Godståg

Godsstrategi

Godstransporterna innebär både möjligheter och utmaningar för Skånes framtida utveckling. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt att enas runt – en godsstrategi.

Region Skåne är huvudman för godsstrategin "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen". Strategin har varit ute på remiss hos kommuner, regioner, näringslivsaktörer, myndigheter, akademin och andra berörda verksamheter och är under bearbetning. 

Under arbetet med den nya godsstrategin har flera underlagsrapporter tagits fram.

Remissdokumentet Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen och samtliga underlagsrapporter

Viktiga frågor att hantera i strategin

Skåne utgör Sveriges huvudsakliga port för handel med Kontinentaleuropa och utmärker sig som en hamnregion med betydande logistikverksamhet.

Utrikeshandeln ökar idag snabbare än inrikeshandeln, dock går fortfarande godstransporterna genom Skåne huvudsakligen på väg. Belastningen på vägnätet är påtaglig och järnvägssystemet har i nuläget tydliga svårigheter att tillgodose en utökad transportefterfrågan.

Samtidigt som de intensiva transporterna medför hög belastning på transportsystemet ger de upphov till en betydande miljöpåverkan. Den höga transportintensiteten medför också ökad efterfrågan på mark för godshantering, vilken ofta är ytkrävande och störande.

Inom godstransportområdet finns därmed viktiga strategiska frågor att hantera. Hur ska vi till exempel göra Skåne till en grön transportregion och hur ska vi dra nytta av tillgängligheten? Hur ska vi med gemensamma krafter ta oss an utmaningarna? Att uppnå ett gemensamt förhållningssätt kring frågorna är betydelsefullt. Därför tas en godsstrategi fram.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter