Ungt entreprenörskap

Utlysningen syftar till att stötta utvecklingen av befintlig eller ny verksamhet vars mål är att stimulera ungas attityder, förmågor och förhållningssätt till entreprenörskap.

För att erhålla medel behöver verksamheten också knyta an till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Det innebär att ansökan behöver tydliggöra hur verksamheten kopplar till ett eller flera av Skånes specialiseringsområden eller till något av de breda näringslivsfrämjande (branschoberoende) insatsområdena. 

Observera att detta är ett stöd för den ordinarie verksamheten och inte ett projektstöd.  

Vi ser gärna att ni jobbar med digitala satsningar för att nå ungdomar i många delar av Skåne. Målsättningen är att de organisationer som får stöd ska tillsammans nå ungdomar i hela Skåne.  

Aktörer som är specialiserade och jobbar med tydligt fokus och tydliga målgrupper prioriteras. Med ungt entreprenörskap menar vi åldersgruppen 15 till 30 år och studenter (oavsett ålder). 

Vi ser gärna gemensamma ansökningar i samverkan mellan aktörer. Den möjliga totalsumman är därför högre för organisationer som söker tillsammans: 

Medel att söka

Vi ser gärna gemensamma ansökningar i samverkan mellan aktörer. Den möjliga totalsumman är därför högre för organisationer som söker tillsammans:

 • En organisation kan söka upp till 150 000 kr
 • Två till tre organisationer kan söka upp till 300 000 kr
 • Fyra eller fler organisationer kan söka upp till 500 000 kr

Syfte med utlysningen

 • Utveckla befintliga och stötta nya aktörer som arbetar för att främja ungt entreprenörskap. 
 • Bidra till metodutveckling avseende entreprenöriellt lärande i och mellan organisationer särskilt med avseende på prioriterade områden i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. 
 • Att stärka unga entreprenörer och det entreprenöriella lärandet.  
 • Att främja och stärka arbetet för jämställdhet och jämlikhet i Skåne. 

Resultat

Förväntade resultat på kort sikt beskrivs i ansökan och ska koppla till ovanstående syften samt Skånes innovationsstrategi.

Budget

Utlysningens omfattning är 1 800 000 kronor. Ingen medfinansiering krävs.

Tidplan

Ansökan stängde 31 januari 2022. Sidan uppdateras när det är dags för nästa utlysning. Kontakta Lovisa.Nicklasson@skane.se för mer information.   

Bedömningsprocessen

Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna (se nedan) och bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Region Skåne fattar det formella beslutet om vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.  

Inriktning och bedömningskriterier

Utlysningen prioriterar följande:

1. Potential

Potentialen bedöms utifrån:

 • Koppling till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.
 • Hur bidraget bidrar till er utveckling som organisation och utveckling för er målgrupp.
 • Jämställdhet och jämlikhet.

2. Genomförbarhet

Genomförbarhet bedöms utifrån:

 • Realismen i den plan och budget som redovisats.
 • Förankring av genomförande i sökande organisationer. Särskilt eventuella samverkanspartners engagemang i form av resurser (såsom tid, pengar etc) kommer att ligga till grund för bedömningen.

Rapportering

Rapportering sker till Region Skåne med slutrapportering 31 januari 2023.

Kommunikation

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det tydligt framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till ekosystemet för ungt entreprenörskap i Skåne.  

Statligt stöd till företag

Bidrag som ges till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd.   

Ansökan 2022

Vid frågor kontakta Lovisa Nicklasson, lovisa.nicklasson@skane.se eller 072 463 60 27.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.