Insatser med anledning av covid-19

Spridningen av coronaviruset får drastiska effekter på näringslivet i Skåne. Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att stötta det skånska näringslivet som befinner sig i en mycket tuff situation. Utifrån uppdraget att främja regional utveckling och tillväxt har Region Skåne en viktig roll.

Avdelningen för regional utveckling samlar skånska aktörer till koordinerade insatser för att i den akuta fasen stötta skånska företag. Bland annat sker detta genom rådgivning och resursförstärkningar för snabb tillgång till nationella åtgärdspaket.

Region Skåne för dialog med företag, näringslivsorganisationer, statliga myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer. I den akuta fasen handlar det om att mildra krisens effekter. Dessutom görs kontinuerlig informationsinsamling om företagens behov och analyser av vilka åtgärder som behövs på kort, medellång och lång sikt.

Det finns en mängd insatser som kan göras och riktas antingen mot företag eller hela branscher. De mest kraftfulla åtgärderna ligger inom den statliga kompetensen, till exempel skattelättnader, regler som slopad karensdag eller åtgärder som är kostnadskrävande som direkta företagsstöd och att stå för personalkostnader.

Åtgärder på regional nivå handlar om att komplettera och fylla ett annat syfte än de statliga insatserna genom att – tillsammans med de aktörer regionen samverkar med – växla upp befintligt arbete och utforska nya ansatser, framförallt bygga på existerande aktörer och strukturer.

Nedan redovisas insatser som är beslutade och genomförs av Region Skåne. Det är viktigt att kommande förslag är relevanta och får maximal effekt på de utmaningar som Skåne nu står inför. Sidan uppdateras successivt i takt med att åtgärder som är utformade och kvalitetssäkrade beslutas.

Insatser: 

 • Företagsakuten
  Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp.

  Kontaktperson enhetschef näringsliv & arbetsmarknad David Lindén 

 • Region Skåne har genom regionala utvecklingsnämnden (ordförandes delegationsbeslut) beslutat att stärka Almi Företagspartner Skåne AB:s med 2 mnkr till personalresurser för Almi kraftigt ska kunna öka sin utlåning till företag.

  Många företags största utmaning i nuvarande läge är likviditeten. De satsade medlen används för att temporärt förstärka Almi Skånes arbetsstyrka. Bland annat kallar man in nyligen pensionerade medarbetare. Syftet är att: 
  -
  Kunna hantera ökade förfrågningar om tillfällig amorteringsfrihet i den befintliga lånestocken 
  -
  Öka ekonomisk rådgivning till företag 
  -
  Öka nyutlåningen till företag i Skåne. 

  Kontaktperson enhetschef näringsliv & arbetsmarknad David Lindén

 • Ett nätverk med samtliga kommuners näringslivschefer har upprättats tillsammans med Business Region Skåne

  K
  ontaktperson enhetschef näringsliv & arbetsmarknad David Lindén och Karin Kroon Gunnarsson

 • Analyser av ekonomiska konsekvenser i Skåne 
  Ekonomiska konsekvenser av Covid-19

  Kontaktperson analyschef Anna Råman. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.