Infrastruktur

Infrastrukturplanering

Region Skåne upprättar en regional transportinfrastrukturplan, tar fram underlag och utredningar och jobbar med påverkansarbete mot centrala myndigheter och beslutsfattare.

Region Skåne i samverkan med Skånes kommuner gör stora satsningar på samhällsbyggande och kollektivtrafik för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs.

Det handlar om en offensiv satsning på framtidens infrastruktur med fokus på att utveckla järnväg som underlättar pendling, ger möjlighet att föra över gods från väg till järnväg och skapar förutsättningar för hållbar utveckling.

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033

Region Skåne har regeringens uppdrag att upprätta en regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) som bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter.

Den långsiktiga regionala infrastrukturplanen styr hur statens pengar för infrastruktur används på den regionala infrastrukturen. 

Sammanbundet Skåne

Det är trångt på vägar och järnvägar i Skåne. Belastningen på vägnätet är påtaglig och järnvägssystemet har svårt att tillgodose den ökande transportefterfrågan, både av gods- och persontrafik. Detta hotar tillväxt, framkomlighet och utveckling av hållbara transportlösningar, inte bara i Skåne utan i hela Sverige.

Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda samman det flerkärniga Skåne och stärka regionens utveckling. Tillgängligheten behöver förbättras till Skånes arbetsplatser, stadsmiljöer och kultur samt natur och grönområden.

Hållbara transporter

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem. Om förutsättningarna för tåget förbättras kan fler pendla på ett hållbart sätt, samtidigt som vägnätet avlastas. Särskilda satsningar behöver göras för att föra över gods från väg till järnväg. Den omfattande godstrafiken genom Skåne belastar vägnätet och medför negativa effekter för miljö och hälsa. 

Gränsregion

Skåne är Sveriges port till det kontinentala Europa och en mycket viktig hamnregion. Dessutom är Skåne en flerkärnig storstadsregion och en del av den expansiva Öresundsregionen. Dessa geografiska förutsättningar påverkar resandet och godsflödena genom Skåne. Den så kallade transittrafiken är mycket omfattande – varje år rullar drygt en miljon lastbilar genom Skåne – och trafiken väntas öka kraftigt, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland beräknas stå klar 2029.

Läs mer i Trafikcharter Greater Copenhagen, den danska och svenska överenskommelsen om prioriteringar i infrastrukturen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.