Strategier för Det flerkärniga Skåne

Strategier för Det flerkärniga Skåne är gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne.

Strukturbild för Skåne har, med utgångspunkt i framtaget kunskapsmaterial och den dialog som förts med Skånes kommuner genom åren, tagit fram en strukturbild och gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne – strategier för Det flerkärniga Skåne.

De gemensamma strategierna kopplar samman det regionala utvecklingsarbetet till den kommunala översiktsplaneringen.

Fem strategiområden

Fem strategiområden har formulerats, dessa utgår från målbilden om Det flerkärniga Skåne, där Skåne år 2030 är en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer – en livskraftig region med hållbara fysiska strukturer som sätter människan i centrum.

  • Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga ortstrukturen
  • Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
  • Växa effektivt med balanserad och hållbar markanvändning
  • Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet
  • Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön

Fem strategier för Det flerkärniga SkåneKlicka på bilden för en större bild.

Regional samverkan

För att Skåne ska vara en attraktiv och hållbar region krävs ökad regional samverkan, och dokumentet är tänkt att vara en plattform för detta. För att uppnå målbilden är det viktigt att strategierna är gemensamma. Det betyder inte att alla kommuner ska planera lika, men att dessa övergripande principer som strategierna utgör ska ligga till grund för att skapa hållbara fysiska strukturer.

Arbetet påbörjades 2010, och den 31 augusti 2012 presenterades ett förslag på strukturbild och gemensamma strategier för den fysiska planeringen i dokumentet "Förslag till gemensamma strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne".

Materialet har därefter i dialog med Skånes kommuner förankrats och förädlats. Processen och dialogen är lika viktiga som målet att samlas kring en produkt. Strategierna beslutades under hösten 2013 av Strukturbild för Skånes politiska styrgrupp, Region Skånes regionala utvecklingsnämnd och regionstyrelse samt Kommunförbundet Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter