Samhällsplanering

Region Skåne verkar för att lyfta in det regionala perspektivet i den fysiska planeringen för att stärka en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för såväl människor som företag att utvecklas, och därmed stärka Skånes attraktivitet. I dagens samhälle när skåningarnas rörlighet ökar över kommungränserna har Region Skåne en tydlig roll som en samlande regional aktör.

Regional fysisk planering

Region Skåne har ansvar för den regionala fysiska planeringen. Det innefattar bland annat att utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

Region Skåne ansvarar även för att ta fram en regionplan som ska fungera som ett stöd i de skånska kommunernas fysiska planering. Denna ska bland annat ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt hantera frågor om klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och infrastruktur i ett samlat grepp. Regionplan för Skåne 2022-2040 antogs av regionfullmäktige den 14 juni 2022.

Region Skåne ska även underlätta för de skånska kommunerna genom att granska översiktsplaner som en formell remissinsats.

Trafikförsörjning

Region Skåne har rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län och har ansvar för kollektivtrafikens utveckling. Region Skåne tar fram Trafikförsörjningsprogram för Skåne.

Infrastrukturplanering

Region Skåne samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, bland annat upprättar vi en regional plan för transportinfrastruktur (RTI-plan) på regeringens uppdrag och bevakar angelägna infrastrukturfrågor för Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.