Projekt och samarbeten inom infrastrukturplanering

Projekt vi deltar i

 • För att Skåne ska ta en ännu tydligare plats på den internationella och nationella kartan för turism- och rekreationscykling så kompletteras nu de befintliga nationella cykellederna Sydostleden (Växjö-Simrishamn), Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) och Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) med Cykelleden Skåne.

  Genom cykelleden skapas möjligheter till affärsutveckling för de företag och besöksanläggningar som finns utmed lederna genom att de riktar sig mot cyklisterna som en målgrupp. Lederna finns till för att både internationella och nationella besökare ska kunna välja hållbara och aktiva semestrar, men också för att skåningarna och lokalbefolkningen ska ges möjlighet att välja goda levnadsvanor och skapa hälsosamma och hållbara beteenden som på sikt skapar samhällsvinster.  

  Cykelleden Skåne består av tre delleder: Kristianstad-Ängelholm, Ystad-Båstad, Lomma-Kristianstad där alla är godkända av Trafikverket som Regionala cykelleder enligt kriterierna som är beskrivna i rapporten ”Cykelleder för rekreation och turism. Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning”.

  Huvudaktörer: Region Skåne, Trafikverket, 17 skånska kommuner och Tourism in Skåne AB

  Projekttid: 2019-2023

Samarbeten vi deltar i

 • E22 mellan Trelleborg och Norrköping är en vital förbindelse och fungerar som en livsnerv för stora delar av sydöstra Sverige. E22 är en förbindelse som skapar förutsättningar för människor att träffas, få nya upplevelser samt att bo och arbeta där de vill. Ur ett näringslivsperspektiv är vägen viktig som en garant för effektiva godstransporter och möjligheter att hitta rätt medarbetare. Därför skulle en utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och företag.

  För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22 AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Region Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

  E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter men också med att kartlägga och synliggöra brister längs stråket samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer. Det arbetet görs bland annat genom engagemang i debatter, yttra sig på remisser gällande satsningar på väginfrastruktur samt att problematisera behoven och bristerna längs E22s hela sträckning för att kommunicera en helhetsbild av hur trafiksystemet hänger ihop i stråket.

 • EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete) är en samarbetsform som syftar till att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan regioner inom EU.

  Region Skåne gick år 2013 som första svenska region in i en EGTS beståendes av regioner från Polen, Ungern och Kroatien. Ett viktigt fokus för samarbetet är att vidareutveckla den centraleuropeiska transportkorridoren (CETC) som sträcker sig längs med E65 från Malmö och Ystad genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern till Kroatien och Adriatiska havet. Genom goda transportförbindelser skapas förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela korridoren.

 • Region Skåne, tillsammans med Malmö, Lund och Helsingborg har bildat Spårvagnar i Skåne, SPIS. SPIS samverkar för införandet av spårväg i de tre städerna.

  Mycket är gemensamt och resurserna används därför effektivare i planering och genomförande. SPIS-samverkan arbetar med samarbeten inom drift- och underhållsfrågor, utformningsprinciper, kommunikation, upphandling och finansieringslösningar.

 • Stambanan.com är ett nätverk av kommuner och regionförbund som vill driva på utvecklingen av Södra stambanan i hela sin sträckning så att den fungerar väl för sina uppgifter.

 • Region Skåne har sedan 2018 varit medlem i Svenska Cykelstäder. Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 36 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar.

  Svenska Cykelstäders målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

  Föreningen är en plattform för kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning. Därutöver bedriver Svenska Cykelstäder ett nära samarbete med andra aktörer såsom Svensk Cykling, 2030-sekretariatet och Generation Pep.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.