Strukturbild för Skåne

Riksdagen beslutade under 2018 om en ändring i Plan- och bygglagen. Denna innebär att Region Skåne från den 1 januari 2019 har ansvar för att ta fram en regionplan som ska vara vägledande i kommunernas framtagande av översiktsplaner.

Läs mer om regional fysisk planering och regionplanen

I Skåne har vi sedan länge arbetat med en samordning av kommunernas fysiska planering. Idén med Strukturbild för Skåne föddes år 2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå.

Insikten om att den fysiska planeringen ur ett regionalt perspektiv har en stor betydelse för regionens utveckling har stärkts sedan dess. Tidigare kallade Region Skåne samarbetet för Strukturbild för Skåne, men nu ingår arbetet som en del av Region Skånes övergripande arbete med regionplanen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter