Cykelvägsplan

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 omfattar investeringar för 1,5 miljarder kronor, vilket är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin under en planperiod.

Satsningar på bättre cykelinfrastruktur bidrar till att avlasta bilvägsnätet och minska trängseln. En förbättrad cykelinfrastruktur ökar framkomligheten och gör det enklare och säkrare att cykla till kollektivtrafiken. Fler attraktiva miljöer skapas och det stärker turistnäringen i Skåne.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029.

Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar. Fördelat under planens tolv år motsvarar satsningarna drygt 130 miljoner kronor per år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter