Infrastruktur

Infrastrukturplanering

Region Skåne upprättar en regional transportinfrastrukturplan, tar fram underlag och utredningar och jobbar med påverkansarbete mot centrala myndigheter och beslutsfattare.

Region Skåne i samverkan med Skånes kommuner gör stora satsningar på samhällsbyggande och kollektivtrafik för att Skåne ska få den infrastruktur som behövs.

Det handlar om en offensiv satsning på framtidens infrastruktur med fokus på spårburen trafik som underlättar pendling, ger möjlighet att föra över gods från väg till järnväg och skapar förutsättningar för hållbar utveckling.

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029

Region Skåne har regeringens uppdrag att upprätta en regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) som bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter.

Den långsiktiga regionala infrastrukturplanen styr hur statens pengar för infrastruktur används på den regionala infrastrukturen. 

Den regionala transportinfrastrukturplanen innehåller också cykelvägsplan.

Varför satsa på infrastrukturen i Skåne?

Det är trångt på vägar och järnvägar i Skåne. Belastningen på vägnätet är påtaglig och järnvägssystemet har svårt att tillgodose den ökande transportefterfrågan, både av gods- och persontrafik. Detta hotar tillväxt, framkomlighet och utveckling av hållbara transportlösningar, inte bara i Skåne utan i hela Sverige.

Miljö och hållbara transporter

Miljöutmaningarna i Skåne är stora. Om förutsättningarna för tåget förbättras kan fler pendla på ett hållbart sätt, samtidigt som vägnätet avlastas. Särskilda satsningar behöver göras för att föra över gods från väg till järnväg. Den omfattande godstrafiken genom Skåne medför kraftig miljöpåverkan och många trafikolyckor. 

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem.

Arbetsmarknad

Fler jobb måste skapas för att matcha den växande befolkningen i Skåne. Om sysselsättningsgraden och produktiviteten i Skåne var i nivå med landets skulle Sveriges BNP öka med 40 miljarder. Med bättre pendlingsmöjligheter ökar människors rörlighet och chanser att hitta jobb som passar.

Gränsregion

Som gränsregion hanterar Skåne en stor del av svenska företags transporter. Den så kallade transittrafiken är mycket omfattande – varje år rullar drygt en miljon lastbilar genom Skåne – och trafiken väntas öka kraftigt, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland beräknas stå klar 2028.

Det finns allvarliga brister och trängsel i Skåne redan i dag. Dessa måste åtgärdas om inte flaskhalsar ska bromsa trafiken och påverka hela den svenska tillväxten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.