Hållbart resande

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem.

Transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö är en stor utmaning att lösa och för Region Skåne är det angeläget att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på resor och transporter på bred front i Skåne och i den egna verksamheten.

Resvaneundersökningar

Ungefär vart femte år görs en omfattande resvaneundersökning för att kartlägga hur skåningarna reser. Resultaten används sedan som underlag i utvecklingen av infrastruktur i Skåne för att skapa bättre förutsättningar för hållbart resande.

Hösten 2018 gjordes den största resvaneundersökningen någonsin med 38 000 skåningar som svarade på frågor om bland annat vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en dag.

Ett strategiskt arbete på bred front

Transporter är en viktig del för Skånes utveckling men det är nödvändigt att transportsystemet utvecklas på ett sätt som är effektivare, där andelen förnybara drivmedel ökar och där allt fler resor görs med kollektivtrafik, cykel eller gång. 

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem inom områdena:

  • Fysisk planering
  • Beteendepåverkan
  • Kollektivtrafik
  • Teknikutveckling och förnybara drivmedel
  • Transportbehov och överflyttning

Mobilitetsplan för Skåne

I "Mobilitetsplan för Skåne" vill Region Skåne lyfta åtgärder för att påverka attityder och beteenden med syfte att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem. Genom att synliggöra nya resmöjligheter och ompröva invanda resebeteenden hos individer, organisationer och företag kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. 

Potential för hållbart resande

En potentialstudie svarar på hur stor andel av befolkningen som kan ta sig till arbete eller skola med olika färdsätt och vilken väg de i sådana fall skulle välja. Vi har gjort två potentialstudier; en för arbetspendling och en för barn och ungas väg till skolan. 

Studierna bygger på var befolkningen faktiskt bor och var de jobbar respektive går i skolan. Detta kopplas samman med befintligt utbud av exempelvis gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och bilvägar. På det sättet är det möjligt att se på en karta hur många som exempelvis skulle cykla på en viss väg.

Förstudie hållbart resande på fritiden

Fritidsresor utgör över hälften av det totala antalet resor och över hälften av de skånska resorna på fritiden är kortare fem km. Eftersom de är många, korta och i stor grad bilburna är det viktigt att arbeta med dem för att kunna nå de regionala och nationella miljömålen. 

Region Skåne har genomfört en förstudie för att ta reda på hur resvanorna i Skåne ser ut på fritiden. Med fritidsresor menas både serviceresor och rena fritidsresor.

100 procent fossilbränslefritt år 2020

Region Skåne antog år 2009 målet om 100 procent fossilbränslefritt år 2020 för egna transporter, resor eller köpta transporttjänster samt uppvärmning av fastigheter och uppmanar andra organisationer i Skåne att ansluta sig till utmaningen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter