Projekt och samarbeten inom näringslivsutveckling

Projekt vi deltar i

 • Den enskilt viktigaste frågan för arbetsgivarna är kompetensförsörjningen och –utvecklingen, denna utmaning ökar i omfattning när utvecklingstakten i samhället accelereras.

  Med Covid-19-pandemin har hastigheten i den digitala omställningen fått en katapultartad utveckling, tre års förändring har skett på drygt ett halvår. Många små och medelstora företag upplever att det svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Det är svårt att hitta relevant kompetens idag och ännu svårare att förutspå morgondagens digitala kompetensbehov.

  Genom CoSkill får företagen en ökad förståelse för hur de kan utveckla deras affär och arbeta mer systematiskt med kompetensförsörjning. Tillsammans med företagen tar vi fram en handlingsplan baserat på deras unika behov och erbjuder kostnadsfria utbildningar med fokus på digital omställning. Det är projektets ambition att så många anställda som möjligt ska ta del av utbildningarna och därmed lyfta hela företagets digitala kompetens. Tidsram och omfattning på utbildningarna bestämmer vi tillsammans”.

  Projektet skrevs fram för att uppnå positiva effekter i det långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsarbetet i både Skåne och Blekinge. Dessa långsiktiga effekter ligger till grund för- och är fundamentet som hela projektidén vilar på.

  Projektet genomförs juni 2020-dec 2022 och finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden), Region Skåne och Region Blekinge med en budget på 32 miljoner kronor.

 • Projektområdet Nyanlända akademiker handlar om att hitta effektiva processer och insatser som på ett långsiktigt och hållbart sätt integrerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

  Genom att praktiskt testa ett antal försöksverksamheter ska effektiva processer med inriktning mot validering, prövning, yrkes-sfi och kompletterande utbildningar utformas.

  Lärdomarna av pilotsatsningarna ska användas för att förbättra processerna och samverkan inom och mellan våra organisationer. Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, för att konkret kunna visa vilka insatser som är långsiktigt hållbara och vilka resurser som krävs för en utökad insats riktad till nyanlända akademiker.

  Lead partner: Region Skåne

  Övriga partners: Lunds Universitet, Malmö Universitet, Arbetsförmedlingen Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skånes kommuner, Region Blekinge.

 • PRIS – Prao i Skåne

  PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer.

  PRIS ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner.
  Fyra delprojektledare ansvarar för genomförandet i samverkan med kommuner, relevanta arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. Projektet startade i januari 2020 och avslutas januari 2022. PRIS är helfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF-rådet.

  Implementeringsprocessen som drivits av projektets styrgrupp har landat i en fortsättning av arbetet under 2022. Modellen bygger på att Region Skåne tillsammans med 17 ingående kommuner kommer att finansiera insatser under 2022. Hässleholms kommun kommer att ha en projektledartjänst på heltid kring kommunikation och processledning i kommunerna. IUC Syd kommer att ansvara för implementering av branschmodeller på en deltidstjänst. Region Skåne agerar fortsatt uppdragsgivare till Hässleholms kommun och IUC Syd.

  Kontaktpersoner

  Charlotta Levin, Projektkoordinator för projektägaren Region Skåne
  Charlotta.Levin@skane.se, 040-675 34 32

  Ingrid Weimers Reader, Projektledare, Hässleholms kommun
  Ingrid.Weimers@hassleholm.se
  Tfn/mobil: 0451-26 85 38 / 0709 – 818 538

  Annhild Månsson, Projektledare, IUC Syd
  Annhild.Mansson@iucsyd.se, 070-773 56 55

 • Mot bakgrund av att det idag finns stora kompetensbehov bland livsmedelsproduktionens största yrkesgrupper, att arbete i livsmedelsproduktionen lockar för få relativt behovet och att utbildningssystemet inte alltid möter vad företagen efterfrågar, så måste vi bygga mer effektiva strukturer för att åtgärda problem med kompetensförsörjning inom livsmedel och gröna näringar.

  För att säkra produktionsförutsättningarna för Skånes stora och sysselsättningsviktiga livsmedelssektor, krävs att vi börjar utveckla ”morgondagens kompetenser” redan nu.

  Syftet är att genomföra ett åtgärdspaket i flera faser, under tre år, där Region Skåne via befintliga plattformar ökar kunskapen och engagemanget om livsmedelsbranschens bredd och behov samt i förlängningen bygger effektivare strukturer för livsmedelssektorns kompetensförsörjning.

  Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för att vi ska få en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även göra den svenska livsmedelskedjan mindre sårbar.

Samarbeten vi deltar i

 • Arbetsmarknadskunskap är en satsning som riktar sig till elever i Skåne i åldrarna 13 till 19 år, samt till föräldrar och skolpersonal.

  Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar utan jobb. Idén med arbetsmarknadskunskap är att glappet mellan ungdomar och jobb kan minska om det pratas mer arbetsmarknad i skolan.

  Stöd för framtida jobb

  Hur ser arbetsmarknaden i Skåne ut, var finns jobben, vilka utbildningar leder dit och vad krävs av mig som ung då? Arbetsmarknadskunskap ska hjälpa ungdomarna att göra medvetna utbildningsval, och lyfta vikten av fullföljd gymnasieutbildning och den egna attityden för att få ett framtida arbete.

  Arbetsmarknadskunskapen är uppbyggd av en grundlektion, och även en lektion om vård- och omsorg och en om energi- och teknik finns.

  Vill du höra mer om hur din kommun kan ansluta?

  Kontakt: Charlotta.Levin@skane.se

  Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

  Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

 • Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare inom offentlig sektor, akademi och näringsliv som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne.   
   
  Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) har uppkommit som ett svar på en tydlig efterfrågan hos regionala nyckelaktörer om ett forum som kan ta ett starkt ledarskap med ett proaktivt agerande. Rådet består av högsta ledningsnivån från lärosäten, näringsliv, offentlig sektor samt politik. Målet är att arbeta flexibelt och samtidigt långsiktigt ta vara på Skånes möjligheter och hantera utmaningar. Det är Region Skåne som koordinerar och faciliterar Skånes FIRS.  
   
  FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt. Arbetet görs i linje med Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, utifrån vilken FIRS samlar och driver utvecklingsinsatser.  

  • FIRS rådsledamöter

   Carl Johan Sonesson, Region Skåne (ordförande) 
   Henrik Fritzon, Region Skåne 
   Anna Jähnke, Region Skåne 
   Yvonne Augustin, Region Skåne 
   Michael Nord, Malmö stad 
   Philip Sandberg, Lunds kommun 
   Maria Winberg Nordström, Helsingborgs kommun 
   Camilla Palm (M), Kristianstad kommun 
   Magnus Weberg (M), Sjöbo Kommun 
    
   Erik Renström, Lunds universitet 
   Kerstin Tham, Malmö universitet 
   Christina Lunner Kolstrup, SLU Alnarp 
   Håkan Pihl Högskolan, Kristianstad 
   Pernilla Walkenström, RISE 
   Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
   Björn Ekelund, Mobile Heights 
   Anna Nordström Carlsson, Media Evolution 
   Malin Friis, Sustainable Business hub 
   Ulf G. Andersson, Medicon Valley Alliance 
   Eric White, Packbridge 
   Björn Åhlander, IUC Syd 
   Bengt Persson, Skånes livsmedelsakademi 
   Anneli Hulthén, Länsstyrelsen 
   Jonas Brändström, Vinnova 
   Henrik Berven, Tillväxtverket

   Adjungerade

   Peter J Olsson, Region Skåne 
   Sara Mellander, Region Skåne 
   Samuel Jonsson, Region Skåne 
   Richard Gullstrand, Region Skåne 
   Micael Nord, Malmö stad 
   Christoffer Nilsson, Lunds kommun 
   Annette Melander Berg, Helsingborgs stad 
   Kristina Eneroth, Lunds universitet 
   Charlotte Ahlgren Moritz, Malmö universitet 
   Maria Haak, Högskolan Kristianstad 
   Håkan Schroeder, SLU Alnarp 
   Erik P Lindell, Region Skåne 
   Ingrid Landgren, Orkla Foods 
   Heiner Linke, Lunds universitet 
   Cecilia Svensson, Perstorp Group 
   Björn Ekelund, Tech 
   Mikael Kipowski, Helsingborg stad 
   Sofia Gerward, Novo Nordisk

   FIRS styrelse

   Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne 
   Michael Nord, Malmö stad 
   Erik Renström, rektor Lunds universitet 
   Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

   FIRS beredningen

   Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne 
   Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet 
   Kristina Eneroth, Viverektor samverkan, Lunds universitet 
   Richard Gullstrand, tf Regional utvecklingsdirektör Region Skåne 
   Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad 
   Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

   FIRS sekretariat

   Wilhelm Ast, koordinator Region Skåne, Wilhelm.Ast@skane.se, 040-6753425
   Marie-Louise Lövgren, Region Skåne, Marie-Louise.Lovgren@skane.se, 040-675 38 36 
   Ida Åstrand, Region Skåne, Ida.Astrand@skane.se, 040-675 35 54 
   Daniel Kronmann, Region Skåne, Daniel.Kronmann@skane.se

 • Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

  Webbwww.cifs.dk

 • Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) är en plattform för att skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att bidra till brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

  Kompetensplattformen vill bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.
 • Öresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Öresunddirekt är en av tre gränsregionala informationstjänster i Norden och består av två avdelningar – ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion/kommunikationsavdelning i Köpenhamn. På Informationscenter i Malmö finns medarbetare från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Länsstyrelsen. Region Skåne medfinansierar verksamheterna tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Skattestyrelsen.

  Kontakt: Elin.Malm@skane.se

  Webb: Öresunddirekt (oresunddirekt.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.