Regionplan för Skåne 2022-2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram regionplan för Skåne 2022-2040. Det är en strategisk plan där vi tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne.

Regionplanen omfattar hela Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplanen ger möjligheter för samhällets olika delar att fungera tillsammans, så att skåningar kan fortsätta att bo i en kommun, arbeta i en annan och ha fritidsaktiviteter i en tredje.

En regionplan i nära samarbete

Region Skåne har enligt Plan-och bygglagen (PBL) uppdraget att ta fram regionplanen och vi gör det i nära dialog med de 33 skånska kommunerna, både politiker och tjänstemän. Vi bjuder in till samråd och planerar ett stort antal möten, allt för att fånga upp viktiga synpunkter. Ett flertal aktörer och remissinstanser ombeds också lämna synpunkter och alla skåningar är välkomna att tycka till. Regionplanen för Skåne är en process som kommer att fortsätta, planen kommer löpande att ses över och utvecklas under varje mandatperiod. Nu gör vi det för första gången och ser fram emot gott samarbete.

Kopplad till regionala utvecklingsstrategin

Detta arbetssätt är inget nytt för Skåne. I grunden ligger en önskan om en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå och insikten om att den fysiska planeringen ur ett regionalt perspektiv har en stor betydelse för regionens utveckling. Tidigare kallade Region Skåne samarbetet för Strukturbild för Skåne. 2019 fick Region Skåne enligt PBL som andra region i Sverige tillsammans med Region Stockholm uppdraget att upprätta en regionplan. Därmed vidareutvecklar vi vårt arbetssätt och tar fram den första regionplanen som är nära kopplad till vår regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne. Regionplanen kan ses som dess fysiska uttryck, ett genomförande av strategin.

Frågor?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via regionplan@skane.se

Läs mer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.