Validering

Region Skåne arbetar med att utveckla effektiva strukturer för validering.

Projektet Visare

Region Skåne har ansökt om projektmedel hos Tillväxtverket i syfte att utveckla stödstrukturer för validering i Skåne. Projektet som fått namnet Visare, blev beviljat 2022-11-03 och har följande målgrupper: Företag och arbetsgivare, inom både privat och offentlig sektor. Bransch- och arbetsgivarorganisationer, samverkansorganisationer, Vård- och Omsorgscollege, Teknikcollege, utbildningsanordnare inom primärt Yrkeshögskola och Komvux, men kan även innefatta universitet, folkhögskolor och studieförbund.

En sammanfattning om projektet:

Det finns ett stort kompetensbehov i regionen. Företagen behöver vidareutveckla befintlig personal, samtidigt som det saknas personal med rätt kompetens. Vi ser möjligheten som regionalt utvecklingsansvariga att ta rollen som en samordnande funktion och stimulera till likvärdighet inom de olika utbildningsnivåerna och branscherna.  Rollen som regionalt utvecklingsansvariga bör innefatta att inventera befintliga strukturer för både validering av reell kompetens samt för branschvalidering. Bygga vidare på de arenor som redan finns och skapa förutsättningar för legitimitet.

Vi vill att utförarna ska ha kunskap och kännedom om olika metoder för validering, utbildning och ett upparbetat kontaktnät, vilket vi ser att en tematisk workshopserie kan bidra till. Vi vill att företagen ska ha kunskap om vilka möjligheter som finns att validera befintlig personal som en del i det interna kompetensförsörjningsarbetet, detta genom att använda oss av redan befintliga verktyg, samt kommunikation. Vi tror att genom att stärka utförarna samt att hjälpa företagen att förstå sitt interna kompetensbehov så kommer vi att få kortare utbildningar där individer snabbare når rätt kompetensnivå vilket leder till effektivare kompetensförsörjning i regionen.

Validering

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats. Validering av arbetstagarens kunskaper och kompetenser är ett viktigt verktyg för en fungerande kompetensförsörjning och därmed för att nå hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Olika typer av validering

 

Validering av reell kompetens

Validering av reell kompetens är en bedömning av vilka kunskaper och färdigheter som du förvärvat dig genom andra sätt än det formella skolsystemet, ex. genom arbetslivserfarenhet eller internutbildning. Syftet med en validering är att korta utbildningstiden, då man inte behöver studera det man redan kan och snabbare komma ut i arbetslivet. Valideringsprocessen ser olika ut beroende på vilken utbildningsnivå du valideras inom

Branschvalidering

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Branschvalidering kan användas för att få ett intyg på individens kunskaper som kan öppna upp för nya möjligheter på arbetsmarknaden. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.

Ett nationellt uppdrag

Regeringen anser att validering är ett viktigt verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och delar Valideringsdelegationens bedömning att regionerna har en roll att driva på, samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer när det gäller validering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.