Internationaliseringscheckar

Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare.

Checken ska användas till att köpa in extern kompetens och/eller projektanställa för att förbereda en internationalisering. Ditt företag kan få upp till 250 000 kronor för denna satsning.

Målet med satsningen på affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Sök finansiering

Nu kan du skicka in intresseanmälan för 2019!

Fyll i anmälan nedan (word eller pdf) och mejla den sedan till: Contact.

Viktigt att veta för att söka

 • Hur mycket kan jag få?

  Företag kan beviljas medel på mellan 50 000 och 250 000 kronor. Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

  Ditt företag ska kunna styrka utläggen med fakturakopior och/eller kvitton. Vi tar löpande emot ansökningar tills pengarna tar slut. Under 2019 har vi 12 miljoner kronor att fördela. Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast ett år efter projektstart.

  Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Tillväxtverket och Invest in Skåne/Enterprise Europe Network. Satsningen finansieras av Tillväxtverket.

 • Vem kan söka?

  Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.

  Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

  Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och högst 10 miljoner Euro. Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.

  Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör internationalisering

  Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.

  Företaget ska ha en påbörjad internationaliseringsstrategi.

  Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.

  Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett "karensår", där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt.

 • Vad får pengarna användas till?

  Pengarna ska gå till externa tjänster eller projektanställning för att förbereda och genomföra en internationalisering. Efter insatsen ska företaget kunna etablera sig, sin produkt eller tjänst på en internationell marknad.

  Exempel på godkända kostnader:

  • Försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor kopplade till marknadsetablering
  • Patent- och IPR-rådgivning kopplade till internationaliseringen
  • Utredning om behov av produkt- och marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning, produktsäkerhet
  • Marknadsundersökning, partnersökningar
  • Projektanställningar med för projekten relevant kompetens
  • Hotell-, rese- och mässkostnader (får dock utgöra max 20 procent av totala kostnaderna)
  • Översättningskostnader (får dock utgöra max 10 procent av totala kostnaderna)

  Pengarna får inte användas till:

  • Arbetsinsatser av företagets egen personal
  • Generell kompetensutbildning av personalen
  • Investeringar i realkapitalmaterialinköp som har ett bestående värde efter utvecklingsinsatsens sluttidpunkt, till exempel maskiner, inventarier och lokaler
  • Traktamenten, måltider och egen bilersättning
  • Patentansökningar
  • Delegationsresor och liknande studieresor i grupp
  • Enbart mässdeltagande
  • Marknadsföring genom annonsering, PR och tryckning
  • Konsulttjänster som redan är offentligt subventionerade
  • Importörer och företag med import som huvudsaklig verksamhet kan inte söka ur detta program
 • Vad händer efter att en intresseanmälan skickats in?

  Om kriterierna för programmet är uppfyllda kommer en handläggare från partnerskapet att ta kontakt för att boka ett möte för mer information om projektet.

  Ärendet tas upp för beslut i partnerskapet. Dessa beslutsmöten genomförs varannan vecka.

  Vid ett positivt beslut görs en formell elektronisk ansökan. Projektet kan påbörjas och efter upparbetade kostnader kan beviljad summa rekvireras löpande.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter