Avancerade material och tillverkningsindustri

Specialiseringsområdet ska verka för att ytterligare förbättra förutsättningarna för skånsk tillverkningsindustri att vara en konkurrenskraftig motor i den regionala ekonomin.

Den avancerade industrin och dess materialanvändning är ett högspecialiserat styrkeområde med högt förädlingsvärde och kunskapsinnehåll. Den sträcker sig över flera branscher så som förpackning, kyla- och ventilationsteknik, kemi, plast och gummi. Speciellt kylteknik och förpackningsindustrin tillhör Skånes mest framträdande innovativa delbranscher och här finns också starka kopplingar till Skånes livsmedelsindustri.

Med utgångspunkt i hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller ska specialiseringsområdet utvecklas mot förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Den intensiva automatiseringen och digitaliseringen av samhället ställer stora krav på skånsk industris omställningsförmåga och kompetensutveckling. Små och medelstora industriföretags omställningsförmåga kan förbättras med hjälp av tillgängliggörandet av funktionella testmiljöer och testbäddar.

Exempel på pågående insatser inom specialiseringsområdet Avancerade material och tillverkningsindustri:

IUC Lab

IUC Lab är en testbädd för skånsk industri och den naturliga mötesplatsen för industrin och akademin. IUC Lab analyserar affärsidéer och utmaningar, gör praktiska tester och simuleringar och tar fram underlag för beslut.

Big Science Sweden

Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar inom avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från storskaliga internationella forskningsanläggningar.

Big Science Sweden styrs av ett konsortium som leds av ett antal organisationer i samverkan; Teknikföretagen, Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet, Uppsala universitet, RISE/Swerea och Region Skåne.

Samverkansforum för ökad materialåtervinning

Här samlas olika aktörer med insyn och praktisk kompetens, inom värdekedjan för förpackningar. Forumet verkar för ökad kunskap och förståelse till hur framtidens förpackningar av plast och papper ska göras mer cirkulära.

Leds av Packbridge i samarbete med Sysav och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Cirkle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Avancerade material och tillverkningsindustri. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.