Jämställd regional tillväxt

Region Skåne har fått ett nytt uppdrag av regeringen om jämställd regional tillväxt 2016-2018. Det övergripande målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till resurser.

Uppdraget har inneburit att ta fram en nuläges- och behovsanalys med tre regionala prioriteringar som ligger till grund för arbetet under 2016-2018:

  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom innovationsområdena i Skåne.
  • Utveckla en kommunikationsmodell för en mer inkluderande arbetsmarknad i Skåne.
  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom klusterinitiativen för mer inkluderande branscher i Skåne.

Begreppet jämställd regional tillväxt har utvidgats och enligt Tillväxtverket innefattar det även ett intersektionalitetsperspektiv , det vill säga ”kön, men inte bara kön utan även etnicitet, ålder och stad samt landsbygd”. 

Tillväxtverket har bedömt nulägesanalyserna och i deras bedömning är Region Skåne en av tre regioner i landet som lyckats bäst, och har därför blivit flaggskepp för regeringens arbete med jämställdhet.

Utifrån nulägesanalysen tog Region Skåne också fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2016-2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter