Samhällsplanering

Region Skåne verkar för att lyfta in det regionala perspektivet i den fysiska planeringen för att stärka en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för såväl människor som företag att utvecklas, och därmed stärka Skånes attraktivitet. I dagens samhälle när skåningarnas rörlighet ökar över kommungränserna har Region Skåne en tydlig roll som en samlande regional aktör.

Fysisk planering

Region Skåne ska underlätta för de skånska kommunerna i deras planeringsarbete, bland annat genom att som en formell remissinstans granska översiktsplaner. I plattformen "Strukturbild för Skåne" verkar vi för en gemensam kunskapsbas för kommunerna samt för att ta fram gemensamma strategier för utvecklingen av de fysiska strukturerna i Skåne.

Trafikförsörjning

Region Skåne har rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län och har ansvar för kollektivtrafikens utveckling. Region Skåne tar fram Trafikförsörjningsprogram för Skåne.

Infrastrukturplanering

Region Skåne samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, bland annat upprättar vi en regional plan för transportinfrastruktur (RTI-plan) på regeringens uppdrag och bevakar angelägna infrastrukturfrågor för Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter