram en kunskapsöversikt om flyttkedjestudier.

Markus Rasmusson, Martin Grander och Tapio Salonen på Malmö universitet har genomfört kunskapsöversikten, som färdigställdes under hösten 2018. Kunskapsöversikten undersöker vilka metoder det finns för flyttkedjestudier och vilka metodiker som lämpar sig bäst för flyttkedjestudier på regional nivå.

Övriga publikationer inom regionala bostadsfrågor

Bostadsbyggande under olika konjunkturcykler

Region Skåne har tagit fram en kortare rapport som beskriver bostadsbyggandet i Skåne under olika konjunkturcykler samt en översikt av nationella politiska beslut och bostadsbyggande mellan åren 1991-2017.

Rapporten undersöker nationella beslut och deras inverkan på bostadsbyggande. Den tittar också på hur olika aktörer har agerat under olika konjunkturcykler och undersöker sambandet mellan konjunktur och bostadsutveckling.

Rapporten presenterar insikter om vad som kan göras annorlunda för att hålla bostadsbyggandet uppe under konjunkturförändringar.

På gång

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter