Projekt och samarbeten inom näringslivsutveckling

Projekt vi deltar i

 • BSR Stars S3

  Det huvudsakliga målet med projektet BSR Stars S3 är att förbättra kompetens och kapacitet hos innovationsaktörer (SME:s, universitet, affärsutvecklingsorganisationer, regionala myndigheter och nationella beslutsfattare) genom ett gränsöverskridande tillvägagångssätt i genomförandet av deras regionala och nationella strategier för smart specialisering. 

  BSR Stars S3 har som målsättning att utveckla mer integrerade innovationsstödjande infrastruktur (till exempel EEN, test- och demonstrationsanläggningar, innovationsplattformar) och nya verktyg för innovationsledning som drar nytta av kompletterande kompetencer över gränserna i Östersjöregionen.

  Webb: Baltic.org/project/bsr-stars-s3

  Lead Partner: The Baltic Institute of Finland

  Övriga partners: Region Skåne (Sverige), Council of Tampere Region (Finland), Nordiska Ministerrådet (Danmark), Baltic Development Forum (Danmark), Business Link Greater Copenhagen (Danmark), Tillväxtverket (Sverige), MITA – Agency for Science, Innovation and Technology (Litauen), Vilnius Gediminas Technical University (Litauen), Lithuanian Innovation Centre (Litauen), Sor-Trondelag County Authority (Norge)

  Projektperiod: 2016-05-01 – 2019-04-31

  Program: Interreg BSR

   

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Christian Österlind Näringslivsutvecklare
  • Telefon 040-675 34 39
  • Mobilnummer 0705-57 16 74
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Business Incubation 2020

  Skåne och Blekinge behöver fler och starkare entreprenörer. Det är ett tydligt mål i EU-programmet. Detta ska projektet Business Incubation 2020 bidra till, målet med projektet är att fler ska bli entreprenörer – särskilt kvinnor och utrikesfödda, entreprenörerna ska få bättre stöd i uppstartsfasen, och fler internationella affärer ska göras.

  Genom att redan etablerade inkubatorer i Skåne och Blekinge samverkar sinsemellan och samarbetar med näringslivet ska entreprenörer som vanligtvis inte nås av stöd få bättre möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap.

  Partners: Innovation Skåne, inkubatorerna i Skåne och Blekinge

  Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

 • ClusteriX 2.0

  Det finns behov av nya innovationsmodeller eftersom globalisering och digitalisering orsakar snabbt föränderliga värdekedjor och affärsmodeller.

  ClusteriX 2.0 syftar till att förbättra och effektivisera styrmedel och implementering genom att bättre nyttja regionala klusterorganisationers nätverk och resurser, underlätta innovationsprocesser, samt genom att införa nya modeller för innovation för utveckling av strategiska klusterpartnerskap.

  Målet med projektet är att öka antalet samarbeten mellan företag och kunskapsinstitutioner som leder till nya värdekedjor genom crosscluster-samarbete och vilket ska leda till nya produkter och lösningar. Detta ska ske genom att förbättra styrmedel kopplat till nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering.

  Webb: Interregeurope.eu/clusterix2/ 

  Lead Partner: ecoplus – The Business Agency of Lower Austria (Österrike)

  Övriga partners: Region Skåne, TIS Techno Innovation South Tyrol (Italien), West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Ungern), INMA National Institute of Research (Rumänien), Regional Development Agency Ostrava (Tjeckien), Growth Forum of Southern Denmark (Danmark), Regional Council of Auvergne (Frankrike), Enterprise Flanders (Belgien), North-East Regional Development Agency (Rumänien).

  Projektperiod: 2016-04-01 – 2021-03-31

  Program: Interreg Europe

  Logga för Clusterix och EU

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Christian Österlind Näringslivsutvecklare
  • Telefon 040-675 34 39
  • Mobilnummer 0705-57 16 74
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Grow international Southern Sweden

  Grow International Southern Sweden är ett EU-finansierat projekt som löper över tre år. I projektet deltar branschorganisationer som verkar för att utveckla företag inom livsmedels-, förpacknings- och tillverkningsindustrin.

  Målgruppen är små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som faller inom ramen inom branscherna livsmedel, förpackning och tillverkande industri. Projektets primära mål är att deltagande bolag skall öka sin export.

  Partners: Invest in Skåne, Packbridge, NetPort Science Park, Skånes Livsmedelsakademi och IUC Skåne

  Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

 • Inno Infra Share

  Inno Infra Share (Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures) handlar om ett gemensamt lärande och om samarbetsprocesser mellan regionala och nationella aktörer.

  Inom ramen för projektet kommer de åtta deltagande regionerna att utforma och genomföra handlingsplaner som utgör politiskt verktyg för att stärka respektive regions forksnings- och innovationsinfrastrukturer (RII) och göra att infrastrukturerna blir mer tillgängliga för små- och medelstora företag (SME).

  Region Skånes involvering i projektet baseras på innovation och vårt fokus på innovationsområdet Smarta Material.

  Målet med Inno Infra Share är att förbättra små- och medelstora företags tillgång till och användande av lokala forsknings- och innovationsinfrastrukturer.

  Resultat:

  • Små- och medelstoraföretag i respektive region kommer att gynnas när de får bättre tillgång till RII och av ökad möjlighet till samverkan.
  • Mer exakt och detaljerad bild av lokala RII-ekosystem kommer att bli tillgänglig för regionala och nationella aktörer.
  • Handlingsplanerna kan stärka såväl nationella och regionala strategier. 
  • Parterna kan jämföra sina RII-ekosystem med andra EU-nav inom RII.

  Lead partner: ASTER Stock Joint Consortium (ITA),

  Andra partners: Region Skåne, Brainport Development (NLD), Flanders Make (BEL), Vidzeme Planning Region (LVA), Tartu City Government (EST), Brno Univeristy of Technology (CZE) och Chemnitz University of Technology (DEU).

  Projektperiod: 2017 - 2020

  Program: Interreg Europe

  ERDF-medel: EUR 1,39 miljoner

  Webb: Interregeurope.eu/innoinfrashare/

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Daniel Kronmann
  • Telefon 040-675 34 36
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Lighting Metropolis - Green Economy

  14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer i Danmark och Sverige deltar i belysningsprojektet som handlar om att snabba på införandet av led-belysning i Öresundsregionen. Projektets mål är att bygga ut och hålla fast vid regionens position som ett ledande demonstrationsområde för energieffektiva och innovativa led-ljuskällor.

  Webb: Projektsida på Interreg.eu

  Svenska partners:
  Bjuv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

  Danska partners:
  Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare) 

  Projektperiod: 1 februari 2019 - 31 januari 2022
  Program: Interreg ÖKS

  Kontakt: Maria Edgren, projektledare, Contact

 • MatchIT

  Recruiting IT educated talents is a major challenge for companies in Skåne and this is one of the main drivers behind MatchIT.

  The project will provide a supplementary education in IS/IT (programming) at Lund University and Blekinge University of Technology followed by ten weeks of company internships. The program covers 22 weeks of full-time theoretical starting at the University of Lund in September 2018.

  The program will include programming, an introduction to the Swedish labor market, organizational culture and communication, SFI (Swedish for Immigrants) in the evenings, and an internship at a company in the region.

  The participants are newly arrived in Sweden or have been out on the job market for a while and have started or completed some kind of post-secondary education in IT.

  Region Skåne is managing the project that is financed by the European Social Fund. Ideon Science Park and Arbetsförmedlingen will assist in providing internships, building network of companies in Skåne with openings, which are matching the skills that will be taught during the course.

  The first course will begin in September 2018, with internships beginning in January 2019.

  Information about company involvment:

  Neal Greenspan project leader Ideon Science Park
  Contact
  Ideon.se

  Information about the educational setup:

  Emma Alfredssons, Lund University
  Contact
  Lu.se

  Kennet Henningssons, Blekinge University of Technology
  Contact
  Bth.se

  Information about participant recruitment:

  Emma Lindgren, Arbetsförmedlingen
  Contact
  Arbetsformedlingen.se

  General information about the project:

  Anders Elmevik, Region Skåne
  Contact

   logga Europeiska socialfonden

 • Möjligheter i Mellanrum

  Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne vill tillsammans med samverkansparter utveckla ett handlingskraftigt arbetssätt för Skånes offentliga aktörer på regional, kommunal och lokal nivå för att bryta den nedåtgående trenden av försämrad tillgång till service på landsbygden.

  Projektet vill bland annat utveckla:

  • En digital karta med info om serviceläget på landsbygden
  • En visuell bild av stöd och styrfunktioner för utvecklingsprojekt
  • Lokal serviceranking per kommun
  • Utredning kring hur regionala aktörer långsiktigt ska landsbygdsäkra beslut och stöd
  • Acceleratordagar för utvecklingsidéer i samverkan mellan kommuner

  Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden.

  Webb: Mimskane.se

  Partners: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne.

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Jeanette Flodqvist Näringslivsutvecklare
  • Telefon 044-309 34 33
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Nyanlända akademiker

  Projektområdet Nyanlända akademiker handlar om att hitta effektiva processer och insatser som på ett långsiktigt och hållbart sätt integrerar nyanlända akademiker på arbetsmarknaden.

  Genom att praktiskt testa ett antal försöksverksamheter ska effektiva processer med inriktning mot validering, prövning, yrkessfi och kompletterande utbildningar utformas.

  Lärdomarna av pilotsatsningarna ska användas för att förbättra processerna och samverkan inom och mellan våra organisationer. Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, för att konkret kunna visa vilka insatser som är långsiktigt hållbara och vilka resurser som krävs för en utökad insats riktad till nyanlända akademiker.

  Lead partner: Region Skåne

  Övriga partners: Lunds Universitet, Malmö Universitet, Arbetsförmedlingen Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Eva-Britt Grönberg Näringslivsutvecklare
  • Telefon 040-675 35 18
  Visa fler kontaktuppgifter
 • S34Growth - Interreg Europe

  S34Growth behandlar regionalpolitiska instrument som underlättar industriell innovationsrelaterade interregionala samarbeten, som kan hjälpa förnyelsen av Europas industri och öka konkurrenskraften.

  Huvudsyftet med S34Growth är att skapa lärande mellan partnerregionerna för att utveckla och förbättra regionalpolitiska instrument. Projektet engagerar tio europeiska regioner från åtta EU-länder i innovativ policylearning, erfarenhetsutbyte och samskapande verksamhet.

  Fokus ligger på att öka interregional näringslivsutveckling, på samma sätt som i samarbetet Vanguardinitiativet. S34Growth ska adressera de svaga punkterna i Vanguardiniativets samarbetsmodell för att leda till lärande och regionala handlingsplaner.

  Webb: Interregeurope.eu/s34growth/

  Lead Partner: The Baltic Institute of Finland

  Övriga partners: Flemish Government, Department Economy, Science and Innovation (EWI) (BE); Basque Government (ES); Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO) – Government of Catalonia (ES); The Council of Tampere Region (FI); AFIL – Intelligent Factory Lombardy Cluster (IT); Brainport Development (NL); Province of Zuid-Holland (NL); National Innovation Agency (PT); Region Skåne (SE); Scottish Enterprise (UK);

  Projektperiod: April 2016 – Mars 2020

  Program: Interreg Europe

  ERDF-medel: EUR 1.87 M

  Logga för S34Growth och EU

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Gezim Kiseri Business Developer
  • Mobilnummer 0725-21 92 63
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Social Innovation Skåne

  Vi ska bygga fruktbara nätverk, erbjuda rådgivning, utbildning och konkret stöd i framtagandet av nya sätt att lösa samhällsutmaningar.

  Partners: Coompanion Skåne, Region Skåne, Kristianstad kommun, Malmö stad, Mötesplats Social Innovation, Malmö Högskola, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket-Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar

  Program: Regionalt strukturfondsprogram för Skåne och Blekinge

  Webb: Skane.coompanion.se/ 

Samarbeten vi deltar i

 • Drivhuset Malmö

  Region Skåne stödjer utvecklingen av entreprenörskap på Skånes universitet och högskolor.

  Drivhusets verksamhet riktar sig till studenter vid Malmö högskola och syftar dels till att hjälpa studenter att starta och driva företag, dels till att jobba med attitydförändring, så att fler blir medvetna om att eget företag är ett alternativ till anställning.

  WebbDrivhuset.se/malmo

  KontaktContact

 • Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

  Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

  FIRS arbetar både reaktivt och proaktivt. Proaktivt har vi ett gemensamt styrdokument som är den Internationella innovationsstrategin för Skåne. Utifrån den har vi – sedan 2012 – arbetat med att samla utvecklingsinsatser i Skåne, med särskilt fokus på tre innovationsområden (vår smart specialisering): Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och Smarta material. Samtidigt har FIRS agerat gemensamt vid ett antal kritiska händelser som nedläggningen av Astra Zeneca i Lund, Findus i Bjuv och nedskärningar på Sony.

  FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

  • Ledamöter

   Ordinarie ledamöter

   Ordförande: Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne
   Henrik Fritzon (S) regionråd, Region Skåne
   Anna Jähnke (M) regionråd, Region Skåne
   Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd, Malmö stad
   Philip Sandberg (L) kommunalråd, Lunds kommun
   Maria Winberg Nordström (L) kommunalråd, Helsingborgs stad
   Pierre Månsson (L) kommunalråd, Kristianstads kommun
   Kent Mårtensson (S) ordförande Kommunförbundet Skåne
   Vice ordförande: Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
   Kerstin Tham, rektor Malmö högskola
   Håkan Schroeder, dekanus SLU Alnarp
   Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad
   Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
   Bengt Persson, Foodhills - Ordförande, Livsmedelsakademin
   Björn Ekelund, Ericsson - Ordförande Mobile Heights
   Anna Nordström Carlsson, kommunikationsbyrån FEW - Ordförande, Media Evolution
   Cecilia Pering - Ordförande, Sustainable Business Hub
   Søren Bregenholt, Novo Nordisk - Ordförande, Medicon Valley Alliance
   Therese Lindsley, Nordic Property Group AB - Ordförande Packbridge
   Björn Åhlander, Teknikföretagen, Ordförande IUC

   Adjungerade

   Alf Jönsson, regiondirektör Region Skåne
   Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Region Skåne
   Carl-Albert Hjelmborn, Skåne European Office
   Andreas Norbrant, kommundirektör Malmö stad
   Luciano Astudillo, stabschef, Malmö stad
   Christoffer Nilsson, t.f. kommundirektör Lunds kommun
   Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad
   Monica Holmqvist, förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne
   Bo Ahrén, vicerektor samverkan, Lunds universitet
   Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö högskola
   Lena Persson, vicerektor, Högskolan Kristianstad
   Henrik Berven, Tillväxtverket
   Jonas Brändström, Direktör, Vinnova

   Presidiet

   Ordförande: Carl-Johan Sonesson (M) regionråd, Region Skåne
   Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunalråd, Malmö stad
   Vice Ordf. Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet
   Kerstin Tham, rektor Malmö högskola

   Central arbetsgrupp

   Ordförande: Peter J. Olsson, strateg Region Skåne
   Luciano Astudillo, stabschef Malmö stad
   Bo Ahrén, vicerektor samverkan, Lunds universitet
   Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor Malmö högskola

   Sekretariat

   Daniel Kronmann, tf enhetschef, regional utveckling, Region Skåne
   Jens Sörvik, Region Skåne
   Wilhelm Ast, Region Skåne
   Tobias Schölin, Region Skåne

    

 • Industriell plattform för leverantörer

  Industriell plattform är en tjänst som vänder sig direkt till företagare i Skåne och Blekinge och som ska öka företagares chanser att se affärsmöjligheter i samband med investeringar i forskningsinfrastruktur.

  Region Skåne ansvarar för Industriell plattform för leverantörernas uppbyggnad och drift i samverkan med lokala och regionala aktörer i Skåne och Blekinge.

  Webb: Industriellplattform.se

 • Instituttet for Fremtidsforskning

  Instituttet for Fremtidsforskning (The Copenhagen Institute for Future Studies) är ett fristående forskningsinstitut. En stor del av institutets studier har fokus på Öresundsregionen.

  Kontakt: Contact

  Webbwww.cifs.dk

 • VentureLab

  Region Skåne stödjer utvecklingen av entreprenörskap på Skånes universitet och högskolor.

  VentureLab är Lunds universitets verksamhet för att stimulera entreprenörskap samt stötta och hjälpa de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget.

  Webb: Venturelab.lu.se

  KontaktContact

 • Öresunddirekt

  Öresunddirekt ger information till medborgare och företag om arbete, skattelagstiftning, socialförsäkringssystem mm på resp sida av sundet. Øresunddirekts uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen. I samarbetet deltar Länsstyrelsen i Skåne län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Region Skåne, Region Hovedstaden, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Beskaeftigelsesministeriet och Nordiska Ministerrådet .

  Öresunddirekt har verksamhet i både Malmö och Köpenhamn, med en besöksbutik på Stortorget i Malmö. 

  Kontakt: Contact

  Webboresunddirekt.com .

 • Öresundsbarometern

  Konjunkturbarometer med statistik och analyser för Öresundsregionen som genomförts årligen sedan 1999. Region Skåne, Statistiska Centralbyrån, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenskt Näringsliv, Dagligbladet Börsen, Greens Analysinstitut.

  KontaktContact

 • Venture Cup

  Venture Cup är en tävling för dem som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vem som helst kan tävla i Venture Cup i kategorierna Miljö & Energi, Människa & Samhälle, Life Science & Teknik samt Webb, Mjukvara & Media. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i västra Sverige 1998 på initiativ av McKinsey & Company i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Innovationsbron (dåvarande Teknikbrostiftelsen).

  Webb: www.venturecup.se

  Kontakt: Contact

 • Ung företagsamhet

  Region Skåne stödjer Ung företagsamhet (UF) som är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år som vill testa att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. 

  Webb: Ungforetagsamhet.se

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Charlotta Levin Näringslivsutvecklare
  • Telefon 040-675 34 32
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter