Innovation och hållbar tillväxt

Region Skåne skapar förutsättningar för starkare innovationsförmåga och insatser för att öka produktiviteten i Skåne. Vi samlar parter i Skåne för gemensamt agerande och driver på specifika insatser för att bland annat öka samverkansforskning och tillgång till testmiljöer.

Region Skåne utvecklar och finansierar även de främjaraktörer som finns regionalt, exempelvis åtta klusterorganisationer. Arbetet sker i nära samverkan med lärosäten, näringsliv, kommuner och främjarorganisationer i Skåne.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) är en sammanslutning av beslutsfattare som möjliggör ett ökat och fördjupat samarbete för att förbättra förutsättningarna för forskning och innovation i Skåne. Rådet verkar också för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt. 

FIRS arbetar med sex specialiseringsområden med tillväxtpotential – prioriterade områden där insatser kan bidra till internationell konkurrenskraft och att lösa samhällsutmaningar: 

Läs mer om specialiseringsområdena i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Denna strategi är ett styrdokument och en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det Öppna Skåne 2030, utifrån vilken FIRS arbetar med att samla och driva utvecklingsinsatser. FIRS välkomnar alla intressenter att delta i genomförandet. 

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt (.pdf)

Läs mer om Forskning- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) på www.firskane.se

Skånes innovationsområden

 • Specialiseringsområdet ska verka för att ytterligare förbättra förutsättningarna för skånsk tillverkningsindustri att vara en konkurrenskraftig motor i den regionala ekonomin. Den avancerade industrin och dess materialanvändning är ett högspecialiserat styrkeområde med högt förädlingsvärde och kunskapsinnehåll. Den sträcker sig över flera branscher så som förpackning, kyla- och ventilationsteknik, kemi, plast och gummi. Speciellt kylteknik och förpackningsindustrin tillhör Skånes mest framträdande innovativa delbranscher och här finns också starka kopplingar till Skånes livsmedelsindustri. 

  Med utgångspunkt i hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller ska specialiseringsområdet utvecklas mot förbättrad produktivitet och konkurrenskraft. Den intensiva automatiseringen och digitaliseringen av samhället ställer stora krav på skånsk industris omställningsförmåga och kompetensutveckling. Små och medelstora industriföretags omställningsförmåga kan förbättras med hjälp av tillgängliggörandet av funktionella testmiljöer och testbäddar. 

  Exempel på pågående insatser inom specialiseringsområdet Avancerade material och tillverkningsindustri: 

  IUC Lab 
  IUC Lab är en testbädd för skånsk industri och den naturliga mötesplatsen för industrin och akademin. IUC Lab analyserar affärsidéer och utmaningar, gör praktiska tester och simuleringar och tar fram underlag för beslut. 

  Big Science Sweden 
  Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar inom avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från storskaliga internationella forskningsanläggningar. 

  Big Science Sweden styrs av ett konsortium som leds av ett antal organisationer i samverkan; Teknikföretagen, Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet, Uppsala universitet, RISE/Swerea och Region Skåne. 

  Samverkansforum för ökad materialåtervinning 
  Här samlas olika aktörer med insyn och praktisk kompetens, inom värdekedjan för förpackningar. Forumet verkar för ökad kunskap och förståelse till hur framtidens förpackningar av plast och papper ska göras mer cirkulära. 

  Leds av Packbridge i samarbete med Sysav och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

  Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) specialiseringsområden här. 

  Cirkle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Avancerade material och tillverkningsindustri. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

  CIRCLE Ekosystemanalys slutrapport

 • Specialiseringsområdet ska tillvarata den globala tillväxtpotentialen med infrastrukturerna ESS, MAX IV och Science Village och den forskning som bedrivs på lärosäten och på företag i Skåne, Sverige och internationellt. 

  Ambitionen är att de nya infrastrukturerna ska integreras i regionens samlade utveckling och göra Skåne till en av världens ledande platser för forskning, utveckling och innovation i kombination med attraktiva och utmärkta levnadsvillkor och med stor internationell lyskraft. 

  Utifrån den regionala utvecklingsstrategin och den tillhörande innovationsstrategin fokuserar Region Skåne på tre områden: 

  • Öka den nationella och globala attraktiviteten av platsen och livsmiljön 
  • Öka produktiviteten genom att stödja innovationsfrämjande insatser 
  • Regionalt Värdskap - Synliggöra helheten 

  Region Skåne stödjer den regionala utvecklingen genom sitt delägarskap i Science Village Scandinavia AB, genom processledning av FIRS (Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) specialiseringsområden här.) och genom medfinansiering av satsningar som främjar den regionala utvecklingen. Exempel på pågående satsningar som Region Skåne stödjer år 2021 inom specialiseringsområdet ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village är: 

  Nationell teknikpark
  Region Skåne ger stöd till aktörer i Skåne i samarbetet kring teknikparken. Att få en nationell teknikpark till Skåne skapar attraktionskraft och binder samman vår region med andra regioner i Sverige, samt akademi och näringsliv. 

  Förslaget om en nationell teknikpark kommer från den nationella SWEbeams rapporten. Vinnova tog ledarskap och utformade ett förslag tillsammans med de nationella aktörerna under 2019 (Rapport om Nationell Science Park till stora forskningsanläggningar | Vinnova). Under 2021 fortsätter Vinnova sitt arbete med utformningen av den nationella teknikparken. 

  De satsningar som kan ingå i en nationell teknikpark är bl a MAXESS industriarena, Big Science Sweden och LINXS. 

  MAXESS industriarena 
  Satsningen drivs av MAX IV, ESS och SVS AB och medfinansieras av Region Skåne. Syftet med industriarenan är att erbjuda högkvalitativ support för regionala och europeiska företag att använda forskningsanläggningarna och övriga infrastrukturer i regionen. Satsningen består av ett brett partnerskap mellan anläggningarna, lärosäten m fl. Partnerskapet stödjer även kompetensflöden till näringslivet, och industriell match-making omkring FoU-samarbeten. Flera av Skånes specialiseringsområden är del av MAXESS industriarena (MAXESS - Industry Arena) fokusområden, till exempel Northern Lights on Food inom Livsmedel. 

  ProNano
  Satsningen drivs av RISE och medfinansieras av Region Skåne. Syftet är att erbjuda de tillväxtförutsättningar som bolagen efterfrågar i regionen. Då nanoteknologi är ett styrkeområde i Skåne finns det goda möjligheter till tillväxt. ProNano (ProNano | RISE) är en internationell anläggning för pilot-produktion av nano-produkter där utrustning och tjänster för användande av anläggningen håller internationell industristandard. ProNano erbjuder företagskritiska tjänster som att; hyra in sig i gemensam utrustning; köpa in kompetens som krävs; instegsmiljö till MAX IV och ESS. 

  Cirkle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

  CIRCLE Ekosystemanalys slutrapport

 • Life science sektorn går mot ett ökat systemtänkande vad gäller synen på hälso- och sjukvård, där ambitionen är att arbeta med hela hälsokedjan från hälsofrämjande insatser via prevention till diagnostik och behandling. Life science sektorn i Skåne omfattar företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik och hälsoteknik, grundforskning, klinisk forskning samt hälso- och sjukvård samt omsorg. Life science sektorn är inne i en förändring som dels omfattar ett närmande till tech och stordata, dels ett allt större fokus på prevention. 

  Life science i Skåne är välkänd internationellt och står för 16 procent av svensk life science med 6 700 anställda. Lägger man till Köpenhamnsområdet finns det över 50 000 anställda, vilket gör Greater Copenhagen till Nordeuropas största arbetsmarknad inom life science. 

  Vid lärosätena i Skåne är hälsa och medicin de områden som ligger längst fram. Detta tillför välutbildad arbetskraft och ny kunskap till innovationsmiljön vilket har gjort Skåne till en attraktiv plats för lokalisering. Likaså har hälso- och sjukvården och den kliniska forskning som bedrivs, ett avgörande värde för life science-sektorns utveckling i Skåne. 

  Exempel på pågående insatser inom specialiseringsområdet Life science & hälsa: 

  Innovationsmiljö för preventiv precisionshälsa (IPP)
  God hälsa och sunda levnadsvanor är en starkt bidragande del till social hållbarhet. Psykisk och fysisk ohälsa har utvecklats till en stor samhällsutmaning och därmed till ett problem inte enbart för hälso- och sjukvården utan för de flesta offentliga, privata och ideella aktörer i samhället.

  Hälsoutmaningen ställer därmed krav på nya strukturer och samverkansformer för att stödja och stimulera en transformation av det hälsofrämjande arbetet - en utmaning som inte kan mötas med arbetssätt och processer baserade på en logik att bedriva vård. Framtidens hälsosystem behöver därför byggas på ett brett aktörskap, ett tvärdisciplinärt förhållningssätt, nya samverkansformer och en öppenhet för innovation och förändring.

  Målsättning med en IPP är att vara strategisk partner och skapa värden för aktörer i ett framtida hälsosystem med inriktning på att genomföra kvalitetssäkrade hälsofrämjande interventioner. Värdegrunden för miljön bygger på partnerskap, öppenhet och delaktighet, och ska vara inkluderande och värdeskapande för såväl “producenter” som “konsumenter”.

  IPP verkar genom att etablera relationer och partnerskap, mäkla kunskap, hälsodata, och lösningar, samt genom att erbjuda processtöd och facilitering. Miljön engagerar och för samman perspektiv, kunskaps- och ansvarsområden, logiker, roller i utbudet av hälso- tjänster, under samma; skapa hälsoeffekter genom preventiv precisionshälsa.

  I Agendan för Life science & hälsa kan du läsa mer om pågående och möjliga insatser inom området. 

  Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) specialiseringsområden här.

  WSP har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Life science och hälsa. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

  Ekosystemanalys Lifescience och hälsa

 • Smarta hållbara städer grundar sig på en kombination av flera styrkor inom flera näringslivsområden och samhällsutmaningar. Det handlar om kunskap, produkter, tjänster och system som ska lösa utmaningar på hållbarhetsområdet i en allt mer urbaniserad värld med människan i centrum. Sett till näringslivet vilar området framför allt på energi och värme, bygg, fastighet, vatten, avfall och återvinning samt IT. Ur ett regionalt perspektiv är området decentraliserat då utvecklingen framför bedriva i städerna. 

  Lärosätena lyfter området hållbar stadsutveckling som ett strategiskt viktigt område att vidareutveckla och här finns också för området viktiga forskningsytor inom exempelvis klimat, miljö, förnybar energi och drivmedel och internet of things samt vatten och återvinning. 

  I Skåne finns goda förutsättningar att utveckla lösningar som kan bidra till nya och växande företag och en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar region. 

  Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) specialiseringsområden här. 

  Rise har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Smarta hållbara städer. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

  Smarta hållbara städer i Skåne - Innovationskartläggning rapport

 • Techområdet omfattar företag som säljer digitala hård- och mjukvarulösningar. I Skåne finns såväl ledande globala bolag som uppmärksammade startups. Verksamheterna sträcker sig från hårdvara och nätverkslösningar, via sensorer och Internet of things, till olika former av digitala applikationer och konsulttjänster. Det finns ett avancerat tekniskt kunnande inom deep tech, som bland annat omfattar artificiell intelligens, Internet of things, 5G, bildigenkänning och big data. Ett starkt växande segment är datorspel. 

  I Skåne finns också starka utbildningsmiljöer för tech-relaterad kompetens. Tech är vidare det område där flest innovationer genereras i Skåne. Företagen är i hög grad internationella, men är också viktiga som kunder för underleverantörer och konsulter regionalt. Tillsammans formar de ett dynamiskt kluster och samlar kompetens som även kan driva den pågående digitaliseringen av andra branscher. De större företagen utgör inte sällan grogrund för idéer som sedan spinns ut till nya företag. Detta speglas också i att skånska tech-bolag varit framgångsrika i att attrahera investeringar. Skåne är den fjärde främsta nordiska regionen, efter huvudstäderna, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors vad det gäller att locka investeringar i tech-startups. 

  I Skåne finns det inom tech särskilt gynnsamma regionala faktorer som influerar sektorns utveckling och att den utvecklar sig starkare än riksgenomsnittet, både vad det gäller sysselsättning, förädlingsvärde och produktivitet. 

  FIRS-samarbetet kommer att driva följande frågor som har identifierats som utmaningar för tech-sektorn: 

  • Kompetenstillgång 
  • Kompetensutveckling 
  • Skånes varumärke och framtoning som tech-region 
  • Brist på testbäddar och demomiljöer 

  Samarbetsaktörer och exempel på initiativ inom specialiseringsområdet Tech: 

  Mobile Heights
  Klusterorganisationen Mobile Heights är processledare för samarbetet inom FIRS-tech. Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle. Mobile Heights grundades 2009 av Sony Mobile, Ericsson, Telia Company, Region Skåne och universiteten i Lund och Malmö. Idag har Mobile Heights drygt 100 medlemsföretag/organisationer. 

  AI Sweden
  AI Sweden är en nationell och neutral satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, vilket görs tillsammans med en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Det övergripande uppdraget för AI Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet. Region Skåne ingår som partner till AI Sweden i syfte att driva på en regional kraftsamling inom AI-området. I samarbete med Mobile Heights och flera skånska aktörer etableras ett sydsvenskt AI-center som en av flera noder i det nationella AI-samarbetet. 

  Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) specialiseringsområden här.

  Cirkle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Tech. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

  CIRCLE Ekosystemanalys slutrapport

 • I Skåne finns starka tillgångar inom hela livsmedelssystemet från primärproduktion, via förädling och förpackning, till handels- och konsumentled samt ett välutvecklat innovationssystem. Det finns en unik koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utbildning och sedan länge goda samarbeten mellan lärosäten, näringsliv och samhälle. I Skåne finns ledande livsmedelsföretag, stora som små samt en bredd av startups. 

  Den omvandling som sker i livsmedelssystemet globalt kräver flervetenskapliga ansatser och samverkan. Vi ser flera typer av förändrade konsumtionsmönster inom exempelvis etiska och hållbara livsmedel och förpackningar, växtbaserade produkter, hälsofrämjande mat och dryck, nya distributionsformer och upplevelser. Här har vi i Skåne unika förutsättningar att tillvarata innovationsmöjligheter i denna omvandling. Några strategiska fokuspunkter i ett 10-årsperspektiv bedöms vara: 

  • Ökad livsmedelsproduktion i ett cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem, vilket inkluderar nya råvaror och anpassade processmetoder såväl som effektiv vattenanvändning och kretsloppslösningar. 
  • Mat för livskvalitet och hälsa, där inte minst den snabba utvecklingen inom genetisk forskning och kring tarmflorans sammansättning ger nya möjligheter att förstå kostens hälsoeffekter och sedan arbeta mot innovationer inom precisionsnutrition. 
  • Nya möjligheter att förbättra livsmedelssäkerhet och konsumentförtroende genom hela värdekedjan bl.a. genom digitalisering, nya former av förpackningar och logistik. 
  • FoodTech, som rymmer innovationsmöjligheter i allt från precisionsodling, iot, ai och 3D-printing till hälsoappar. 

  Region Skånes uppdrag är att samordna och driva utvecklingsfrågor och vara processledare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Här ingår att driva på samverkan mellan relevanta aktörer (offentliga såsom privata) och bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem. Region Skåne samordnar arbetet med Skånes livsmedelsstrategi – Smart Mat 2030. Detta sker bland annat genom en brett sammansatt styrgrupp ledd av Louise Eklund (L), Vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden. Region Skåne stöttar även samarbetet inom Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne genom samordning av arbetet inom FIRS-teamet för Sustainable Food Innovation, där ordförandeskapet innehas av Ingrid Landgren/Orkla. 

  Region Skåne arbetar för att stärka livsmedelssystemet som helhet inklusive forsknings- och innovationsmiljöer med livsmedelsrelevans. Exempel på initiativ vi stödjer eller medverkar i inom specialiseringsområdet:

  Northern Lights on Food – Ett partnerskap mellan akademi och näringsliv med gemensamt intresse för att driva avancerad produkt- och processinnovation baserat på den unika kunskap som röntgenstrålar och neutroner erbjuder. I intressentkretsen ingår bland annat LU, ESS, Science Village Scandinavia, SLU, RISE, Chalmers, KTH, Hushållningssällskapet och från näringslivet AAK, Tetra Pak, Alfa Laval, Arla, Lantmännen, Orkla, Findus, Larodan, Skillinge Fisk-Impex AB och IKEA. Därtill internationella samverkanspartners. Region Skåne stödjer ett konkret projekt år 2021-23 vars mål är att med hjälp av de världsunika anläggningarna ESS och MAX IV leverera det kunskapslyft för näringen som krävs för att säkerställa en övergång till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem enligt Agenda 2030. 

  Samarbetsaktörer 
  Region Skåne samarbetar med en rad organisationer regionalt, nationellt och internationellt för att stödja utvecklingen inom livsmedelsområdet. Ett särskilt nära samarbete finns med de innovationsstödjande aktörerna Krinova Incubator and Science Park, Livsmedelsakademin samt Packbridge. 

  I Agendan för Livsmedel kan du läsa mer om pågående och möjliga insatser inom området

  Läs mer om Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) specialiseringsområden här. 

  Cirkle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Livsmedel. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

  CIRCLE Ekosystemanalys slutrapport

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.