Regional transportinfrastrukturplan

Region Skåne har regeringens uppdrag att upprätta en regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) som bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter.

Den långsiktiga regionala infrastrukturplanen styr hur statens pengar för infrastruktur används på den regionala infrastrukturen. 

Region Skåne upprättar planen på uppdrag från regeringen och med en preliminär ekonomisk ram som angetts av regeringen. När planen är klar lämnas den till regeringen. De tittar på alla landets regionala planer och beslutar därefter om definitiva ekonomiska ramar. Efter detta fastställer regionfullmäktige planen. En ny plan görs varje mandatperiod.

Den regionala transportinfrastrukturplanen omfattar bland annat:

  • Investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet, det vill säga samtliga länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet.
  • Åtgärder i sådana anläggningar för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
  • Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen enligt förordning (2009:239).
  • Byggande och drift av enskilda vägar.

Plan för Skåne 2018-2029

Region Skåne har på regeringens uppdrag tagit fram en ny regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018- 2029, den ekonomiska ramen är 4 526 miljoner kronor. Regionfullmäktige tog beslut om RTI-planen den 11 december 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter