Regional transportinfrastrukturplan

Region Skåne har regeringens uppdrag att upprätta en regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) som bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter.

Den långsiktiga regionala infrastrukturplanen styr hur statens pengar för infrastruktur används på den regionala infrastrukturen. 

Region Skåne upprättar planen på uppdrag från regeringen och med en preliminär ekonomisk ram som angetts av regeringen. När planen är klar lämnas den till regeringen. De tittar på alla landets regionala planer och beslutar därefter om definitiva ekonomiska ramar. Efter detta fastställer regionfullmäktige planen.

Den regionala transportinfrastrukturplanen omfattar bland annat:

  • Investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet, det vill säga samtliga länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet.
  • Åtgärder i sådana anläggningar för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
  • Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen enligt förordning (2009:239).
  • Byggande och drift av enskilda vägar.

En ny plan görs varje mandatperiod. För planperioden år 2014–2025 har regeringen fastställt en ekonomisk ram på 4 292 miljoner kronor. 

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018- 2029, den preliminära ramen är 4 442 miljoner kronor.

Remissperioden avslutades 20 oktober 2017. Planen har reviderats och under hösten/vintern 2018 beräknas regionfullmäktige ta beslut om den slutgiltiga versionen.

Planeringsunderlag och ställningstaganden

RTI-planen bygger på en rad olika planeringsunderlag som har tagits fram för att öka kunskapsnivån kring omfattning av behov och tänkbara lösningar och kostnader, och för att ta fram gemensamma ställningstaganden och prioriteringar. 

Systemanalys Skåne

Region Skåne genomförde under år 2015 en systemanalys för transportsystemet i Skåne. 

Åtgärdsvalsstudier

Detta är utredningar som görs innan den formella planläggningsprocessen enligt väg- och järnvägslagen.

Kartläggning och analys av stråkutredningar av transportsystemet i Skåne 

Rapportens syfte är att vara ett kunskapsunderlag till inriktning och prioriteringar av stråk för infrastruktursatsningar inför kommande åtgärdsplanering med nationell transportplan och regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029.

Stråkstudier i de fyra hörnen 

Sweco har på uppdrag av Region Skåne tagit fram kunskapsunderlag för nordvästra, nordöstra, sydvästra och sydöstra Skåne inför åtgärdsplaneringen för perioden 2018-2029.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter