Hållbart resande

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem.

Transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö är en stor utmaning att lösa och för Region Skåne är det angeläget att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på resor och transporter på bred front i Skåne och i den egna verksamheten.

Ett strategiskt arbete på bred front

Transporter är en viktig del för Skånes utveckling men det är nödvändigt att transportsystemet utvecklas på ett sätt som är effektivare, där andelen förnybara drivmedel ökar och där allt fler resor görs med kollektivtrafik, cykel eller gång. Viktigt för arbetet är att alla trafikslag och alla färdmedel beaktas liksom alla typer av åtgärder för att vi gemensamt ska nå ett hållbart transportsystem.

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem inom områdena:

  • Fysisk planering
  • Beteendepåverkan
  • Kollektivtrafik
  • Teknikutveckling och förnybara drivmedel
  • Transportbehov och överflyttning

Mobilitetsplan för Skåne

I "Mobilitetsplan för Skåne" vill Region Skåne lyfta åtgärder för att påverka attityder och beteenden med syfte att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem. Genom att synliggöra nya resmöjligheter och ompröva invanda resebeteenden hos individer, organisationer och företag kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. 

Se planen

100 procent fossilbränslefritt år 2020

Region Skåne antog år 2009 målet om 100 procent fossilbränslefritt år 2020 för egna transporter, resor eller köpta transporttjänster samt uppvärmning av fastigheter och uppmanar andra organisationer i Skåne att ansluta sig till utmaningen.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter