Kartbank

Strukturbild för Skåne har tagit fram en kartbank med cirka 500 kartor inom olika områden. Kartmaterialet är tillgängligt för alla att ladda ner och använda. Du hittar lättast genom att söka i kartbanken.
Region Skåne

Din sökning gav 709 träffar, visar sida 4 av 7

Kontakt för kartbanken: Rocky Cueva Alban, Jenny Rassmus och Jesper Borgström

Pendlingsmönster mellan Skånes kommuner 2008

Pendlingsmönster mellan Skånes kommuner 2008

pendlingsmnstermellanskneskommuner2008

Pendling förekommer kors och tvärs i hela Skåne. I kartan framträder dock sydvästra Skåne tydligt som den del i Skåne där det störst pendlingsflöden.

För att se en mer detaljerad karta över i vilken riktning pendlingen sker se/sök Karta 28 Flerkärnighet.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 26 Flerkärnighet Pendling
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Planerade tätortsnära naturreservat

Planerade tätortsnära naturreservat

planeradettortsnranaturreservat

Kartan visar de tätortsnära naturreservat som redovisas i det program för kommande skydd som tagits fram för perioden 2010 - 2015, skydd som ska ske i regi av kommuner eller länsstyrelsen.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 26 Naturreservat Rekreation Tätortsnära natur
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Rekreationsområden och stråk med regional betydelse för friluftslivet

Rekreationsområden och stråk med regional betydelse för friluftslivet

rekreationsomrdenochstrkmedregionalbetydelsefrfriluftslivet

Kartan visar en samlad bild över Skånes rekreativa struktur, på en regional skala. Områden och stråk som har en betydelse för rekreation och för friluftslivet för fler kommuner än den egna och som är förhållandevis stora.

Källa: Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 19 Regional rekreation
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Rikkärr

Rikkärr

rikkrr

Kartan visar rikkärrsområden i Skåne.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2010
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 50
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse för friluftslivet

Riksintresse för friluftslivet

riksintressefrfriluftslivet

Kartan visar Skånes riksintressen för friluftslivet.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 14 Rekreation
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse för kustzonen i Skåne

Riksintresse för kustzonen i Skåne

riksintressefrkustzoneniskne

Kartan visar riksintresse för kustzonen i Skåne

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 23 Riksintresse för kustzon
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintressen för kulturmiljövård

Riksintressen för kulturmiljövård

riksintressenfrkulturmiljvrd

Kartan visar riksintressen för kulturmiljövård i Skåne.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 21 Kultur
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Sjöar och vattendrag i Skåne

Sjöar och vattendrag i Skåne

sjarochvattendragiskne

Kartan visar sjöar och vattendrag i Skåne, samt vilka vattendrag och sjöar som är extra värdefulla för fisk- och fågelliv, och var det finns vandringshinder för fisk.

Källa: Lantmäteriet 2000, Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 7 Karta 48
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skåneleden

Skåneleden

skneleden

Kartan visar vandringsleden Skåneleden.

Källa: Stiftelsen Skånska Landskap 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 16 Rekreation Vandringsled
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes gräsmarker

Skånes gräsmarker

sknesgrsmarker

Kartan visar Skånes gräsmarker, uppdelat på ängs- och betesmark, kraftledningsgator i skogsmark, värdefulla vägkanter samt övrig öppen mark som inte är odlad.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur.

Källa: Lantmäteriet 2000, Länsstyrelsen i Skåne län 1999 och Jordbruksverket 2006
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 4 Karta 47
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter

Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter

sknesgrnstrukturochdessutvecklingsmjligheter

Kartan är en sammanfattande kartbild på regional nivå över var det idag finns områden med höga ekologiska och rekreativa värden, samt var det är möjligt och önskvärt att utveckla nya stråk för en mer fungerande grön struktur i Skåne. Kartan är baserad på en mängd bakgrundsmaterial och analyser. Läs gärna mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur. Se även Karta 67: Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter med numrering (där objekten i kartan är numrerade och beskrivna).

Källa: Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 1 Strategikartan
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter med numrering

Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter med numrering

sknesgrnstrukturochdessutvecklingsmjlighetermednumrering

Kartan är en sammanfattande kartbild på regional nivå över var det idag finns områden med höga ekologiska och rekreativa värden, samt var det är möjligt och önskvärt att utveckla nya stråk för en mer fungerande grönstruktur i Skåne. Kartan är baserad på en mängd bakgrundsmaterial och analyser. Objekten i kartan är numrerade. För beskrivning till dessa nummer se bilaga i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grönstruktur. Där hittar du även mycket information om vilka material och analyser som ligger bakom kartan.

Se även Karta 1: Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter
(samma karta men utan numrering).

Källa: Region Skåne
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklas grön struktur Karta 67 Strategikartan
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes kommuners andelar av Skånes befolkning 2010

Skånes kommuners andelar av Skånes befolkning 2010

skneskommunersandelaravsknesbefolkning2010

Nära en fjärdedel av Skånes befolkning bor i Malmö. Lund, Helsingborg och Kristianstad sticker också ut med något högre andelar än övriga Skåne, annars är befolkningen relativt jämnt fördelad över länet. Helsingborg och Kristianstad har dock tappat i befolkningsandel under 2000-talet, medan flera kommuner i sydvästra/centrala Skåne ökar sina befolkningsandelar (se/sök Karta 10 Flerkärnighet). För att se kommunernas befolkningsstorlek i absoluta tal se/sök Karta 3 Flerkärnighet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2010, befolkningsandel, befolkningstäthet, karta 9, flerkärnighet i skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes kommuners befolkningsförändring i absoluta tal 2000 - 2010

Skånes kommuners befolkningsförändring i absoluta tal 2000 - 2010

skneskommunersbefolkningsfrndringiabsolutatal2000-2010

Under 2000-talets första decennium har Skånes befolkning ökat kraftigt, med närmare 10%, varav merparten tillkommit under decenniets andra hälft (mellan 2006-2009 ökade Skånes befolkning i snitt med 15.000 invånare per år). De flesta av Skånes 33 kommuner har fått en del av denna befolkningsökning. Flest invånare har tillkommit i kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg. Procentuellt sätt ser mönstret för befolkningstillväxten något annorlunda ut med en stark tyngdpunkt i sydvästra/västra Skåne (se/sök Karta 7 Flerkärnighet). Det kan också vara intressant att notera att den senaste trenden (2009-2010) visar att fler kommuner tappar i befolkning och att vi därmed ser ett möjligt trendbrott (se/sök Karta 8 Flerkärnighet)

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2000-2010, antal, befolkningsförändring, flerkärnighet i skåne, karta 6
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes kommuners befolkningsförändring i absoluta tal 2009 - 2010

Skånes kommuners befolkningsförändring i absoluta tal 2009 - 2010

skneskommunersbefolkningsfrndringiabsolutatal2009-2010

Under perioden 2009 - 2010 minskade befolkningen i sex skånska kommuner; Örkelljunga, Svalöv, Sjöbo, Bromölla, Tomelilla och Simrishamn. Tidigare under 2000-talet har trenden varit att endast tre av Skånes 33 kommuner har haft en befolkningsminskning: Osby, Östra Göinge och Simrishamn. Om det senaste årets förändring är tillfällig eller början på en ny trend är för tidigt att säga men det kan vara ett tecken på att befolkningsstrukturen kan komma att förändras. Se/sök Karta 6 Flerkärnighet för att se hur befolkningsförändringen sett ut 2000 - 2010.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2009-2010, antal, befolkningsförändring, flerkärnighet i skåne, karta 8
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes kommuners befolkningsmängd i absoluta tal 2010

Skånes kommuners befolkningsmängd i absoluta tal 2010

skneskommunersbefolkningsmngdiabsolutatal2010

Av Skånes befolkning är ca en fjärdedel bosatt i Malmö, Malmö är därmed den kommun i Skåne som har störst befolkning följt av kommunerna Lund, Helsingborg och Kristianstad.

För att se hur stor andel av Skånes befolkning som finns i respektive kommun, se/sök Karta 9 Flerkärnighet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2010, befolkningsmängd, karta 3, flerkärnighet i skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes kommuners procentuella befolkningsförändring 2000 - 2010

Skånes kommuners procentuella befolkningsförändring 2000 - 2010

skneskommunersprocentuellabefolkningsfrndring2000-2010

Under 2000-talets första årtionde ökade Skånes befolkning med närmare 10%, varav merparten tillkom under decenniets andra hälft. Den procentuella tillväxten har varit störst i kommunerna Malmö, Lomma och Kävlinge. Det går att se en generell tyngdpunkt mot sydvästra/centrala Skåne. Studeras istället vilka kommuner som ökat med flest antal invånare så framkommer ett annat mönster där Malmö ligger i topp följt av Lund och Helsingborg (se/sök Karta 6 Flerkärnighet).

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2000-2010, befolkningsförändring, flerkärnighet i skåne, karta 7, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes kommuners procentuella förändring av sin andel av Skånes befolkning 2000 - 2010

Skånes kommuners procentuella förändring av sin andel av Skånes befolkning 2000 - 2010

skneskommunersprocentuellafrndringavsinandelavsknesbefolkning2000-2010

Det finns en viss befolkningskoncentration till Skånes sydvästra delar (se/sök Karta 3 Flerkärnighet och Karta 9 Flerkärnighet). Detta är ett mönster som har accentuerats under de senaste åren då kommunerna i sydvästra/västra Skåne har ökat sin andel av befolkningen de senaste decenniet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 2000-2010, befolkningsförändring, flerkärnighet i skåne, karta 10, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes sju regionala kärnor

Skånes sju regionala kärnor

sknessjuregionalakrnor

En kärna är en tätort med en central betydelse för sitt omland. Kärnor finns på olika geografiska nivåer.
För att klassificeras som en regional kärna i Skåne har Strukturbild för Skåne utgått från att följande tre kriterier måste vara uppfyllda:
Tätorten ska:
- ha minst 14 000 invånare
- finnas i en kommun med en branschbredd på över 200 branscher.
- ha en större inpendling än utpendling.

De tätorter i Skåne som uppfyller dessa tre kriterier är Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Ystad, Kristianstad och Hässleholm.

Staplarna i kartan kan visa med vilken marginal dessa orter uppfyller kriterierna.

Se/sök Karta 13,14,15 Flerkärnighet för att se vilka tätorter som uppfyller vart och ett av kriterierna.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 16 Flerkärnighet Kärna Regionala kärnor
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätorter som har ett positivt pendlingsnetto 2008

Skånes tätorter som har ett positivt pendlingsnetto 2008

sknesttortersomharettpositivtpendlingsnetto2008

En kärna är en tätort med en central betydelse för sitt omland. Kärnor finns på olika geografiska nivåer.
För att klassificeras som en regional kärna i Skåne har Strukturbild för Skåne utgått från att följande tre kriterier måste vara uppfyllda:
Tätorten ska:
- ha minst 14 000 invånare
- finnas i en kommun med en branschbredd på över 200 branscher.
- ha en större inpendling än utpendling.

Denna karta visar vilka orter i Skåne som har ett positivt pendlingsnetto, d.v.s. en större inpendling än utpendling, och därmed vilka tätorter som uppfyller det tredje kriteriet för att definieras som en regional kärna.

Se/sök Karta 13,14,16 Flerkärnighet för att se vilka tätorter som uppfyller alla kriterierna.

Pendlingsnettot är baserat på den procentuella skillnaden mellan tätorternas förvärvsarbetande dagbefolkning och förvärvsarbetande nattbefolkning.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 15 Flerkärnighet Pendlingsnetto Inpendlingsort Kärna Regional kärna
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2008 och sysselsättningsförändring 1999 - 2008

Skånes tätorters sysselsättningstillfällen 2008 och sysselsättningsförändring 1999 - 2008

sknesttorterssysselsttningstillfllen2008ochsysselsttningsfrndring1999-2008

Genom storleken på tätorts-cirklarna i kartan går det att se att en stor del av Skånes sysselsättningstillfällen finns i sydvästra Skåne, över hälften av alla regionens arbetstillfällen finns här. Mellan 1999 och 2008 växte den skånska arbetsmarknaden med 15 procent. Då de flesta tätorter är röda i kartan framgår det att denna tillväxt skett i princip i hela Skåne. Även om arbetsmarknaden växer i hela Skåne växer den mest i Malmö/Lund-området vilket gör att det sker en fortsatt förskjutning/ polarisering av arbetstillfällen till sydväst.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: 1999-2008, 2008, karta 21, procent, sysselsättning, sysselsättningsförändring, sysselsättningsutveckling, Flerkärnighet i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätortstäthet

Skånes tätortstäthet

sknesttortstthet

Skåne har en hög tätortstäthet, d.v.s. många tätorter på en begränsad yta, vilket innebär en flerkärnig ortstruktur. Med närmare 250 tätorter och 340 småorter (2005) har Skåne fler tätorter och småorter i förhållande till sin yta än något annat län i Sverige. Skåne kan därför ses som den mest flerkärniga strukturen i landet.

Definitionen av en tätort är att bebyggelsen är sammanhängande med max 200 meter mellan husen och att befolkningen är på minst 200 invånare.
Definitionen av en småort är att bebyggelsen är sammanhängande med max 150 meter mellan husen och ett befolkningen är på minst 50 invånare.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Tätortstäthet Flerkärnighet i Skåne Karta 1
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tätortstruktur

Skånes tätortstruktur

sknesttortstruktur

Jämför kartan med Göteborgsregionens och Stockholms tätortstruktur.
Skåne har den tydligaste flerkärniga strukturen av Sveriges tre storstadsregioner.

Källa:
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 48 Flerkärnighet Storstadsregion
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes tillväxtmotorer

Skånes tillväxtmotorer

sknestillvxtmotorer

En tillväxtmotor i Skåne har definierats som en regional kärna (se/sök karta 13-16 Flerkärnighet) som ger spridningseffekter och skapar tillväxt i sitt omland genom att ha en starkare tillväxt vad gäller befolkning och sysselsättning än Skånes genomsnitt. Det baseras därmed endast på hur utvecklingen ser ut, inte på hur stor befolkningen/sysselsättning är.

Skånes genomsnittliga befolkningstillväxt 1999 - 2009 var 10% och sysselsättningstillväxt på 15%.

Se/sök Karta 17-18 Flerkärnighet för att se vilka av de regionala kärnorna som uppfyller vart och ett av kriterierna.

Kartan visar att Malmö, Lund och Helsingborg uppfyller båda kriterierna och att de därmed är Skånes tre tillväxtmotorer. Hässleholm, Kristianstad och Landskrona uppfyller alla ett av två kriterier, och definieras därmed inte som en tillväxtmotor. Värt att notera kan vara att Hässleholm uppfyller den ena kriterier och Kristianstad det andra (se karta 17-18 Flerkärnighet) vilket gör att man kan se att de tillsammans kan fungera som en tillväxtmotor i nordöst.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 19 Flerkärnighet Tillväxtmotor Kärna Regional kärna
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skogsmark

Skogsmark

skogsmark

Kartan visar markanvändning i Skåne, med fokus på skogsmark.

Källa: Lantmäteriet 2000
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 32 Skog
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skyddad natur med internationella åtaganden

Skyddad natur med internationella åtaganden

skyddadnaturmedinternationellataganden

Kartan visar skyddade naturområden utifrån de internationella åtagandena Natura2000 och RAMSAR/CW.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 65
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd

skyddsvrdatrd

Kartan visar skyddsvärda träd i Skåne, inventerade av Länsstyrelsen.

Se även karta 40: Ekologiska strukturer för skyddsvärda träd, för att se analysresultatet över hur spridningsmöjligheterna ser ut för arter som lever i denna miljö.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 41 Värdefulla träd
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Stockholms läns tätortstruktur

Stockholms läns tätortstruktur

stockholmslnsttortstruktur

Jämför kartan med Göteborgsregionens och Skånes tätortstruktur.
Skåne har den tydligaste flerkärniga strukturen av Sveriges tre storstadsregioner.

Källa:
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 46 Flerkärnighet Storstadsregion
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Strandskydd i Skåne

Strandskydd i Skåne

strandskyddiskne

Kartan visar områden för strandskydd i Skåne.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 15 Karta 64
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tätorter med fler än 14 000 invånare 2009

Tätorter med fler än 14 000 invånare 2009

ttortermedflern14000invnare2009

En kärna är en tätort med en central betydelse för sitt omland. Kärnor finns på olika geografiska nivåer.
För att klassificeras som en regional kärna i Skåne har Strukturbild för Skåne utgått från att följande tre kriterier måste vara uppfyllda:
Tätorten ska:
- ha minst 14 000 invånare
- finnas i en kommun med en branschbredd på över 200 branscher.
- ha en större inpendling än utpendling.

Denna karta visar vilka orter i Skåne som har en befolkningsmängd på mer än 14 000 invånare och som därmed uppfyller det första av kriterierna för att definieras som en regional kärna i Skåne.

Se/sök Karta 14,15,16 Flerkärnighet för att se vilka tätorter som uppfyller alla kriterierna.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 13 Flerkärnighet Kärna Regionala kärnor
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Hässleholm 2011

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Hässleholm 2011

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnhssleholm2011

Tillgängligheten baseras på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 38 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Helsingborg 2011

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Helsingborg 2011

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnhelsingborg2011

Tillgängligheten är baserad på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 35 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Kristianstad 2011

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Kristianstad 2011

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnkristianstad2011

Tillgängligheten baseras på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 37 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Landskrona

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Landskrona

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnlandskrona

Tillgängligheten baseras på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 36 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Lund 2011

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Lund 2011

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnlund2011

Tillgängligheten är baserad på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 34 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Malmö 2011

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Malmö 2011

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnmalm2011

Tillgängligheten baseras på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 33 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Ystad 2011

Tillgänglighet med kollektivtrafik från Ystad 2011

tillgnglighetmedkollektivtrafikfrnystad2011

Tillgängligheten baseras på tåg- och regionbusstrafik.

Källa: Trivector
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 39 Flerkärnighet Tillgänglighet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Traktanalys - områden med höga värden för biologisk mångfald

Traktanalys - områden med höga värden för biologisk mångfald

traktanalys-omrdenmedhgavrdenfrbiologiskmngfald

Kartan visar områden som inventerats av Länsstyrelsen som trakter i skogsmark med höga värden för biologisk mångfald.

Läs mer i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du kan ladda ner på Strukturbilds hemsida under Publicerat material TemaPM www.skane.se/strukturbild

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 44
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Tre fallstudieregioner

Tre fallstudieregioner

trefallstudieregioner

I samband med en studie av Skånes flerkärniga ortstruktur beskrevs några europeiska flerkärniga regioner, vilka är markerade på kartan: Trekantområdet i Danmark. Metropolregionen Rhein-Neckar i Tyskland och Övre Schlesien-regionen i Polen.

Källa:
Publiceringsår: 2011
Taggar: Karta 49 Flerkärnighet Benchmarking
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Turistmål i grönstrukturen i Skåne

Turistmål i grönstrukturen i Skåne

turistmligrnstruktureniskne

Kartan visar viktiga målpunkter för turism i grönstrukturen i Skåne.

För en lista över numreringen av turistmålen i kartan se s. 62 i rapporten Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur, som du hittar under Publicerat material TemaPM på Strukturbilds hemsida www.skane.se/strukturbild

Källa: Region Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 28 Friluftsliv Grönstruktur Rekreation Turism
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Värdefull gräsmark

Värdefull gräsmark

vrdefullgrsmark

Kartan visar värdefull gräsmark i Skåne, utifrån ängs-, betes-, och hagmarksinventeringar.

Se även karta 45: Ekologiska strukturer i värdefull gräsmark, för att se analysresultat över hur spridningsmöjligheterna ser ut för arter som har denna miljö som livsmiljö.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 1999, Jordbruksverket 2006
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grönstruktur Karta 46 Ängs- och Hagmarksinvesteringen, Ängs- och hagmarksinvesteringen
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Värdefulla alléer

Värdefulla alléer

vrdefullaalleer

Kartan visar värdefulla alléer i Skåne, och därmed värdefulla trädmiljöer.

Källa: Vägverket 2002
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 39
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Värdefulla sjöar och vattendrag för fisk och fågel

Värdefulla sjöar och vattendrag för fisk och fågel

vrdefullasjarochvattendragfrfiskochfgel

Kartan visar särskilt värdefulla sjöar och vattendrag för fisk och fågel, utpekade av Länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 49
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Värdekärnor i trädmiljöer

Värdekärnor i trädmiljöer

vrdekrnoritrdmiljer

Kartan visar skyddsvärda trädmiljöer enligt Naturskyddsföreningen i Skåne.

Källa: Naturskyddsföreningen i Skåne 2000
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 37
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Våtmark

Våtmark

vtmark

Kartan visar inventerade våtmarker och rikkärr i Skåne.

Källa: Region Skåne 2004, Länsstyrelsen i Skåne 2010
Publiceringsår: 2011
Taggar: Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur Karta 8
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel av befintlig byggnadsyta som ligger inom kollektivtrafiknära lägen (2009)

Andel av befintlig byggnadsyta som ligger inom kollektivtrafiknära lägen (2009)

andelavbefintligbyggnadsytasomliggerinomkollektivtrafiknralgen(2009)

Kartan visar hur stor andel av befintlig bebyggelse som ligger inom kollektivtrafiknära läge. Totalt sett i Skåne ligger ca 70 procent av befintlig bebyggelse inom kollektivtrafiknära läge. Kollektivtrafiknära läge definieras av Skånetrafiken, 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss, 1500 meter till tåg. Kartan är en sammanställning av antagna översiktsplaner i Skåne till och med november 2009.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 70, skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel av översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom riksintresse med bevarandekaraktär (2009)

Andel av översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom riksintresse med bevarandekaraktär (2009)

andelavversiktsplanelagdmarkfrbebyggelsesomliggerinomriksintressemedbevarandekaraktr(2009)

Sammanställningen av översiktsplanerna i Skåne (antagna till och med november 2009) visar att ca 30 procent av den totala översiktsplanelagda marken i Skåne ligger inom riksintresse med bevarandekaraktär.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 47, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel kommunägd mark (2009)

Andel kommunägd mark (2009)

andelkommungdmark(2009)

Kartorna visar andelen av kommunens totala markyta som kommunen äger. Kartorna visar andelen av den totala markytan i kommunen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 43, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger på högvärdig jordbruksmark (2009)

Andel översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger på högvärdig jordbruksmark (2009)

andelversiktsplanelagdmarkfrbebyggelsesomliggerphgvrdigjordbruksmark(2009)

Sammanställningen av översiktsplanerna i Skåne (antagna till och med november 2009) visar att ca 30 procent av den totala översiktsplanelagda marken i Skåne ligger på högvärdig åkermark (klass 8 – 10).

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 46, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha aidssjuka grannar

Andel ungdomar som inte vill ha aidssjuka grannar

andelungdomarsomintevillhaaidssjukagrannar

Intolerans mot aidssjuka är mer svårtolkat än övriga sorters tolerans. Sjukdomen aids kan associeras med
homosexuella och kan därför tolkas som en aspekt av homofobiska värderingar. Men rädslan för aidssjuka
kan också bero på kunskaper om möjliga och omöjliga smittvägar. Kartan visar den geografiska fördelningen av intolerans av aidssjuka.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2010, karta 23, sida 82, tolerans, Skånes kreativa kapacitet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha grannar av annan ras

Andel ungdomar som inte vill ha grannar av annan ras

andelungdomarsomintevillhagrannaravannanras

Kartan visar den rumsliga fördelningen av ungdomar
som inte vill ha grannar av annan ras i Skåne.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2010, karta 15, sida 66, tolerans, Skånes kreativa kapacitet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha grannar med annan religion

Andel ungdomar som inte vill ha grannar med annan religion

andelungdomarsomintevillhagrannarmedannanreligion

Kartan visar den rumsliga fördelningen av intolerans mot andra religioner i Skåne.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2010, karta 18, sida 72, skånes kreativa kapacitet, tolerans
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha grannar med annat modersmål

Andel ungdomar som inte vill ha grannar med annat modersmål

andelungdomarsomintevillhagrannarmedannatmodersml

Andelen av befolkningen som inte vill ha grannar med annat modersmål är exceptionellt låg i Sverige
som helhet (1,5%). Kartan visar den geografiska fördelningen av språklig intolerans.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: Skånes kreativa kapacitet, karta 17, sida 70, 2010, tolerans
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha homosexuella grannar

Andel ungdomar som inte vill ha homosexuella grannar

andelungdomarsomintevillhahomosexuellagrannar

Kartan visar homofobins geografi bland Skånes unga.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: Skånes kreativa kapacitet, karta 22, sida 80, 2010, tolerans
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha invandrade grannar

Andel ungdomar som inte vill ha invandrade grannar

andelungdomarsomintevillhainvandradegrannar

Xenofobi mäts i denna undersökning som andelen som inte vill ha invandrare som grannar.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2010, karta 16, sida 68, tolerans, Skånes kreativa kapacitet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha judiska grannar

Andel ungdomar som inte vill ha judiska grannar

andelungdomarsomintevillhajudiskagrannar

Kartan visar den geografiska
fördelningen av skånsk antisemitism.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: Skånes kreativa kapacitet, karta 20, sida 76, 2010, tolerans
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha muslimska grannar

Andel ungdomar som inte vill ha muslimska grannar

andelungdomarsomintevillhamuslimskagrannar

Karta 19 visar den rumsliga fördelningen av islamofobi i Skåne

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: Skånes kreativa kapacitet, karta 19, sida 74, 2010, tolerans
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel ungdomar som inte vill ha romska grannar

Andel ungdomar som inte vill ha romska grannar

andelungdomarsomintevillharomskagrannar

Kartan visar fördelningen av intolerans mot romer i Skåne.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2010, karta 21, sida 78, tolerans, Skånes kreativa kapacitet
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andelen av översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom befintlig eller framtida kollektivtrafiknära lägen (2009)

Andelen av översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom befintlig eller framtida kollektivtrafiknära lägen (2009)

andelenavversiktsplanelagdmarkfrbebyggelsesomliggerinombefintligellerframtidakollektivtrafiknralgen(2009)

Kartan visar andelen översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom befintlig eller kollektivtrafiknära läge. Analysen av framtida kollektivtrafiknära lägen inbegriper de stationer som presenteras i Skånetrafikens Tågstrategi 2037. Kollektivtrafiknära läge definieras av Skånetrafiken, 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss, 1500 meter till tåg. Analysen innefattar inte busstrafikens svaga stråk. Kartan är en sammanställning av antagna översiktsplaner i Skåne till och med november 2009.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne län
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 72, skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andelen av översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom kollektivtrafiknära lägen (2009)

Andelen av översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom kollektivtrafiknära lägen (2009)

andelenavversiktsplanelagdmarkfrbebyggelsesomliggerinomkollektivtrafiknralgen(2009)

Kartan andelen översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom kollektivtrafiknära läge. Kollektivtrafiknära läge definieras av Skånetrafiken, 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss, 1500 meter till tåg. Kartan är en sammanställning av antagna översiktsplaner i Skåne till och med november 2009. Analysen innefattar inte busstrafikens svaga stråk.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 71, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andelen översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom tätort (2009)

Andelen översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom tätort (2009)

andelenversiktsplanelagdmarkfrbebyggelsesomliggerinomttort(2009)

Kartan visar andelen översiktsplanelagd mark för bebyggelse som ligger inom tätort. Totalt sett i Skåne ligger ungefär 20 procent översiktsplanelagd mark för bebyggelse inom befintlig tätortsstruktur. Kartan är en sammanställning av antagna översiktsplaner i Skåne till och med november 2009.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 73, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal invånare i Skånes kommuner (2009)

Antal invånare i Skånes kommuner (2009)

antalinvnareiskneskommuner(2009)

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2009, befolkningsmängd, karta 2, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal nystartade företag per 1000 invånare i Skåne kommuner 2009

Antal nystartade företag per 1000 invånare i Skåne kommuner 2009

antalnystartadefretagper1000invnareisknekommuner2009

Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Burlöv och Svedala är de kommuner i vilka de startats flest nya företag under 2009. Kartan avslöjar dock inte om det även är i dessa kommuner som det tillkommit flest arbetstillfällen (företagen kan vara såväl små som stora).

Källa: SCB, UC, ITPS
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2009, framtidens näringsliv, företag, karta 14, nystartade företag, temapm näringslivsdialog
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal projekt per kommun med förväntat påbörjande under 2010, hyresrätter

Antal projekt per kommun med förväntat påbörjande under 2010, hyresrätter

antalprojektperkommunmedfrvntatpbrjandeunder2010hyresrtter

Kartorna visar det antal projekt som kommunerna uppskattar ska påbörjas under 2010. kartorna visar att det i östra Skåne förväntas påbörjad främst hyresrätter medan det i västra Skåne förväntas påbörjas både hyres- och bostadsrätter.

Källa: Bostadsmarknadsenkät 2009
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 55, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal projekt per kommun med förväntat påbörjande under år 2010, bostadsrätter

Antal projekt per kommun med förväntat påbörjande under år 2010, bostadsrätter

antalprojektperkommunmedfrvntatpbrjandeunderr2010bostadsrtter

Kartorna visar det antal projekt som kommunerna uppskattar ska påbörjas under 2010. kartorna visar att det i östra Skåne förväntas påbörjad främst hyresrätter medan det i västra Skåne förväntas påbörjas både hyres- och bostadsrätter.

Källa: Bostadsmarknadsenkät 2009
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 54, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Befolkningens åldersfördelning per kommun (2009)

Befolkningens åldersfördelning per kommun (2009)

befolkningensldersfrdelningperkommun(2009)

Prognosen för flertalet kommuner i Skåne säger att andelen äldre ökar. Simrishamn och Båstad är exempel på kommuner där andelen äldre är hög medan Malmö och Lund har en hög andel yngre.

Källa: Skånedatabasen
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 6, skåne växer, åldersfördelning, 2009
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Genomsnittligt taxeringsvärde för småhus per kommun (2009)

Genomsnittligt taxeringsvärde för småhus per kommun (2009)

genomsnittligttaxeringsvrdefrsmhusperkommun(2009)

Taxeringsvärdet har ökat i hela Skåne under perioden 1998 – 2008 för småhus.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 26, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Indelning av delregioner

Indelning av delregioner

indelningavdelregioner

För att kunna undersöka de inomregionala skillnaderna kan Skåne delas in i fyra regiondelar. Dessa fyra ”hörn” lämpar sig väl att vid delregionala analyser av Skåne. Det bör dock påpekas att denna indelning enbart valts på grund av att det är en vedertagen indelning och att kommunerna inom respektive delregion inte nödvändigtvis behöver ha gemensamma beröringspunkter.

Källa: PricewaterhouseCoopers
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 29, Image och attraktionskraft i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Intoleransindex i Skånes kommuner

Intoleransindex i Skånes kommuner

intoleransindexiskneskommuner

Kartan illustrerar observerat eller predicerat intoleransindex i Skånes samtliga kommuner.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2009
Taggar: Skånes kreativa kapacitet, karta 14, sida 63, 2010, tolerans
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Klassificering jordbruks och skogsmark

Klassificering jordbruks och skogsmark

klassificeringjordbruksochskogsmark

År 1974 graderades den skånska jordbruksmarken efter dess produktionsförmåga av lantbruksnämnderna i fd Malmöhus respektive Kristianstads län. Jordbruksmarken graderades i klasserna 1-10 där 1 är jordbruksmark av lägsta kvalitet och 10 av högsta. Skogsmarken redovisas i klasserna 1-3, där 1 har högsta kvalitet och 3 har lägsta. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad till västra och södra Skåne

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 19, markanvändning i skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Konkret otrygghet (2009)

Konkret otrygghet (2009)

konkretotrygghet(2009)

Storstadskommunerna utmed västkusten visar på de högsta otrygghetsvärdena. Resultatet för indikationerna har delats in i sex nivåer. Nivå 3 lyfts fram som gränsen för när ett resultat är anmärkningsvärt. Ingen kommun i Skåne når den nivån. Trotts det visar den konkreta otryggheten på något högre siffror än oron över att bli utsatt för brott och betydligt högre siffror än den faktiska uppgivna utsattheten för brott.

Källa: Polismyndigheten i Skåne län
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 37, Image och attraktionskraft i Skåne, trygghet, 2009
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Lokalisering av internationella storföretags nordiska huvudkontor 2009

Lokalisering av internationella storföretags nordiska huvudkontor 2009

lokaliseringavinternationellastorfretagsnordiskahuvudkontor2009

Ca 87% av de internationella storföretagens nordiska huvudkontor är placerade i Sverige eller Danmark. Bara drygt 5% är dock lokaliserade i Skåne. Tack vare Köpenhamn står sig Öresundsregionen ändå stark, men har trots allt tappat antal nordiska huvudkontor sedan 2006 medan Stockholm gått framåt (jämför med karta: Lokalisering av internationella storföretags nordiska huvudkontor 2006).

Källa: Öresundsinstitutet
Publiceringsår: 2009
Taggar: 2009, internationella storföretag
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Markägoförhållande i Skånes kommuner (2009)

Markägoförhållande i Skånes kommuner (2009)

markgofrhllandeiskneskommuner(2009)

Kartorna visar andelen av kommunens totala markyta som kommunen äger. Kartorna visar andelen av den totala markytan i kommunen.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 45, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Natura 2000-områden

Natura 2000-områden

natura2000-omrden

-

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, bilaga 3, karta e
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Oro att utsättas för brott (2009)

Oro att utsättas för brott (2009)

oroattutsttasfrbrott(2009)

Oron över att utsättas för brott är störst i huvudsak i Skånes västra delar. Resultatet för indikationerna har delats in i sex nivåer. Nivå 3 lyfts fram som gränsen för när ett resultat är anmärkningsvärt. De kommuner som redovisar högst oro har tal kring 2,25 medan de som har lägst oro har tal kring 1,25. På en skala mellan 0 och 6 kan 2,25 tyckas vara ganska lågt men det är inte långt till nivå 3 och att därmed vara ett ganska påtagligt problem.

Källa: Polismyndigheten i Skåne län
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 36a, Image och attraktionskraft i Skåne, trygghet, 2009
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Översiktsplanelagd mark för bebyggelse och Skånes kollektivtrafiknära lägen (2009)

Översiktsplanelagd mark för bebyggelse och Skånes kollektivtrafiknära lägen (2009)

versiktsplanelagdmarkfrbebyggelseochskneskollektivtrafiknralgen(2009)

Kartan visar översiktsplanelagd mark för bebyggelse och Skånes kollektivtrafiknära läge. Totalt i Skåne ligger 64 procent av översiktsplanelagd bebyggelse inom kollektivtrafiknära läge. Kollektivtrafiknära läge definieras av Skånetrafiken, 500 meter till stadsbuss, 1000 meter till regionbuss, 1500 meter till tåg. Kartan är en sammanställning av antagna översiktsplaner i Skåne till och med november 2009. Analysen innefattar inte busstrafikens svaga stråk.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 69, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuell befolkningsförändring i Skånes kommuner (1999 - 2009)

Procentuell befolkningsförändring i Skånes kommuner (1999 - 2009)

procentuellbefolkningsfrndringiskneskommuner(1999-2009)

Kommunerna Kävlinge och Lomma har den procentuellt största befolkningsökningen. Jämfört med tillväxten i faktiska tal där kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg har vuxit mest.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 3, skåne växer, befolkningsförändring, 1999-2009, procent
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuell förändring andel arbetslösa i Skånes kommuner (1999 - 2009)

Procentuell förändring andel arbetslösa i Skånes kommuner (1999 - 2009)

procentuellfrndringandelarbetslsaiskneskommuner(1999-2009)

Den totala andelen arbetslösa har minskat under perioden 1999 – 2009.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: 1999-2009, arbetslöshet, karta 18, skåne växer, Andel arbetslösa i Skånes kommuner
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Procentuell ökning av taxeringsvärdet för småhus per kommun (1999 - 2009)

Procentuell ökning av taxeringsvärdet för småhus per kommun (1999 - 2009)

procentuellkningavtaxeringsvrdetfrsmhusperkommun(1999-2009)

Procentuellt har taxeringsvärdet ökat i hela Skåne under perioden 1999 – 2009. Vellinge har ökat procentuellt mest. År 2009 har Vellinge också det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 28, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse för friluftsliv och turism

Riksintresse för friluftsliv och turism

riksintressefrfriluftslivochturism

-

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, bilaga 3, karta d
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse för kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljö

riksintressefrkulturmilj

-

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, bilaga 3, karta a
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse för kustzon

Riksintresse för kustzon

riksintressefrkustzon

-

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, bilaga 3, karta c
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse för naturvård

Riksintresse för naturvård

riksintressefrnaturvrd

-

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, bilaga 3, karta a
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Riksintresse med bevarandevärden

Riksintresse med bevarandevärden

riksintressemedbevarandevrden

-

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, karta 21
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

SAMS-områden indelat efter bostadssammansättningar

SAMS-områden indelat efter bostadssammansättningar

sams-omrdenindelatefterbostadssammansttningar

SAMS-områden (Small Area Market Statistiks) är en rikstäckande statistik områdesindelning under kommunnivå. Skåne består av 1 429 SAMS-områden som har grupperas i sex bostadstyper efter dess specifika bostadssammansättning. Merparten av Skånes yta består av landsbygd. Över hälften av Skånes befolkning bor dock i småhusområden och flerfamiljshusområden.

Källa: SCB/Region Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: image och attraktionskraft i skåne, karta 6
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Skånes vattendistrikt

Skånes vattendistrikt

sknesvattendistrikt

Större delen av Skåne upptas i Södra Östersjöns vattendistrikt, medan nordvästra Skåne ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheterna för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt finns på Länsstyrelserna i Västra Götalands respektive Kalmar län.

Källa: Vattenmyndigheten
Publiceringsår: 2009
Taggar: Markanvändning i Skåne, karta 26
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Uppgiven utsatthet för brott (2009)

Uppgiven utsatthet för brott (2009)

uppgivenutsatthetfrbrott(2009)

Den faktiska uppgivna utsattheten för brott bygger på respondenternas egen redogörelse över i vilken grad de har blivit utsatta för brott. Resultatet för indikationerna har delats in i sex nivåer. Nivå 3 lyfts fram som gränsen för när ett resultat är anmärkningsvärt. Analysen av utsatthet för brott visar på relativt låga tal. Merparten av kommunerna hamnar på nivå 0 eller 1. Enbart Malmö och Helsingborg återfinns över 1,5. Jämfört med oron att bli utsatt för brott är alltså den faktiska utsattheten betydligt lägre i merparten av Skånes kommuner. Typexemplen är Staffanstorp och Bjuv där undersökningen visar oss att invånarna har en obefogat hög oro att bli utsatta för brott jämfört med den faktiska utsattheten.

Källa: Polismyndigheten i Skåne län
Publiceringsår: 2009
Taggar: Karta 36b, Image och attraktionskraft i Skåne, trygghet, 2009
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Utredningsområden tätortsnära landsbygd

Utredningsområden tätortsnära landsbygd

utredningsomrdenttortsnralandsbyggd

Samlat förslag över tätortsnära områden som enligt Länsstyrelsen bör utredas för att skyddas för friluftsliv och naturvård.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne
Publiceringsår: 2009
Taggar: karta 24, Markanvändning i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Affärs- och finansyrken i Skånes kommuner

Affärs- och finansyrken i Skånes kommuner

affrs-ochfinansyrkeniskneskommuner

Nästa yrkesgrupp, som också ingår som en delgrupp i yrkesverksamma i kreativa näringar, är affärs- och
finansyrken.

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping
Publiceringsår: 2008
Taggar: karta 10, Skånes kreativa kapacitet, sida 50, kreativitet, kreativa klassen, 2010
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Allmännyttans andel av totalt bostadsbestånd i Skånes kommuner (2008)

Allmännyttans andel av totalt bostadsbestånd i Skånes kommuner (2008)

allmnnyttansandelavtotaltbostadsbestndiskneskommuner(2008)

Kartan visar hur stor andel av det totala bostadsbeståndet i kommunen som ägs av allmännyttan år 2008.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: Karta 57, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Allmännyttans totala bostadsbestånd i Skånes kommuner (2008)

Allmännyttans totala bostadsbestånd i Skånes kommuner (2008)

allmnnyttanstotalabostadsbestndiskneskommuner(2008)

Kartorna visar hur förändringen har sett ut under perioden 2000 – 2008 vad gäller allmännyttans totala bostadsbestånd. Större delen av de skånska kommunerna har minskat sitt bostadsbestånd i allmännyttan något. Landskrona, Malmö och Svedala har ökat sitt bostadsbestånd allmännyttan mest.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: Karta 59, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel av byggda lägenheter som uppförts av allmännyttan (2008)

Andel av byggda lägenheter som uppförts av allmännyttan (2008)

andelavbyggdalgenhetersomuppfrtsavallmnnyttan(2008)

Kartan visar hur stor andel av byggda lägenheter under år 2008 som uppförts av allmännyttan i Skånes kommuner. Kartorna bygger på statistik som kommunerna har rapporterat in till SCB.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: Karta 60, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel av inflyttade företag från olika delregioner (2008)

Andel av inflyttade företag från olika delregioner (2008)

andelavinflyttadefretagfrnolikadelregioner(2008)

Här jämförs tätorterna utifrån var de inflyttade företagen kommer ifrån rent geografiskt. Tätorterna har delats in i tre grupper, de som har inflyttare huvudsakligen från den egna regiondelen, huvudsakligen från andra regiondelar eller andra län samt de som har en blandad inflyttning. Tätorterna i sydvästra delen av länet har en högre andel inflyttare från den egna regiondelen än andra regiondelar och övriga landet. Det går också se en närhetseffekt där orter nära delregionala gränser eller länsgränser har en lägre andel inflyttande företag från den egna regionen.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, företag, image och attraktionskraft i skåne, karta 30, andel företag
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel av inflyttade företag som lokaliserat sig på landsbygden i respektive kommun (2008)

Andel av inflyttade företag som lokaliserat sig på landsbygden i respektive kommun (2008)

andelavinflyttadefretagsomlokaliseratsigplandsbygdenirespektivekommun(2008)

En hög andel inflyttade företag som lokaliserar sig på landsbygden tyder på en utglesning och står i strid med önskan om ökad förtätning. Samtidigt är det stora skillnader mellan kommunerna när det gäller var företagen lokaliserar sig. I de befolkningsmässigt stora kommunerna drar tätorterna till sig fler företag än landsbygden och i de kommuner där tätortsstrukturen är mer utspridd tenderar områden utanför tätorterna att dra till sig fler företag.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, antal företag, företag, karta 28, Image och attraktionskraft i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel bostäder i allmännyttan förändring (2000- 2008)

Andel bostäder i allmännyttan förändring (2000- 2008)

andelbostderiallmnnyttanfrndring(2000-2008)

Kartorna visar hur förändringen har sett ut under perioden 2000 – 2008 vad gäller allmännyttans totala bostadsbestånd. Större delen av de skånska kommunerna har minskat sitt bostadsbestånd i allmännyttan något. Landskrona, Malmö och Svedala har ökat sitt bostadsbestånd allmännyttan mest.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: Karta 61, Skåne växer
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel inflyttade företag inom byggverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

Andel inflyttade företag inom byggverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

andelinflyttadefretaginombyggverksamhetsamttotaltantalbefintligafretaginomdennabransch(2008)

Byggföretagen utgör en stor andel av de inflyttade företagen i samma kommuner som primärnäringarna. Bjuv, Örkelljunga och Svalöv är kommuner som har en stor andel inflyttade företag inom denna bransch medan Malmö, Vellinge och Osby har en låg andel. Företag inom byggverksamhet har en mer utspridd struktur än flera andra branscher. Företagen finns i de centrala delarna av Lund och Malmö, men också i många mindre tätorter runt om dessa.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: image och attraktionskraft i skåne, karta 46, 2008, andel inflyttade företag, företag, befintliga företag
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel inflyttade företag inom information och kommunikation samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

Andel inflyttade företag inom information och kommunikation samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

andelinflyttadefretaginominformationochkommunikationsamttotaltantalbefintligafretaginomdennabransch(2008)

Informations- och kommunikationsverksamheten utgör en relativt stor andel av de inflyttade företagen i Malmö, Lund och Klippan. Branschen är liten sett till andelen inflyttade företag i exempelvis Bromölla, Båstad och Perstorp. Samtidigt är denna bransch relativt liten i de flesta kommunerna varför andelarna kan variera mycket beroende på några få företags rörelser, framför allt i de mindre kommunerna. Lokaliseringstendensen bland de företag som finns inom branschen är starkt koncentrera till de centrala delarna av de större städerna. Här klustrar sig företagen i innerstadsmiljöerna. I övriga kommuner är lokaliseringstendensen något mer spridd och antyder att företagen i första hand består av mindre enmansföretag där företaget är lokaliserat i bostaden.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, andel inflyttade företag, antal befintliga företag, företag, image och attraktionskraft i skåne, karta 33
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Andel inflyttade företag inom konsultverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

Andel inflyttade företag inom konsultverksamhet samt totalt antal befintliga företag inom denna bransch (2008)

andelinflyttadefretaginomkonsultverksamhetsamttotaltantalbefintligafretaginomdennabransch(2008)

I de flesta kommuner är konsultbranschen den största branschen sett till de inflyttade företagen. Störst andel av inflyttarna utgör företag i denna bransch i kommunerna Lund, Höganäs, Simrishamn och Vellinge. Konsultverksamheten är en vanlig bisyssla antingen för personer som redan har en anställning eller för personer som har pensionerat sig, vilket kan förklara den höga andelen som denna bransch utgör. Branschen är också totalt sett den vanligaste branschen bland företagen i Skåne. Konsultverksamheten är liksom informations- och kommunikationsbranschen kraftigt koncentrerad till innerstadsmiljöer i de större städerna i allmänhet och Malmö i synnerhet. Samtidigt har företagen här ett något mer spritt lokaliseringsmönster och finns representerade i bostadsområden framför allt längs den skånska västkusten.

Källa: UC
Publiceringsår: 2008
Taggar: image och attraktionskraft i skåne, karta 45, 2008, andel inflyttade företag, befintliga företag, företag
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal anmälda brott mot person utomhus per 100 000 invånare (2008)

Antal anmälda brott mot person utomhus per 100 000 invånare (2008)

antalanmldabrottmotpersonutomhusper100000invnare(2008)

Större städer sticker ut när det gäller brott mot person som begåtts utomhus. Undantaget är Lund som visar på relativt låga värden. Brott mot person begångna utomhus är intressant utifrån en trygghetssynpunkt då dessa brott i hög grad kan antas ha ett samband med den upplevda tryggheten. Vidare är brott som begås utomhus möjliga att förebygga bland annat genom fysisk planering till skillnad från t.ex. de brott som begås i hemmet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: Karta 35b, Image och attraktionskraft i Skåne, trygghet, 2008
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal anmälda brott per 100 000 invånare (2008)

Antal anmälda brott per 100 000 invånare (2008)

antalanmldabrottper100000invnare(2008)

Kartan pekar på en tendens att det begås flest brott i kommuner med större städer. Men även flera andra kommuner i de nordvästra samt i viss mån centrala östra delarna av Skåne har ett högre antal anmälda brott fördelat på invånarantalet.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, karta 35a, trygghet, image och attraktionskraft i Skåne
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal företag per 1 000 invånare i Skånes kommuner (2008)

Antal företag per 1 000 invånare i Skånes kommuner (2008)

antalfretagper1000invnareiskneskommuner(2008)

Båstad, med sina 87 företag per 1 000 invånare, är den kommun i Skåne som har flest antal företag i förhållande till sin befolkningsstorlek. Sett ur ett regionalt perspektiv är det dock sydöstra Skåne som hyser flest företag relativt befolkningsstorleken. I denna del av Skåne är dock andelen mikroföretag (företag med en personalstyrka under tio personer och en omsättning under 2 miljoner euro) som störst.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: image och attraktionskraft i skåne, karta 24, 2008, företag, antal företag per invånare
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst

Antal företag per 1000 invånare i Skåne kommuner 2008

Antal företag per 1000 invånare i Skåne kommuner 2008

antalfretagper1000invnareisknekommuner2008

Båstad, med sina 87 företag på 1000 invånare, är den kommun i Skåne som har flest antal företag i förhållande till sin befolkningsstorlek. Sett ur ett regionalt perspektiv är det dock sydöstra Skåne som har flest företag i förhållande till sin befolkningsstorlek. I sydost är dock många företag små, i stor utsträckning rör det sig om enmansföretag, vilket gör att det inte är talande för antalet generade arbetstillfällen 2008.

Källa: SCB
Publiceringsår: 2008
Taggar: 2008, antal företag, framtidens näringsliv, företag, karta 12, temapm näringslivsdialog
Copyright: © Strukturbild för Skåne/Region Skåne

 

Hämta högupplöst Hämta lågupplöst