Två barnmorskor pratar.

Affärsutveckling

Region Skåne har ett regionalt utvecklingsuppdrag vilket innebär att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Skåne.

Genom att arbeta för målgruppen små och medelstora företag är vi en initiativtagare/möjliggörare för insatser inom våra sex identifierade fokusområden; internationalisering, digitalisering, kompetensförsörjning, grön omställning, kapitaltillgång och företagsklimat. Vi arbetar i samverkan med företagsfrämjande aktörer och näringslivsansvariga i Skånes 33 kommuner för att skapa och tillgängliggöra företagsstöd som utgår från företagens behov.

Våra sex fokusområden

Internationalisering

Insatser för stärkt internationaliseringsförmåga hos små och medelstora företags för en stärkt internationell konkurrenskraft och ökad exportandel. Inom detta fokusområde bedriver Region Skåne ett arbete utifrån ett regeringsuppdrag som genomförs tillsammans med aktörer inom Regional Exportsamverkan Skåne (även kallad Exportcentrum Skåne).

Digitalisering

Insatser för stärkt digitaliseringsförmåga hos små och medelstora företag för att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden och affärsmodeller.

Grön omställning

Insatser för att stärka kunskapen om grön omställning hos små och medelstora företag samt bidra till en stärkt förmåga att bygga miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga affärsmodeller. 

Kompetensförsörjning

Insatser för att stärka tillgång till arbetskraft som bidrar till små och medelstora företags förmåga till ökad tillväxt och produktivitet. Området täcker verksamhet för att främja utveckling av utbildningar som bättre matchas mot regionala behov, främja individer att göra medvetna och effektiva utbildnings- och yrkesval för att på sikt möta behovet hos företag där det råder stor brist på arbetskraft samt främja möjligheter till kompetensutveckling hos befintlig personal i näringslivet.

Kapitaltillgång

Insatser för att stärka små och medelstora företags tillgång till kapital i form av riskkapital, lån och andra finansieringsstöd för att öka tillväxthastighet och konkurrenskraft.

Företagsklimat

Insatser för att stärka förmågan på regional och kommunal nivå att utveckla och stärka företagsklimatet för ökad konkurrenskraft och tillväxt i det skånska näringslivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.