Cykelutveckling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

I Skåne görs många insatser för att det ska bli lättare och säkrare att cykla. Förutom förbättringen i vardagen för många skåningar finns förhoppningen att fler ska välja cykeln framför bilen.

Storsatsning på cykel

Just nu byggs det mycket cykelvägar i de skånska kommunerna som förbättrar cykelförhållandena i Skåne. Satsningen har uppmärksammats av Energimyndigheten som beviljat Region Skåne pengar till en marknadsföringskampanj av ett 10-tal nya cykelvägar.

Insatsen är ett pilotprojekt för att se om riktade informationsinsatser i samband med att en cykelväg blir klar kan öka antalet cyklister. Efter testperioden ska insatsen utvärderas och förhoppningen är att Region Skåne och de skånska kommunerna tillsammans ska finna en effektiv metod för marknadsföring av ny infrastruktur.

Satsningen på cykelinfrastruktur i Skåne finansieras av Cykelvägsplan för Skåne och kommer att färdigställas under projektperioden 2018-2020.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

Vilka statliga regionala cykelvägar kommer att byggas 2018-2029 och varför har de prioriterats? Detta beskriver Cykelvägsplan för Skåne 2018-2019. Planen är en konkretisering av de cykelsatsningar som finns i Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029.

Arbetet med cykelutveckling i Skåne följs upp genom det regionala cykelbokslutet varje år.

Cykelstrategi för Skåne

Region Skåne har i dialog med Skånes kommuner tagit fram Cykelstrategi för Skåne. Ambitionen med strategin är att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion, öka cyklingen och göra den säkrare.

Tjänsten Cykla i Skåne

Tillsammans med kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg har vi tagit fram cyklaiskane.se. Det är en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa till att hitta den bästa vägen för dig som vill cykla i Skåne. Tjänsten är också stöd i den vidare utvecklingen av den skånska cykelinfrastrukturen.

Underlagsrapporter

Inom cykelområdet har en rad underlagsrapporter tagits fram. Dessa har använts i framtagandet av Cykelstrategi för Skåne och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter