Statligt stöd för IT-infrastruktur

Kanalisationsstödet är en statlig stödform för bredbandsutbyggnad. I Skåne län ansvarar Region Skåne för handläggningen. 

Bidrag kan gå till grävning av dike och anläggande av tomrör (kanalisation) för framtida anläggande av IT-infrastruktur. Bidrag kan dock inte utgå till fiber eller någon annan form av aktiv utrustning.

Kanalisationsstödet är ett stöd till projekt där Region Skåne bedömer att IT-infrastruktur inte kommer att anläggas på marknadsmässiga grunder. 

För dig som beviljats kanalisationsstöd

Det går inte längre att söka bidrag, sista ansökningsdag var 1 december 2016. Projekt som beviljats stöd måste vara slutredovisat till Region Skåne senast den 21 december 2018. Först efter genomförandet betalas stödet ut.

Kanalisationsstöd lämnas inom ramen för stöd av mindre betydelse:
Statsstöd (regeringen.se)

För villkor för stöd, hänvisas till förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation:

Förordning om stöd till anläggning av kanalisation 

Dessutom ska kanalisationen uppfylla de lagar och regler som finns för förläggning av IT-infrastruktur. Det finns numera en laglig skyldighet att upplåta plats inom kanalisationer, det vill säga öppenhet. 

I korthet vill EU- kommissionen att medlemsstaterna så långt det går ska använda befintlig infrastruktur, samordna bygg- och anläggningsprojekt, utrusta byggnader med infrastruktur för att underlätta installation av bredband, samt att den som bygger bredbandsnät ska få kännedom om befintlig fysisk infrastruktur och om planerade pågående bygg- och anläggningsprojekt. 

Direktiv 2014/61/EU

Detta direktiv har lagt grunden för ändringar i nationell lagstiftning:

Region Skåne uppmanar er som erhåller kanalisationsstöd från oss att titta på information på dessa webbplatser för att hålla er uppdaterade om det senaste vad gäller fiber och bredband. Observera att det kan finnas fler lagar och förordningar utöver de listade som gäller.

Information och vägledning om robust fiber finns på även på webbplatsen Robustfiber.se

Andra bredbandsstöd i Skåne

Landsbygdsprogrammet är ett program som medfinansieras av EU. Länsstyrelsen i Skåne hanterar ansökningar och utbetalningar gällande bredbandsutbyggnad i Skåne inom ramen för detta program.

Länsstyrelsen i Skåne – Stöd till bredbandsutbyggnad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter