Cykelvägsplan

Cykelvägsplanen hanterar i huvudsak ny- och ombyggnader av cykelvägar längs statliga vägar i Skåne. 

Cykelvägsplan är en fördjupning till den Regionala Transportinfrastrukturplanen, RTI-plan, för åren 2014–2025.

I RTI-planen satsas 380 miljoner kronor på regionala cykelvägar längs statligt vägnät under planperioden år 2014–2025. Cykelvägsplanen förutsätter till stor del samfinansiering, vilket medför att vi kan genomföra projekt för cirka 760 miljoner kronor.

Sex prioriteringar

Inom planperioden finns sex prioriteringar som utgår från målbilden att göra Skåne till en cykelregion.

  • Utbyggnad av cykelvägar för arbets- och skolpendling
  • Snabba cykelstråk
  • Ökad trafiksäkerhet på landsbygd och i tätort
  • Förbättrade kopplingar till stationer/bytespunkter i Skåne
  • Förbättrade cykelleder för turism och rekreation
  • Pott för smärre åtgärder

Remiss Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en del av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029.

Planen har varit ute på remiss och remissperioden avslutades 20 oktober 2017. Under hösten/vintern 2018 ska regionfullmäktige ta beslut om den slutgiltiga versionen.

Under de 12 år som planen omfattar ska 865 miljoner kronor investeras i Skånes cykelinfrastruktur. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter