Supercykelvägar i Skåne - Ta den gula vägen

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för korta och lite längre resor. Därför arbetar Region Skåne tillsammans med kommunerna i Skåne och Trafikverket för att utveckla Supercykelvägar – anpassade cykelvägar för pendling med cykel.

Cirka hälften av alla Skånes invånare kan cykla till arbetet eller sina studier på mindre än 30 minuter. Idag är det dock mindre än 10 % av som faktiskt cyklar till arbetet. I framtiden kommer fler välja cykeln till arbetet, kanske inte varje dag, men någon gång i veckan eller de delar av året som vädret erbjuder njutningsfull cykling.

Supercykelvägar i Skåne ska vara välkända och konkurrenskraftiga cykelvägar som erbjuder Skånes cyklister hög framkomlighet, god komfort, hög trafiksäkerhet och en trygg cykelmiljö. Som en del i den sammanhängande nätet i Skånes transportsystem, bidrar Supercykelvägarna till att främja omställningen mot ett hållbart transportsystem.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet med att rusta upp och utveckla flera cykelvägar i Skåne. De kommande åren kommer stora satsningar göras för att rusta upp och utveckla de viktigaste cykelvägarna för cykelpendling i Skåne. I den Regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033 för Skåne så satsar Region Skåne 150 miljoner kronor på upprustningsåtgärder för befintliga cykelvägar. Samtidigt planeras flera nya cykelvägar som kommer ha funktion som Supercykelväg, exempelvis mellan Helsingborg och Glumslöv samt längs med väg 108 mellan Lund och Staffanstorp.

Det är kommunerna i Skåne som står för det största arbetet med upprustning och genomförande av de planerade Supercykelvägarna. Kommunerna har möjlighet att söka medfinansiering för åtgärder som bidrar till att utveckla Supercykelvägar och bidrar till att fler får möjlighet att cykla. 

Klicka på respektive stråk nedan för att få veta mer vad som händer framöver.

Läs mer om alla kommande supercykelvägar

 • Supercykelvägen mellan Helsingborg och Laröd förväntas invigas under 2023. Tidsplanen kan komma att ändras och förbättringsåtgärder kan tänkas genomföras löpande.

  Cykelvägen mellan Helsingborg och Laröd är cirka 5,5 km lång och stora delar av den dagens cykelväg håller idag mycket hög standard. Under 2022 genomförs ett antal investeringar, där ombyggnation av Drottninggatan mellan Hälsans väg och Margaretaplatsen är den största. Här blir det en helt ny cykelväg som är prioriterad i alla korsningspunkter och gör det enklare att cykla mellan centrala Helsingborg och Laröd. Längs med Sofierovägen kommer ett antal mindre åtgärder att genomföras för att skapa ett genomgående och tryggt cykelstråk hela vägen.

  I framtiden kommer stråket förlängas mot Viken och Höganäs. Genom att förlänga stråket blir supercykelvägen mellan Helsingborg och Höganäs cirka 2 mil lång.

  Ta det lugnt.png

 • Supercykelvägen mellan Häljarp och Landskrona är planerad att invigas 2023 men tidsplanen kan komma att ändras och förbättringsåtgärder kan tänkas genomföras löpande.

  Cykelstråket från Häljarp in till Landskrona är 4,5 km och Landskorna kommun är ensam väghållare. Sträckan som är aktuell inleds på Slånvägen i Häljarp och fortsätter genom Axeltofta mot Landskrona. Stråket avslutas vid Österleden i Landskrona då det ansluter till stråket från Billeberga. Landskrona stad planerar för att belysa sträckan längs Axeltoftavägen och bygger om ett antal korsningspunkter där cyklisterna framöver kommer vara prioriterade. Åtgärderna förväntas vara färdiga senast år 2023.

  Skippa gymmet toppbild.png

 • Cykelvägen mellan Malmö och Lomma förväntas invigas som en Supercykelväg 2023 men tidsplanen kan komma att ändras. Förbättringsåtgärder på sträckan kan tänkas genomföras löpande efter invigningen av väghållarna Malmö stad, Burlövs kommun, Lomma kommun och Trafikverket.

  Cykelstråket sträcker sig från centrala Lomma, längs med kusten på Malmövägen, genom Arlöv och till centrala Malmö. Avståndet är cirka 10 km från Lomma till Värnhemstorget i Malmö.

  I Lomma har kommunen påbörjat arbetet med att utveckla cykelvägen längs Centrumgatan för att skapa en bättre koppling för cyklister. Trafikverket utreder möjligheten att bredda cykelvägen längs med Malmövägen och bygga om de gamla busshållplatserna. Även asfalten kommer att bytas ut längs med hela Malmövägen. På sikt kan cykelvägen breddas upp på de delar som idag är smala. På Arlövsvägen i Arlöv har Malmö stad rustat upp den gamla cykelvägen och byggt om korsningspunkter och utfarter så det är tydligt att cyklister har företräde. Malmö stad kommer också under vintern 2022/2023 genomföra åtgärder på Lundavägen mellan Sjölundaviadukten och Hornsgatan där cykelvägen breddas upp och korsningspunkter åtgärdas så att cyklister prioriteras i högre utsträckning än idag.

  Många åtgärder kommer vara klara redan år 2023 men åtgärderna längs med det statliga vägnätet kan dröja ytterligare något år.

  Tidsoptimist toppbild.png

 • Den planerade supercykelvägen mellan Lund och Dalby är planerad att invigas 2024 men tidsplanen kan ändras och förbättringsåtgärder kan tänkas genomföras löpande. Korsningen mellan Tingsgatan och Hällestadsvägen i centrala Dalby är startpunkten på cykelvägen och den avslutas i centrala Lund. Cykelvägen är cirka 11 km lång med skiftande karaktär längs stråket: från bykänsla, till landsväg och till tätort.

  Cykelvägen består till största delen av kombinerade gång- och cykelbanor och vägen är både rak och gen. Lunds kommun och Trafikverket är väghållare för sträckan och ansvarar för förbättringsåtgärder längs sträckan. Trafikverket utreder möjligheten att prioritera cyklister i de många korsningar som finns längs med väg 102 samtidigt som förbättrade belysningsmöjligheter ses över. Lunds kommun ser över kopplingen för cyklister i Dalby samt längs med Dalbyvägen i Lund.

 • Genom centrala Malmö från Värnhem via Slottsstaden och vidare till Limhamn planeras en ny etapp som Supercykelväg. Stråket inleds vid Värnhemstorget och vidare genom Kungsgatan. Denna delsträcka kommer utredningsarbete påbörjas för efter sommaren 2022. Stråket leds vidare över Regementsgatan, Erikslustvägen och Linnégatan. Den befintliga dubbelriktade cykelbanan på Regementsgatan kommer att enkelriktas och kompletteras med en enkelriktad cykelbana på norra sidan av gatan. Konceptet med enkelriktade cykelbanor fortsätter längs med Erikslustvägen och Linnégatan ner till Riddaregatan.

  Med detta skapas en ny högklassig cykelförbindelse som förbinder öst och väst genom Malmö. Åtgärderna kommer att genomföras med start höstvintern 2022 och pågå fram t.o.m. 2024.

 • Avståndet mellan Stångby och centrala Lund är mindre än 5 kilometer. Lunds kommun planerar en helt ny cykelväg längs med Svenshögsvägen som skapar ännu bättre förutsättningar för att cykla. Byggstart för den nya cykelvägen är 2023 och kan komma att stå klar redan 2024.

 • Cykelvägen mellan Malmö och Lund är en av de mest flitigt använda sträckorna för cykelpendling i Skåne. Vid den fasta mätstationen utanför Hjärup passerar dagligen ofta över 1 000 cyklister, varav de allra flesta pendlar mellan Malmö och Lund eller någon av mellanliggande orterna. Det dagliga medelvärdet, inklusive helgdagar har ökat från cirka 540 cyklister år 2019 till 700 cyklister år 2022.

  Trafikverket har byggt om befintlig cykelväg mellan Åkarp och Lund, åtgärder St. Lars samt åtgärder på Lundavägen i Malmö. Detta har gjort att cyklister slipper ta sig över och under Gamla Lundavägen två gånger och dessutom breddat cykelvägen norr om Åkarp där det tidigare varit extra trångt. Trafikverket utreder om korsningspunkterna mellan Åkarp och Lund kan byggas om så att cyklisterna får prioritet även här.

  Lunds kommun har byggt ut en cykelväg längs med Sankt Lars väg, där det tidigare saknats separerad cykelväg. Kommunen utreder ytterligare åtgärder som kan förbättra kopplingen mellan centrum och cykelvägen söderut. På sikt kan sträckan komma att flyttas till Malmövägen, så att den slingriga sträckan genom Sankt Lars kan undvikas.

 • Mellan Lund och Staffanstorp är avståndet med cykel cirka 7 kilometer. Dagens cykelväg från Staffanstorp slingrar sig genom Gullåkra mosse och vidare norrut mot Knästorp. Här sker cykling i blandtrafik tillsammans med bilar på lågtrafikerade vägar. Cykelvägen fortsätter sedan norrut över Höje å och in mot centrala Lund.

  Trafikverket kommer mellan åren 2023 och 2025 bygga om väg 108 till fyra filer och samtidigt som detta kommer dagens cykelväg ändra sträckning, bli genare och få belysning längs de delar som går längs med väg 108.

 • Mellan södra Helsingborg och Glumslöv planeras en ny cykelväg med mycket hög standard längs Landskronavägen. En åtgärdsvalsstudie genomförs under 2022 och planläggningen för cykelvägen påbörjas år 2024/2025. Den nya cykelvägen skapar förutsättningar för ett nytt och genare stråk mellan Landskrona, Glumslöv, Rydebäck och Helsingborg. Dagens cykelväg som sträcker sig längs med havet uppfyller inte kraven som ställs på en Supercykelväg.

  Redan 2022 genomför Landskrona stad åtgärder på Hälsingborgsvägen i centrala Landskrona som förbereder den första etappen av Supercykelväg mellan Landskrona och Glumslöv. Trafikverket utreder vilka åtgärder som kan genomföras på den statliga delen av Glumslövsvägen.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.