två unga människor arbetar på en verkstad

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland skånska aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne.

Syftet är att skapa en plattform för brett engagemang, kunskap och ägandeskap.

Kompetensplattformen vill bidra till:

 • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • ökad samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet
 • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt
 • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Samverkansgrupp

KoSS har en styrande samverkansgrupp med representanter från: Arbetsförmedlingen, Familjen Helsingborg, MalmöLundregionen, Skåne Nordost, Sydöstra Skånes samarbetskommitté, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd samt Region Skåne (ordförande).

Utöver samverkansgruppen finns flera olika expert- och arbetsgrupper med representanter från nyckelaktörer inom den regionala kompetensförsörjningen.

Regional strategi för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i Skåne 2016-2025

Alla organisationer i KoSS tog 2016 beslut om strategin.

I strategin prioriteras tre områden:

 • Främja lärande och kompetensutveckling i arbetslivet
 • Förbättra samverkan mellan utbildning och arbetsliv
 • Breddad rekrytering för att ta tillvara på människors olika kompetenser.

Som resultat av KoSS arbete finns flertalet lyckade plattformar och insatser, exempelvis:

 • Plattform för SI (Supplemental Instruction/Samverkansinläring)
 • Yrkes-SFI
 • Nyanlända akademiker, snabbspår
 • Kompetensråd
 • Arbetsmarknadskunskap samt arbete med studie- och yrkesvägledning

Representanter i KoSS samverkansgrupp:

Mona Mårtensson, biträdande verksamhetschef Arbetsförmedlingen Region Syd
Marie Klasson, biträdande verksamhetschef Arbetsförmedlingen Region Syd
Peter Cavala, direktör, Länsstyrelsen Skåne
Sara Virkelyst, strateg, Lärosäten Syd
Jan Nilsson, strateg, Kommunförbundet Skåne
Karina Hansson, kommundirektör Sjöbo, representant SÖSK
Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör Helsingborg, representant Familjen Helsingborg
Preben Bruzelius, skolchef vuxenutbildning, representant Kristianstad Nordost
Zara Göransson Tosic, förvaltningschef, MalmöLundregionen
Håkan Pihl, rektor, Högskolan i Kristianstad
Per Hillbur,
prorektor, Malmö universitet
David Lindén, enhetschef, Region Skåne
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör, Region Skåne (ordförande)
Erik Lindell, koordinator KoSS, Region Skåne (adjungerad)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter