Projekt och samarbeten inom infrastrukturplanering

Projekt vi deltar i

 • Kattegattleden

  En cykelled hela vägen mellan Helsingborg (Knutpunkten) och Göteborg, med närhet till havet. Det är tanken med Kattegattleden.

  Leden invigdes den 6 juni 2015 i Halmstad efter flera års planering och byggande. Totalt handlar det om 37 mil – till stor del bilfritt och bara kortare sträckor i grus. Arbetet med leden fortsätter in i 2017. 

  Aktörer: Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket. Finansiärer och projektägare är kommunerna längs leden, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland, Trafikverket samt Europeiska Unionen (EU).

  Projektperiod: 2014-01-01 - 2017-12-30

  Webb: Kattegattleden

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Fast HH-förbindelse

  HH-projektet är en planerad fast förbindelse över norra Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör. Förbindelsen blir en del av Öresundsringen, en förbindelse runt Öresund där även Öresundsbron ingår.

  Aktörer: Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjaelland i Danmark samt Helsingborgs och Helsingörs kommuner. En del av arbetet sker inom ramen för samarbetet i Öresundskomiteen.

 • Sydostleden

  Sydostleden invigdes i juni 2016 och är en 27 mil lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn.

  Sydostleden går genom Skåne, Blekinge och Småland, totalt åtta kommuner, och förbinder Simrishamn med Växjö. Sträckan är cirka 30 mil lång. Sydostleden är framförallt ett näringslivsprojekt som ska stärka och utveckla den befintliga besöksnäringen och inspirera till nya företag och fler anställda utmed leden.

  Några delar är inte färdigbyggda och skyltas med tillfälligt vägvisning. Det handlar främst om en sträcka mellan Brösarp och Kivik där den slutliga sträckningen börjar byggas först 2019. 

  Program: ERUF Mål 2

  Aktörer: Bromölla kommun, Karlshamns kommun, Kristianstads kommun, Olofströms kommun, Region Blekinge, Region Skåne. Regionförbundet södra Småland, Simrishamns kommun, Sölvesborgs kommun, Tingsryds kommun, Trafikverket, Växjö kommun

  Projektperiod: 2011-09-01 - 2018-02

  Kontakt: Contact

  Webb: Sydostleden.se

 • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

  Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

  GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

  Projektperiod: 2015-2019

  Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

  Program: Connecting Europe Facility
  Webb: Great-region.org

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Britt Karlsson-Green
  • Telefon 044-309 39 27
  • Mobilnummer 0768-87 18 87
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Sydkustleden

  Utvecklingen av nationella cykelleder för rekreation och turism fortsätter. Just nu pågår ett projekt som går under arbetsnamnet Sydkustleden som är en 23 mil lång cykelled som går genom elva skånska kommuner: Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

  Tillsammans med de två befintliga nationella cykellederna Kattegattleden (Göteborg-Helsingborg) och Sydostleden (Växjö-Simrishamn) bildas en sammanhängande sträcka av cirka 90 mil lång attraktiv cykelled av nationell standard. 

  Projektperiod: 2016-2019

  Aktörer: Region Skåne, Tourism in Skåne, Trafikverket,  samt de kommuner som leden passerar igenom; Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Malmö, Burlöv, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn.

  Webb:
  Cykelvägsplanen
  Kattegattleden
  Sydostleden

  Cykelturisten - Din nya målgrupp? (Youtube)
  Film om hur man som företagare kan dra nytta av cykelturismen och bli "cykelvänlig".

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lina Jönsson Projektledare Sydkustleden
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Scandria2Act

  Skåne ingår i transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, en av de korridorer som av EU och dess medlemsländer pekats ut som de allra viktigaste för Europa.

  I detta projekt samverkar svenska, danska, tyska, finska och norska aktörer för att öka användningen av alternativa bränslen inom transportsektorn, att effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med kollektivtrafik.

  Projektperiod: 2016-2019

  Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Berlin-Brandenburg är huvudansvarig
  Program: Interreg Östersjöregionen

  Webb: Scandria-corridor.eu

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
  Visa fler kontaktuppgifter
 • TENTacle

  Region Skåne samarbetar i detta projekt med andra regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen för att utveckla effektiva och miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är att knyta an till det av EU utpekade huvudnätet för transporter, TEN-T.

  Syftet är att tydliggöra hur Skåne kan dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne och Polen.

  Projektperiod: 2016-2019

  Aktörer: Regioner, nationella myndigheter, forskningsinstitutioner, innovationsplattformar och näringsliv i länderna runt södra Östersjön. Region Blekinge är huvudansvarig.

  Program: Interreg Östersjöregionen

  Webb: Tentacle.eu

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Petra Stelling Infrastrukturstrateg
  Visa fler kontaktuppgifter

Samarbeten vi deltar i

 • EGTS - Utveckling av den centraleuropeiska transportkorridoren

  Med samarbetsformen EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) underlättas samarbete mellan regioner i EU. En EGTS kan liknas vid ett svenskt kommunalförbund.

  Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS med två regioner i Polen och tre i Ungern. Ett viktigt samarbetsområde är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet.

  Arbetet med CETC har pågått sedan 2004. Goda transportförbindelser skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

  WebbCETC – Central European Transport Corridor 

 • Stambanan.com

  Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

  Webb: Stambanan.com

 • Spårvagnar i Skåne

  Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

  Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samorganisering av drift- och underhåll, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

 • Simrishamnsbanan

  Simrishamnsbanan är ett järnvägsprojekt för att korta restiden och öka resutbudet mellan Malmö och Simrishamn.

  Persontrafik på sträckan Malmö-Staffanstorp-Dalby-Simrishamn innebär att nya orter kopplas till det lokala järnvägsnätet. Restiden för hela sträckan blir mindre än en timme, vilket är betydligt mindre än med dagens tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn som går via Ystad.

  Region Skåne stöder aktivt en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Första steget är utbyggnad av etappen Malmö-Dalby.

  Webb: Simrishamnsbanan.se

  Kontakt: Contact

 • Europakorridoren

  Europakorridoren är en ideell förening där Region Skåne medverkar tillsammans med kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland.

  Europakorridoren binder samman Sveriges storstadsregioner, men innebär samtidigt att flera landsortsstäder och kringliggande områden får närmare till storstäderna – och till varandra. Den frigör också kapacitet på Södra och Västra stambanan för godstrafik och regionaltåg.

  Webb: Europakorridoren.se

 • E22 AB

  En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

  För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Östsam och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
  E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer.

  Webb: E22.eu

  Kontakt: Contact

 • Den skandinaviska arenan

  Oslo, Göteborg och Öresund är tre expansiva regioner som med bättre transportmöjligheter kan utöka utbytet och utvecklas ytterligare. Målet är bl.a. att binda samman områdena med en snabb och väl fungerande infrastruktur.
  I nätverket Den skandinaviska arenan deltar aktörer med koppling till de tre regionerna.

  Med dubbelspår hela vägen till Göteborg samt tunnel genom Hallandsåsen kan restiden från Malmö kortas. Nya möjligheter öppnar sig då för alla som bor och verkar längs västkusten.

  Region Skåne deltar i ett brett samarbete med bland annat näringsliv, kommuner och Västra Götalandsregionen för att påskynda färdigställandet av de återstående avsnitten med enkelspår.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter