Utlysning cirkulära livsmedelssystem

Har ni en idé som kan bidra till ett cirkulärt livsmedelssystem i Skåne? Region Skåne öppnar nu en riktad utlysning som söker projekt med syfte att bidra till ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem i linje med visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Utlysningen

Regeringens strategi för livsmedelssektorn har målet är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Syftet med den riktade utlysningen är att projekten ska bidra till ett klimatsmart cirkulärt livsmedelssystem i Skåne. Projekten ska också, genom att hitta synergier och skapa mervärden, bidra till Klimat och energistrategi för Skåne samt Livsmedelsagendan. 

Utlysningen är indelad i fyra olika delområden som tillsammans innefattar hela livsmedelssystemet. I ansökan om projektfinansiering ska man alltså välja ett av delområdena även om ett projekt kan möta flera av dessa. De tre tvärgående teman, minskad klimatpåverkan, ökad resiliens och/eller cirkulär omställning, behöver beskrivas av alla projekt. De tvärgående teman svarar mot ett klimatsmart cirkulärt livsmedelssystem och ska säkerställa att projekten har rätt riktning.

Cirkulär bild webb.png

Vem kan söka?

Lärosäten, företag/bolag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna utlysning. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

Kriterier 

Ska-krav

Projektförslag som välkomnas i denna utlysning ska bidra till ett klimatsmart cirkulärt livsmedelssystem genom att uppfylla en eller flera av punkterna nedan:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Ökad resiliens (se begrepp och definitioner)
 • Cirkulär omställning

Urval av ansökningar kommer att ska utifrån följande kriterier

 • Projektets aktiviteter ska vara till nytta för Skåne.
 • Projektresultatet ska bidra till Klimat och Energistrategin för Skåne och Livsmedelsagendan
 • I ansökan ska det finnas en tydlig plan för hur projektresultatet ska leva vidare efter projekttiden är slut
 • Tydligt komplettera befintlig verksamhet/satsningar i Skåne
 • Projektet ska ligga i linje med någon av Regionala Utvecklingsnämndens prioriteringar: Bättre hälsa för fler, Ökad produktivitet i näringslivet, Stärkt kompetensförsörjning, Ett sammanbundet Skåne

Meriterande

 • Projektet är nyskapande och innovativt.
 • Behovsägare medverkar i projektet.
 • Flera parter medfinansierar i tvärsektoriella samarbetsprojekt.
 • Projektet skapar en regional nytta genom att resultatet kan spridas och skalas upp.

Begrepp och definitioner

 • Livsmedelssystemet omfattar alla råvaror, processer och infrastrukturer som är förknippade med primärproduktion, industri, handel, transport och konsumtion av livsmedel, samt de restströmmar som genereras.
 • Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.
 • Hållbar innefattar de tre dimensionerna människa, miljön och ekonomin, dvs. nutrition och hälsa är inkluderat.
 • Cirkulär ekonomi är att skapa affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används.
 • Cirkulära processer innebär att skapa råvaror av biprodukter i det cirkulära kretsloppet.
 • Testbädd avser en fysisk eller virtuell miljö där akademi, näringsliv och andra organisationer samverkar vid utveckling, test och produktion av nya lösningar.
 • Attraktivitet innebär att Skåne erbjuder arbetstillfällen som attraherar personer med kompetens som efterfrågas och därmed utvecklar regionen.

Källa: En agenda för Livsmedelsområdet – för att uppnå målen inom Skånes innovationsstrategi

 
Exempel på inriktningar för projekt

För att tydligare konkretisera vad det är för inriktningar och möjliga projekt som vi ser framför oss exemplifieras det här för de olika delområdena. Detta är endast exempel för inspiration.

Projekt som bidrar till:

Beteenden, efterfrågan och konsumtion

 • En ökad medvetenhet och användning av lösningar som leder till ökad efterfrågan på produkter och tjänster utifrån en cirkulär affär, produkter och säkrade resursflöden
 • Kartläggning av inhemsk produktion för att säkra upp en lokal försörjning samt bidra till resiliens och krisberedskap
 • Kunskapsspridning av befintliga lösningar

Processindustri och förädling

 • Test och/eller implementering av lösningar som leder till optimerade cirkulära system där restflöden kartläggs och tas till vara/ tillgängliggörs och/eller optimerad användning av biomassa
 • Test och/eller implementering av klimatsmart livsmedelsteknik i samtliga led från jord till bord till jord
 • Synliggörande av investeringsmöjligheter inom cirkulärt livsmedelssystem

Markanvändning och primärproduktion 

 • Minskad klimatpåverkan inom primär produktion – t.ex ökad användning av fossilfria jordbruksmaskiner, metoder för plöjningsfri jordbearbetning, kolinlagring, precisionsjordbruk etc.
 • Cirkulära lösningar som minimerar externa insatser, minskar förluster och avfall, återanvänder restströmmar och/eller ökar återvinningen av växtnäring.
 • Optimerad markanvändning utifrån val av grödor/produktion/avkastning, samhällsnytta (ex elproduktion) och biologisk mångfald 

Stödjande strukturer och funktioner

 • Kunskapsstöd, coachning och plattformsbyggande utifrån hållbarhet som lantbrukets och leverantörskedjornas primära affärsmodell för en ekonomisk robust jordbruksindustri
 • Tjänster och tekniska lösningar som bidrar till omställning; fler skånska företag som levererar miljöteknikslösningar till lantbruket, mäklartjänster för restflöden in och ut, uppskalning och lönsamhet av lösningar – från pilot till hållbara lösningar och storskalig förflyttning

Ansökan

Utlysningen öppnar 20 maj 2022 och är öppen till 20 oktober. Projekten kommer att utvärderas och beviljas löpande fram tills 20 september, efter detta datum kommer projekten bedömas samlat fram tills 20 oktober.

Ifylld ansökningsblankett skickas till cirkularalivsmedelssystem@skane.se.

Kostnader skall vara klart specificerade i ansökan liksom medfinansiering. Medfinansiärer skall vara namngivna och hur mycket var och en bidrar med skall angivas. Sökanden och medfinansiärer kan komma att ombedjas vidimera uppgifter. Medfinansiering kan bestå av egen nedlagd arbetstid.

Ni är välkomna att höra av er om ni vill diskutera projektidéer innan ni skickar in ansökan eller om ni har några frågor.

Finansiering

 • Vi ser gärna projekt som ligger inom ramen 5 prisbasbelopp till 1 miljon.
 • Projektet ska vara väl avgränsat i tiden, rekommenderad maximal projekttid är två år
 • Möjlig medfinansieringsgrad från Region Skåne är 60%

Om bidrag söks eller erhållits från någon annan förvaltning inom Region Skåne summeras bidragen och utgör i normalfallet högst 60 procent av projektfinansieringen. I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som sökts/erhållits från annat håll för samma ändamål. Det kan förekomma att sökande beviljas mindre än sökt belopp, varför det är viktigt att ange om projektet kräver full finansiering för att genomföras. Beviljade anslag får endast användas i enlighet med ansökan samt enligt avtal mellan projektägaren och Region Skåne.

Vidare gäller Förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.

Bidragsbegränsningar

Bidrag ges inte för:

 • grundforskning
 • investering i privat egendom och inventarier
 • projekt som faller inom ramen för kommuners egna ansvarsområden
 • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
 • riktat företagsstöd


Region Skånes miljökriterier vid beviljande av bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Idéburna organisationer som får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.