Regionplan 2022

Den 1 januari 2019 trädde den nya Plan-och bygglagen i kraft som innebär att Region Skåne ansvarar för att ta fram en regionplan.

Regionplaneprocessen handlar om att ta fram en regionplan som kan utgöra ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna.

Det handlar även om att koppla samman kommunernas översiktsplaner med den regionala utvecklingsstrategin.

En regionplan ska bland annat ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden. Det behövs för att samlat hantera frågor som klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och övergripande infrastrukturfrågor.

En regional dimension på fysisk planering är extra viktigt i Skåne eftersom vi har många kommuner på liten yta. Det är vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och tillbringar sin fritid i en tredje.

Vem ansvarar för vad?

Kommunerna ansvarar självständigt för sin översiktsplanering och Region Skåne ansvarar för att en regionplan tas fram. Dialogen mellan kommunerna och Region Skåne är därför avgörande för att regionplanen ska få en stark förankring och bli ett visionärt dokument.

Mer information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter