Samhällsplanering

Region Skåne verkar för att lyfta in det regionala perspektivet i den fysiska planeringen för att stärka en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för såväl människor som företag att utvecklas, och därmed stärka Skånes attraktivitet. I dagens samhälle när skåningarnas rörlighet ökar över kommungränserna har Region Skåne en tydlig roll som en samlande regional aktör.

Regional fysisk planering

Region Skåne ansvarar för att ta fram en regionplan som ska fungera som ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering. Denna ska bland annat ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt hantera frågor om klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och infrastruktur i ett samlat grepp. 

Regionplan 2022

Region Skåne ska även underlätta för de skånska kommunerna genom att granska översiktsplaner som en formell remissinsats.

Trafikförsörjning

Region Skåne har rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län och har ansvar för kollektivtrafikens utveckling. Region Skåne tar fram Trafikförsörjningsprogram för Skåne.

Infrastrukturplanering

Region Skåne samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, bland annat upprättar vi en regional plan för transportinfrastruktur (RTI-plan) på regeringens uppdrag och bevakar angelägna infrastrukturfrågor för Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter