Cykelvägsplan

Cykelvägsplanen hanterar i huvudsak ny- och ombyggnader av cykelvägar längs statliga vägar i Skåne. 

Cykelvägsplan är en fördjupning till den Regionala Transportinfrastrukturplanen, RTI-plan, för åren 2014–2025.

I RTI-planen satsas 380 miljoner kronor på regionala cykelvägar längs statligt vägnät under planperioden år 2014–2025. Cykelvägsplanen förutsätter till stor del samfinansiering, vilket medför att vi kan genomföra projekt för cirka 760 miljoner kronor.

Sex prioriteringar

Inom planperioden finns sex prioriteringar som utgår från målbilden att göra Skåne till en cykelregion.

  • Utbyggnad av cykelvägar för arbets- och skolpendling
  • Snabba cykelstråk
  • Ökad trafiksäkerhet på landsbygd och i tätort
  • Förbättrade kopplingar till stationer/bytespunkter i Skåne
  • Förbättrade cykelleder för turism och rekreation
  • Pott för smärre åtgärder

Processen bakom cykelvägsplanen

Inför cykelvägsplanen har en omfattande inventering skett i Skåne. Inventeringen består av underlag från de skånska kommunerna och planeringsunderlag som tagits fram av Trafikverket och Region Skåne.
Resultatet finns redovisat som namngivna projekt med information om när i tiden de beräknas genomföras samt en översiktlig kostnadsberäkning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter