Projekt och samarbeten inom näringslivsutveckling

Projekt vi deltar i

 • Den enskilt viktigaste frågan för arbetsgivarna är kompetensförsörjningen och –utvecklingen, denna utmaning ökar i omfattning när utvecklingstakten i samhället accelereras.

  Med Covid-19-pandemin har hastigheten i den digitala omställningen fått en katapultartad utveckling, tre års förändring har skett på drygt ett halvår. Många små och medelstora företag upplever att det svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Det är svårt att hitta relevant kompetens idag och ännu svårare att förutspå morgondagens digitala kompetensbehov.

  Genom CoSkill får företagen en ökad förståelse för hur de kan utveckla deras affär och arbeta mer systematiskt med kompetensförsörjning. Tillsammans med företagen tar vi fram en handlingsplan baserat på deras unika behov och erbjuder kostnadsfria utbildningar med fokus på digital omställning. Det är projektets ambition att så många anställda som möjligt ska ta del av utbildningarna och därmed lyfta hela företagets digitala kompetens. Tidsram och omfattning på utbildningarna bestämmer vi tillsammans”.

  Projektet skrevs fram för att uppnå positiva effekter i det långsiktiga strategiska kompetensförsörjningsarbetet i både Skåne och Blekinge. Dessa långsiktiga effekter ligger till grund för- och är fundamentet som hela projektidén vilar på.

  Projektet genomförs juni 2020-dec 2022 och finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden), Region Skåne och Region Blekinge med en budget på 32 miljoner kronor. www.coskill.se

 • Grow International Southern Sweden är ett EU-finansierat projekt som löper över tre år. I projektet deltar branschorganisationer som verkar för att utveckla företag inom livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin.

  Målgruppen är små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som faller inom ramen inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri. Projektets primära mål är att deltagande bolag skall öka sin export.

  Partners: Invest in Skåne, Packbridge, NetPort Science Park, Skånes Livsmedelsakademi och IUC Skåne

  Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

 • Sveriges bruttonationalprodukt skulle enligt forskning bli 1,5 % högre och de offentliga finanserna skulle stärkas med cirka 37 miljarder kronor om utlandsfödda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda kvinnor.

  Utrikes födda kvinnor har varit en prioriterad målgrupp inom Region Skånes arbete i exempelvis handlingsplanerna Jämställd regional tillväxt 2012-2014 och 2016-2018, Integration för tillväxt 2012-2020, m.fl.

  Projektet Kom in! syftar till

  • Ökad inkluderande och jämställd tillväxt
  • Minskat utanförskap och ökad integrering på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor
  • Att Samverkansparterna och Region Skåne blir mer inkluderande organisationer

  Inom ramen för projektet Kom in! ska en metod testas och utvecklas för en effektivare integrering av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Det kommer även att tas fram en strategi för nationell spridning av metoden.

  Nyckelfaktorn för projektets koncept och metodutveckling är en parallell och samtidig tillämpning av mentormetoden inom flera och olika verksamheter.

  Projektet ägs av Region Skåne och arbetet sker i ett omfattande partnerskap, med exempelvis skånska kommuner (Kristianstad, Hörby, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Tomelilla, Hässleholm), privata företag (Alfa Laval, Heatex), Arbetsförmedlingen Syd, Malmö universitet, andra regioner (Region Kalmar län, Västra Götalandsregionen), fackförbundet Akavia.

  Projektperiod är mellan mars 2019 och februari 2022.

  Projektbudgeten är 9,675 miljoner kronor, med stöd av Europeiska socialfonden.

  Kontakt. För mer information om projektet kontakta Sofia Flemark, sofia.flemark@skane.se

 • 14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer i Danmark och Sverige deltar i belysningsprojektet som handlar om att snabba på införandet av led-belysning i Öresundsregionen. Projektets mål är att bygga ut och hålla fast vid regionens position som ett ledande demonstrationsområde för energieffektiva och innovativa led-ljuskällor.

  Svenska partners:
  Bjuv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

  Danska partners:
  Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare) 

  Projektperiod: 1 februari 2019 - 31 januari 2022
  Program: Interreg ÖKS

  Kontakt: Maria Edgren, projektledare, maria.edgren@innovationskane.com

 • Projektområdet Nyanlända akademiker handlar om att hitta effektiva processer och insatser som på ett långsiktigt och hållbart sätt integrerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

  Genom att praktiskt testa ett antal försöksverksamheter ska effektiva processer med inriktning mot validering, prövning, yrkes-sfi och kompletterande utbildningar utformas.

  Lärdomarna av pilotsatsningarna ska användas för att förbättra processerna och samverkan inom och mellan våra organisationer. Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, för att konkret kunna visa vilka insatser som är långsiktigt hållbara och vilka resurser som krävs för en utökad insats riktad till nyanlända akademiker.

  Lead partner: Region Skåne

  Övriga partners: Lunds Universitet, Malmö Universitet, Arbetsförmedlingen Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge

 • PRIS – Prao i Skåne

  PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som resulterar i stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet. PRIS ska öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer.

  PRIS ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner.
  Fyra delprojektledare ansvarar för genomförandet i samverkan med kommuner, relevanta arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. Projektet startade i januari 2020 och avslutas januari 2022. PRIS är helfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF-rådet.

  Implementeringsprocessen som drivits av projektets styrgrupp har landat i en fortsättning av arbetet under 2022. Modellen bygger på att Region Skåne tillsammans med 17 ingående kommuner kommer att finansiera insatser under 2022. Hässleholms kommun kommer att ha en projektledartjänst på heltid kring kommunikation och processledning i kommunerna. IUC Syd kommer att ansvara för implementering av branschmodeller på en deltidstjänst. Region Skåne agerar fortsatt uppdragsgivare till Hässleholms kommun och IUC Syd.

  Kontaktpersoner

  Charlotta Levin, Projektkoordinator för projektägaren Region Skåne
  Charlotta.Levin@skane.se, 040-675 34 32

  Ingrid Weimers Reader, Projektledare, Hässleholms kommun
  ingrid.weimers@hassleholm.se
  Tfn/mobil: 0451-26 85 38 / 0709 – 818 538

  Annhild Månsson, Projektledare, IUC Syd
  annhild.mansson@iucsyd.se, 070-773 56 55

 • Mot bakgrund av att det idag finns stora kompetensbehov bland livsmedelsproduktionens största yrkesgrupper, att arbete i livsmedelsproduktionen lockar för få relativt behovet och att utbildningssystemet inte alltid möter vad företagen efterfrågar, så måste vi bygga mer effektiva strukturer för att åtgärda problem med kompetensförsörjning inom livsmedel och gröna näringar.

  För att säkra produktionsförutsättningarna för Skånes stora och sysselsättningsviktiga livsmedelssektor, krävs att vi börjar utveckla ”morgondagens kompetenser” redan nu.

  Syftet är att genomföra ett åtgärdspaket i flera faser, under tre år, där Region Skåne via befintliga plattformar ökar kunskapen och engagemanget om livsmedelsbranschens bredd och behov samt i förlängningen bygger effektivare strukturer för livsmedelssektorns kompetensförsörjning.

  Målet är att skånska företag ska kunna hitta rätt kompetens för att vi ska få en snabbare omställning av produktionen inom livsmedel och gröna näringar. I förlängningen ska detta även göra den svenska livsmedelskedjan mindre sårbar.

  Läs mer i rapporten Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

Samarbeten vi deltar i

 • Arbetsmarknadskunskap är en satsning som riktar sig till elever i Skåne i åldrarna 13 till 19 år, samt till föräldrar och skolpersonal.

  Arbetsgivarna har idag stora anställningsbehov, men ändå står många ungdomar utan jobb. Idén med arbetsmarknadskunskap är att glappet mellan ungdomar och jobb kan minska om det pratas mer arbetsmarknad i skolan.

  Stöd för framtida jobb

  Hur ser arbetsmarknaden i Skåne ut, var finns jobben, vilka utbildningar leder dit och vad krävs av mig som ung då? Arbetsmarknadskunskap ska hjälpa ungdomarna att göra medvetna utbildningsval, och lyfta vikten av fullföljd gymnasieutbildning och den egna attityden för att få ett framtida arbete.

  Arbetsmarknadskunskapen är uppbyggd av en grundlektion, och även en lektion om vård- och omsorg och en om energi- och teknik finns.

  Vill du höra mer om hur din kommun kan ansluta?

  Kontakta Charlotta Levin

  Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

  Film som beskriver lite mer vad arbetsmarknadskunskap är och kan bidra till.

 • Region Skåne stödjer utvecklingen av entreprenörskap på Skånes universitet och högskolor.

  Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter vid Malmö högskola och syftar dels till att hjälpa studenter att starta och driva företag, dels till att jobba med attitydförändring, så att fler blir medvetna om att eget företag är ett alternativ till anställning.

  WebbDrivhuset.se/malmo

  KontaktCharlotta.Levin@skane.se

 • Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

  FIRS arbetar både reaktivt och proaktivt. Proaktivt har vi ett gemensamt styrdokument som är den Internationella innovationsstrategin för Skåne. Utifrån den har vi – sedan 2012 – arbetat med att samla utvecklingsinsatser i Skåne, med särskilt fokus på tre innovationsområden (vår smart specialisering): Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och Smarta material. Samtidigt har FIRS agerat gemensamt vid ett antal kritiska händelser som nedläggningen av Astra Zeneca i Lund, Findus i Bjuv och nedskärningar på Sony.

  FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

  Läs mer om FIRS på firskane.se

  • FIRS rådsledamöter

   Carl Johan Sonesson Region Skåne (ordförande)
   Henrik Fritzon Region Skåne
   Anna Jähnke Region Skåne
   Yvonne Augustin Region Skåne
   Katrin Stjernfeldt Jammeh Malmö stad
   Philip Sandberg Lunds kommun
   Maria Winberg Nordström Helsingborgs kommun
   Camilla Palm (M) Kristianstad kommun
   Magnus Weberg (M) Sjöbo Kommun
   Erik Renström Lunds universitet
   Kerstin Tham Malmö universitet
   Christina Lunner Kolstrup SLU Alnarp
   Håkan Pihl Högskolan Kristianstad
   Pernilla Walkenström RISE
   Stephan Müchler Sydsvenska Industri- och handelskammaren
   Björn Ekelund Mobile Heights
   Anna Nordström Carlsson Media Evolution
   Malin Friis Sustainable Business hub
   Ulf G. Andersson Medicon Valley Alliance
   Eric White Packbridge
   Björn Åhlander IUC
   Bengt Persson Skånes livsmedelsakademi
   Anneli Hulthén Länsstyrelsen
   Jonas Brändström Vinnova
   Henrik Berven Tillväxtverket

   Adjungerade

   Peter J Olsson Region Skåne
   Sara Mellander Region Skåne
   Samuel Jonsson Region Skåne
   Ulrika Geeraedts Region Skåne
   Micael Nord Malmö stad
   Christoffer Nilsson Lunds kommun
   Annette Melander Berg Helsingborgs stad
   Kristina Eneroth Lunds universitet
   Charlotte Ahlgren Moritz Malmö universitet
   Anna-Karin Edberg Högskolan Kristianstad
   Håkan Schroeder SLU Alnarp
   Erik P Lindell Region Skåne
   Ingrid Landgren Orkla Foods
   Heiner Linke Lunds universitet
   Cecilia Svensson Perstorp
   Mikael Kipowski Helsingborg stad
   Sofia Gerward Novo Nordisk

   FIRS styrelse

   Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne
   Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd, Malmö stad
   Erik Renström, rektor Lunds universitet
   Kerstin Tham, rektor Malmö universitet

   FIRS beredningen

   Ordförande: Peter J. Olsson (M), Region Skåne
   Charlotte Ahlgren Moritz, Vicerektor samverkan, Malmö universitet
   Kristina Eneroth, Viverektor samverkan, Lunds universitet
   Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör Region Skåne
   Annette Melander Berg, Näringslivschef, Helsingborgs stad
   Micael Nord, Näringslivschef, Malmö stad

   FIRS sekretariat

   Wilhelm Ast, koordinator Region Skåne wilhelm.ast@skane.se 040-6753425
   Daniel Kronmann, enhetschef Region Skåne daniel.kronmann@skane.se 040-6753436
   Marie-Louise Lövgren Region Skåne marie-louise.lovgren@skane.se 040-675 38 36
   Ida Åström Region Skåne Ida.Astrand@skane.se 040-675 35 54

 • Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

  Kontakt: gunne.arnesson.lovgren@skane.se

  Webbwww.cifs.dk

 • Region Skåne och Arbetsförmedlingen har, tillsammans med olika bransch- och klusterorganisationer, initierat ett antal Kompetensråd. Syftet är att skapa en dialog med näringsliv och utbildningsanordnare om framtidens kompetensförsörjning. Målet med kompetensråden är att identifiera insatser som hjälper skånska företag att hitta rätt kompetens.

  Kartläggningar och analyser av kompetensbehovet inom respektive bransch/sektor ligger till grund för diskussioner i råden om olika insatser för att möta arbetsgivarnas kompetensbehov.

  Kompetensråden ska stå för informations- och erfarenhetsutbyte i kompetensförsörjningsfrågor och vara väl informerat om det aktuella arbetsmarknadsläget och behoven inom branschen.

  Olika branscher

  Att föra en dialog om framtidens kompetensförsörjning med olika branscher inom ramen för Kompetensråd har de senaste åren testats inom områdena IT, life science, tillverkningsindustri och gröna näringar. För närvarande är Kompetensråd Life Science och Kompetensråd Gröna näringar aktiva råd, medan formerna för branschdialog inom IT, tillverkningsindustrin och andra viktiga branscher håller på att ses över.

 • Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) är en plattform för att skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. Syftet är att bidra till brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

  Kompetensplattformen vill bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

  Representanter i KoSS samverkansgrupp:

  Mona Mårtensson, biträdande verksamhetschef Arbetsförmedlingen Region Syd
  Marie Klasson, biträdande verksamhetschef Arbetsförmedlingen Region Syd
  Peter Cavala, direktör, Länsstyrelsen Skåne
  Sara Virkelyst, strateg, Lärosäten Syd
  Jan Nilsson, strateg, Kommunförbundet Skåne
  Karina Hansson, kommundirektör Sjöbo, representant SÖSK
  Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör Helsingborg, representant Familjen Helsingborg
  Preben Bruzelius, skolchef vuxenutbildning, representant Kristianstad Nordost
  Zara Göransson Tosic, förvaltningschef, MalmöLundregionen
  Håkan Pihl, rektor, Högskolan i Kristianstad
  Per Hillbur, prorektor, Malmö universitet
  David Lindén, enhetschef, Region Skåne
  Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Region Skåne (ordförande)
  Erik Lindell, koordinator KoSS, Region Skåne (adjungerad)

  För mer information, kontakta Erik Lindell, erik.p.lindell@skane.se

 • Öresunddirekt ger information till medborgare och företag om arbete, skattelagstiftning, socialförsäkringssystem mm på resp sida av sundet. Øresunddirekts uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen. I samarbetet deltar Länsstyrelsen i Skåne län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Region Skåne, Region Hovedstaden, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskaeftigelsesministeriet och Nordiska Ministerrådet .

  Öresunddirekt har verksamhet i både Malmö och Köpenhamn, med en besöksbutik på Stortorget i Malmö. 

  Kontakt: eskil.martensson@skane.se

  Webboresunddirekt.com .

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.