Regionplan för Skåne 2022-2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram regionplan för Skåne 2022-2040. Det är en strategisk plan där vi tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne.

Regionplanen omfattar hela Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplanen ger möjligheter för samhällets olika delar att fungera tillsammans, så att skåningar kan fortsätta att bo i en kommun, arbeta i en annan och ha fritidsaktiviteter i en tredje.

En regionplan i nära samarbete

Region Skåne har enligt Plan-och bygglagen (PBL) uppdraget att ta fram regionplanen och vi gör det i nära dialog med de 33 skånska kommunerna, både politiker och tjänstemän. Vi bjuder in till samråd och planerar ett stort antal möten, allt för att fånga upp viktiga synpunkter. Ett flertal aktörer och remissinstanser ombeds också lämna synpunkter och alla skåningar är välkomna att tycka till. Regionplanen för Skåne är en process som kommer att fortsätta, planen kommer löpande att ses över och utvecklas under varje mandatperiod. Nu gör vi det för första gången och ser fram emot gott samarbete.

Kopplad till regionala utvecklingsstrategin

Detta arbetssätt är inget nytt för Skåne. I grunden ligger en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå och insikten om att den fysiska planeringen ur ett regionalt perspektiv har en stor betydelse för regionens utveckling. Tidigare kallade Region Skåne samarbetet för Strukturbild för Skåne. 2019 fick Region Skåne enligt PBL som andra region i Sverige tillsammans med Region Stockholm uppdraget att upprätta en regionplan. Därmed vidareutvecklar vi vårt arbetssätt och tar fram den första regionplanen som är nära kopplad till vår regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne. Regionplanen kan ses som dess fysiska uttryck, ett genomförande av strategin.

Frågor?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via regionplan@skane.se

Läs mer

 • Regionplaneprocessen ska bidra till att skapa grunden för en hållbar samhällsutveckling som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne.

  Processen är ett arbete i flera steg och omfattar bland annat ett samrådsskede på fem månader och ett granskningsskede på tre månader innan planen slutligen ska antas av Regionfullmäktige i juni 2022. En gång per mandatperiod ska planen sedan ses över och revideras.

  Regionplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för efterföljande planering. På det viset blir regionplanen en plattform för samverkan i arbetet med fysisk planering och ett verktyg för att, med gemensamma krafter, stärka Skånes konkurrenskraft och Skånes röst nationellt och internationellt.  

 • Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering av verksamheter, service, bostäder och infrastruktur har stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor spänner över de kommunala och regionala gränserna och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang. Fysiska strukturer är inte bundna till administrativa gränser och då hjälper regional planering till att se sambanden. Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik, förutsättningar för näringslivets utveckling, liksom klimat- och energifrågor. Det handlar om vilka villkor som ges för att människor ska kunna leva och verka i hela Skåne.

  Vem ansvarar för vad?

  Kommunerna ansvarar självständigt för sin översiktsplanering och Region Skåne ansvarar för att en regionplan tas fram. Dialogen mellan kommunerna och Region Skåne är därför avgörande för att regionplanen ska få en stark förankring och blir ett dokument för goda livsmiljöer i framtiden.

  En regionplan hjälper oss att:

  • fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering
  • överbrygga gapet mellan regionalt tillväxtarbete och översiktsplaneringen
  • se helheter och regionala utmaningar och möjligheter
  • diskutera och lösa frågor av mellankommunal och mellanregional karaktär
  • i olika sammanhang agera kring gemensamma intressen
  • stärka vår samordning och vårt samarbete
 • Just nu är vi i granskningsskedet för regionplanen och du kan lämna synpunkter. 

  I regionplaneprocessen är dialog och samverkan av särskild vikt. Vi vill därför uppmana dig att bidra till Skånes utveckling genom att delta i påverkansprocesserna för Regionplan för Skåne och att ta kontakt med Region Skåne om det är något du undrar över eller vill lyfta särskilt. 

  Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att skicka e-post till region@skane.se. Ange diarienummer 2019-RU000065 som referens.

  Vad ska det leda till?

  Synpunkterna ska bidra till att förbättra regionplanen inför beslut om antagande av planen i juni 2022. De hjälper oss till exempel att fortsatt förbättra planen och säkerställa att den blir det stödet i fysisk planering som planen är avsedd att vara. 

  Vi önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser:

  "Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030."

 • Efter beslut i Regionala utvecklingsnämnden den 23 september övergår regionplaneprocessen i granskningsskedet. Granskningshandlingen för Regionplan för Skåne finns tillgänglig på webben samt kommer att skickas ut till berörda aktörer och remissinstanser med möjlighet att lämna remissvar senast den 31 december 2021.

  Vi startar granskningen likt samrådet med webbsänd information den 4 oktober 2021, kl 15.00-16.00. Vi kommer att presentera innehållet i granskningshandlingen och regionplaneprocessen framåt. Har du möjlighet att lyssna, klicka här: 
  Nu startar granskningen – Regionplan för Skåne 2022 – 2040.  

  Region Skåne kommer att hålla olika granskningsmöten för att presentera innehållet i planförslaget och ge möjlighet för att delge synpunkter och fördjupa arbetet med det formella yttrandet. Mötena syftar till att ta del av förändringarna sedan samrådstiden samt att delge synpunkter på granskningshandlingen. Mötena kommer att hållas med politiker, tjänstepersoner i kommunen och andra regionala aktörer liksom med allmänheten. Planering av dessa möten pågår i samarbete med kommunerna och inbjudningar har börjat att skickas ut.

  Läs mer: Missiv till granskningsremiss

  Minnesanteckningar från dialogmöten:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.