Cykelvägsplan

Cykelvägsplanen hanterar i huvudsak ny- och ombyggnader av cykelvägar längs statliga vägar i Skåne. 

Cykelvägsplan är en fördjupning till den Regionala Transportinfrastrukturplanen, RTI-plan, för åren 2014–2025.

I RTI-planen satsas 380 miljoner kronor på regionala cykelvägar längs statligt vägnät under planperioden år 2014–2025. Cykelvägsplanen förutsätter till stor del samfinansiering, vilket medför att vi kan genomföra projekt för cirka 760 miljoner kronor.

Sex prioriteringar

Inom planperioden finns sex prioriteringar som utgår från målbilden att göra Skåne till en cykelregion.

  • Utbyggnad av cykelvägar för arbets- och skolpendling
  • Snabba cykelstråk
  • Ökad trafiksäkerhet på landsbygd och i tätort
  • Förbättrade kopplingar till stationer/bytespunkter i Skåne
  • Förbättrade cykelleder för turism och rekreation
  • Pott för smärre åtgärder

Remiss Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 avseende cykelsatsningar.

I cykelvägsplanen beskrivs satsningarna på cykelinfrastruktur utmed det regionalt statliga vägnätet, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar. Till det redogörs för den statliga medfinansieringen till kommunala cykelvägar, hur mycket medel som finns att söka och vilka prioriteringskriterier som gäller för att få finansiering.

Under de 12 år som planen omfattar ska 865 miljoner kronor investeras i Skånes cykelinfrastruktur.

Prioriteringen av angelägna investeringar har gjorts i utifrån samtal mellan Skånes kommuner, Trafikverket och Region Skåne, och utifrån innehållet Cykelvägsplan för Skåne. Remissperioden för RTI-planen där cykelvägsplanen ingår är 25 augusti - 20 oktober 2017.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter