Jämställd regional tillväxt

Region Skåne har fått ett nytt uppdrag av regeringen om jämställd regional tillväxt 2016-2018. Det övergripande målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till resurser.

Uppdraget har inneburit att ta fram en nuläges- och behovsanalys med tre regionala prioriteringar som ligger till grund för arbetet under 2016-2018:

  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom innovationsområdena i Skåne.
  • Utveckla en kommunikationsmodell för en mer inkluderande arbetsmarknad i Skåne.
  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom klusterinitiativen för mer inkluderande branscher i Skåne.

Begreppet jämställd regional tillväxt har utvidgats och enligt Tillväxtverket innefattar det även ett intersektionalitetsperspektiv , det vill säga ”kön, men inte bara kön utan även etnicitet, ålder och stad samt landsbygd”. 

Tillväxtverket har bedömt nulägesanalyserna och i deras bedömning är Region Skåne en av tre regioner i landet som lyckats bäst, och har därför blivit flaggskepp för regeringens arbete med jämställdhet.

Utifrån nulägesanalysen tog Region Skåne också fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2016-2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter