Projekt och samarbeten inom samhällsplanering

Samarbeten vi deltar i

 • Samtrafiken

  Samtrafiken är ett kollektivtrafiksamarbete som ägs av 33 kollektivtrafikföretag. Samtrafiken utgår från den enskilde resenärens behov och verkar för gemensam nytta för alla samverkande trafikföretag.

  Webb: Samtrafiken.se

 • Infrastrukturplanering
  • EGTS - Utveckling av den centraleuropeiska transportkorridoren

   Med samarbetsformen EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) underlättas samarbete mellan regioner i EU. En EGTS kan liknas vid ett svenskt kommunalförbund.

   Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS med två regioner i Polen och tre i Ungern. Ett viktigt samarbetsområde är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet.

   Arbetet med CETC har pågått sedan 2004. Goda transportförbindelser skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

   WebbCETC – Central European Transport Corridor 

  • Stambanan.com

   Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

   Webb: Stambanan.com

  • Spårvagnar i Skåne

   Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

   Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samarbeten inom drift- och underhållfrågor, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

  • Simrishamnsbanan

   Simrishamnsbanan är ett järnvägsprojekt för att korta restiden och öka resutbudet mellan Malmö och Simrishamn.

   Persontrafik på sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby-Simrishamn innebär att nya orter kopplas till det lokala järnvägsnätet. Restiden för hela sträckan blir mindre än en timme, vilket är betydligt mindre än med dagens tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn som går via Ystad.

   Region Skåne stöder aktivt en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Första steget är utbyggnad av etappen Malmö-Dalby.

   Webb: Simrishamnsbanan.se

   Kontakt: Contact

  • E22 AB

   En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

   För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
   E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

   Webb: E22.eu

   Kontakt: Contact

 • K2, Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik

  K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

  Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

  Webb: K2centrum.se

 • Skånskt Bredbandsforum

  För att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne samt säkerställa att Bredbandsstrategin uppnås, krävs en bred samverkan mellan de skånska intressenterna. Detta sker i Skånskt Bredbandsforum (SBBf), ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt näringsliv och akademi.

  Skånskt Bredbandsforum utgörs av en styrgrupp och ett kansli. Forumets sammansättning ger olika intressenter möjlighet att vara en del av dialogen och få möjlighet till samverkan.

  Läs mer om Skånskt Bredbandsforum 

  Kontakt

  Karl Gemfeldt
  Tfn: 044-309 32 99
  E-post: Contact  

   

 • Svensk kollektivtrafik

  Svensk kollektivtrafik ska som trafikhuvudmännens gemensamma branschorganisation ge stöd och service till medlemmarna genom att bedriva opinionsbildning och lobbying samt stimulera till affärsmässig verksamhetsutveckling så att vi tillsammans med medlemmarna bidrar till fördubblingsmålet och når visionen om att kollektivtrafiken ska bli en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

  Webb: Svenskkollektivtrafik.se

 • Öresundståg

  Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark.

  Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen.

  Webb: Oresundstag.se

 • Skånskt bostadsnätverk

  Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

  En arena för samverkan och kunskap

  Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande grad. Detta vet vi. Vi vet också resultatet: ett växande gap mellan invånarnas behov av bostäder och utbudet på bostadsmarknaden.

  Bostadsbyggnadsprocessen – från idé till ny bostad – är komplex och ägs av många olika aktörer. Vi måste bli bättre på att samverka och på att förstå varandras specifika förutsättningar och problem.

  Därför har vi skapat Skånskt Bostadsnätverk: en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyte och en samlande kraft för ökat bostadsbyggande i Skåne.

  Skånskt bostadsnätverk

Projekt vi deltar i

 • Fiber till alla i Blekinge och Skåne

  I Skåne och Blekinge arbetas det för att alla medborgare oavsett var de bor eller verkar ska ha tillgång till ett hållbart, snabbt bredband och alla möjligheter det för med sig. Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av infrastrukturen för samhällets utveckling, tillgången till bredband är lika viktigt för företag och boende som väg- och elnäten. Region Skåne driver tillsammans med Region Blekinge projektet Fiber till Alla i Blekinge och Skåne (FABS). Projektet som pågår under 3 år har som mål att stimulera fiberutbyggnaden i de båda länen.

  Projektperiod: 2015-2018

  Partners: Region Blekinge, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Kommunförbundet Skåne, NetPort Science Park AB

  Program: Det regionala strukturfondspartnerskapet

  Webb: Bredband i Skåne och Blekinge

 • Pendla med cykel

  Region Skåne och elva skånska kommuner samarbetar i projektet Pendla med cykel. Målet är att få fler att ta cykeln till jobbet, och att förbättra de skånska cykelvägarna.

  Projektet bjuder också in medborgaren att tipsa om saker som inte funkar så bra längs cykelvägarna. På projktets egna webbplats kan du felanmäla till kommunerna, och också kan få inspiration av andra till din cykelpendling.

  Aktörer: Lunds kommun, Malmö stad, Burlövs kommun, Lomma kommun, Vellinge kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Ängelholms kommun, Eslövs kommun och Region Skåne

  Till Pendla med cykels hemsida

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter