Projekt och samarbeten inom infrastrukturplanering

Projekt vi deltar i

 • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

  Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

  GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

  Projektperiod: 2015-2019

  Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

  Program: Connecting Europe Facility
  Webb: Great-region.org

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Britt Karlsson-Green
  • Telefon 044-309 39 27
  • Mobilnummer 0768-87 18 87
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Sydkustleden

  Utvecklingen av nationella cykelleder för rekreation och turism fortsätter. Just nu pågår ett projekt som går under arbetsnamnet Sydkustleden som är en 23 mil lång cykelled som går genom elva skånska kommuner: Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

  Tillsammans med de två befintliga nationella cykellederna Kattegattleden (Göteborg-Helsingborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn) bildas en sammanhängande sträcka av cirka 90 mil lång attraktiv cykelled av nationell standard. 

  Projektperiod: 2016-2019

  Aktörer: Region Skåne, Tourism in Skåne, Trafikverket,  samt de kommuner som leden passerar igenom; Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Malmö, Burlöv, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

  Webb:
  Cykelvägsplanen
  Kattegattleden
  Sydostleden

  Cykelturisten - Din nya målgrupp? (Youtube)
  Film om hur man som företagare kan dra nytta av cykelturismen och bli "cykelvänlig".

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lina Jönsson Projektledare Sydkustleden
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Scandria2Act

  Skåne ingår i transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, en av de korridorer som av EU och dess medlemsländer pekats ut som de allra viktigaste för Europa.

  I detta projekt samverkar svenska, danska, tyska, finska och norska aktörer för att öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, att effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med kollektivtrafik.

  Projektperiod: 2016-2019

  Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Berlin-Brandenburg är huvudansvarig
  Program: Interreg Östersjöregionen

  Webb: Scandria-corridor.eu

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
  Visa fler kontaktuppgifter
 • TENTacle

  Region Skåne samarbetar i detta projekt med andra regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen för att utveckla effektiva och miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är att knyta an till det av EU utpekade huvudnätet för transporter, TEN-T.

  Syftet är att tydliggöra hur Skåne kan dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne och Polen.

  Projektperiod: 2016-2019

  Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Region Blekinge är huvudansvarig.

  Program: Interreg Östersjöregionen

  Webb: Tentacle.eu

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
  Visa fler kontaktuppgifter

Samarbeten vi deltar i

 • EGTS - Utveckling av den centraleuropeiska transportkorridoren

  Med samarbetsformen EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) underlättas samarbete mellan regioner i EU. En EGTS kan liknas vid ett svenskt kommunalförbund.

  Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS med två regioner i Polen och tre i Ungern. Ett viktigt samarbetsområde är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet.

  Arbetet med CETC har pågått sedan 2004. Goda transportförbindelser skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

  WebbCETC – Central European Transport Corridor 

 • Stambanan.com

  Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

  Webb: Stambanan.com

 • Spårvagnar i Skåne

  Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

  Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samarbeten inom drift- och underhållfrågor, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

 • Simrishamnsbanan

  Simrishamnsbanan är ett järnvägsprojekt för att korta restiden och öka resutbudet mellan Malmö och Simrishamn.

  Persontrafik på sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby-Simrishamn innebär att nya orter kopplas till det lokala järnvägsnätet. Restiden för hela sträckan blir mindre än en timme, vilket är betydligt mindre än med dagens tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn som går via Ystad.

  Region Skåne stöder aktivt en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Första steget är utbyggnad av etappen Malmö-Dalby.

  Webb: Simrishamnsbanan.se

  Kontakt: Contact

 • E22 AB

  En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

  För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

  E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

  Webb: E22.eu

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter