Projekt och samarbeten inom samhällsplanering

Samarbeten vi deltar i

 • K2 centrum har visionen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden.

  Verksamheten finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

  Webb: K2centrum.se

 • Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.

  Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

 • Öresundståg är ett gemensamt regional-tågsystem med tågtrafik i de två länderna Sverige och Danmark och trafikerar regionala sträckor i de sex sydsvenska länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

  Webb: Oresundstag.se

Projekt

 • Under hösten 2022 genomför Region Skåne en studie av skåningarnas tillgång till träd och grönområden i Skånes nio största tätorter utifrån principen 3-30-300. Projektet är en del av genomförandet av den nyligen antagna Regionplan för Skåne 2022–2040 och genomförs med stöd av konsultfirmorna Spacescape och Geografiska Informationsbyrån. Målet med projektet är att ta fram metoder och kunskapsunderlag för fysisk planering i Skåne till stöd för att utveckla tätorternas grönstruktur.

  3-30-300 är ett mått på den kvantitet och kvalitet på grönska som behövs för att bidra till en hållbar stadsutveckling och hälsofrämjande livsmiljöer i våra tätorter, baserat på evidens från forskning. Utgångspunkten är att alla ska kunna se 3 träd från sin bostad, att 30 procent av stadens yta ska täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde från sin bostad. Resultaten kan användas för dialog kring tätorternas grönstruktur, som planeringsunderlag och för
  uppföljning.

  Webbinarium i 3-30-300 i Skåne – analysmetoder för grönare städer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.