Regionala bostadsfrågor

Vi ser bostadsbyggande och tillgången till bostäder som en central del av den regionala utvecklingen i Skåne.

Rapporten OECD Territorial Review från 2012 lyfte bland annat fram utmaningen att Skåne har stor inflyttning, men också för hög arbetslöshet. OECD tog även upp bristen på bostäder som en av nyckelutmaningarna för Skåne och lyfte att det är nödvändigt att säkerställa tillgången på bostäder och att skapa en icke-segregerad bostadsmarknad.

Rapporten från OECD blev startskottet för Region Skånes arbete med
bostadsfrågor utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Arbetet sker
genom olika samarbeten, men främst genom drivandet av det regionala nätverket Skånskt bostadsnätverk.

Skånskt bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk initierades 2014 av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet med nätverket är att vara en samlande kraft för ökat bostadsbyggande och en bostadsmarknad i balans.

Nätverket är en arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad, och vill också vara en opinionsbildare. De tre regionala organisationerna koordinerar nätverket tillsammans. Nätverket vänder sig till alla aktörer på skånska bostadsmarknaden. Skånskt bostadsnätverk arrangerar årligen två konferenser om bostadsbyggande i Skåne.

Samarbeten

Sveriges byggindustrier syd

Idag driver Region Skåne och bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier syd tillsammans samarbetet Vi bygger Skåne 2016-2018. Syftet är att agera gemensamt för att öka bostadsbyggandet i Skåne på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ett resultat av samarbetet är rapporten "Detta driver bostadsbyggandet i Skåne" som bland annat presenterar åtta framgångsfaktorer för byggande.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Region Skåne och Handelskammaren samarbetar med framtagandet
av BostadStorstad som är en jämförelse av bostadsbyggandet i de tre
storstadsregionerna i Sverige.

På gång

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter