Projekt och samarbeten inom samhällsplanering

Samarbeten vi deltar i

 • K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

  Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

  Webb: K2centrum.se

 • Samtrafiken är ett kollektivtrafiksamarbete som ägs av 33 kollektivtrafikföretag. Samtrafiken utgår från den enskilde resenärens behov och verkar för gemensam nytta för alla samverkande trafikföretag.

  Webb: Samtrafiken.se

 • Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

  Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

 • Svensk kollektivtrafik ska som trafikhuvudmännens gemensamma branschorganisation ge stöd och service till medlemmarna genom att bedriva opinionsbildning och lobbying samt stimulera till affärsmässig verksamhetsutveckling så att vi tillsammans med medlemmarna bidrar till fördubblingsmålet och når visionen om att kollektivtrafiken ska bli en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.

  Webb: Svenskkollektivtrafik.se

 • Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark.

  Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen.

  Webb: Oresundstag.se

Projekt vi deltar i

 • Projektets övergripande syfte är att stärka social hållbarhet i arbetet med regionplan, och mer specifikt att öka kunskap och möjligheter att genom planeringsarbete minska och motverka segregation. Projektet ska ta fram en nulägesanalys över segregationen i Skåne samt belysa orsaker till segregation. Ett antal strategiska workshops med kommuner och andra relevanta aktörer kommer att arrangeras under våren 2021 i syfte att identifiera insatser för att motverka segregation.

  Finansieras via Delegationen mot Segregation, DELMOS

  Projekttid: juni 2020–juni 2021

  Läs mer på delmos.se

  Budget: 2 1900 000 sek

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.