Godståg

Godsstrategi

Godstransporterna innebär både möjligheter och utmaningar för Skånes framtida utveckling. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt att enas runt – en godsstrategi.

Region Skåne är huvudman för godsstrategin "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen".  

Viktiga frågor i strategin

Godstransporter på väg

Utrikeshandeln ökar idag snabbare än inrikeshandeln, dock går fortfarande godstransporterna genom Skåne huvudsakligen på väg. Belastningen på vägnätet är påtaglig och järnvägssystemet har i nuläget svårigheter att tillgodose en utökad transportefterfrågan.

Miljöpåverkan

Samtidigt som de intensiva transporterna medför hög belastning på transportsystemet ger de upphov till en betydande miljöpåverkan. Den höga transportintensiteten medför också ökad efterfrågan på mark för godshantering, vilken ofta är ytkrävande och störande

Gemensamma mål

Inom godstransportområdet finns därmed viktiga strategiska frågor att hantera. Hur ska vi till exempel göra Skåne till en grön transportregion och hur ska vi dra nytta av tillgängligheten? Hur ska vi med gemensamma krafter ta oss an utmaningarna? Att uppnå ett gemensamt förhållningssätt kring frågorna är betydelsefullt. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter