Utlysning av medel för cirkulära livsmedelssystem

Region Skåne utlyser medel för att främja utvecklingen av cirkulära och hållbara livsmedelssystem i Skåne. Är du verksam inom livsmedel och har en idé?

Utlysningen syftar till att möjliggöra projekt, som bidrar till ett klimatsmart och cirkulärt livsmedelssystem i Skåne. Sista inlämningsdag är den 20 oktober 2022.

 • Lärosäten, företag, föreningar och andra organisationer kan söka medel. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka.

  Du är varmt välkommen att kontakta oss för att bolla din/er idé innan du skickar in din ansökan. Mejla till: cirkularalivsmedelssystem@skane.se

 • Utlysningen är indelad i fyra delområden, som tillsammans innefattar hela livsmedelssystemet:

  • beteende, efterfrågan och konsumtion
  • processindustri och förädling
  • markanvändning och primärproduktion
  • stödjande strukturer och funktioner

  I ansökan om projektfinansiering ska du välja ett av delområdena även om ett projekt kan möta flera av dem.

 • Ett av de tre ska-kraven, minskad klimatpåverkan, ökad resiliens och cirkulär omställning, ska du beskriva och uppfylla. De är jämförbara med ett klimatsmart, cirkulärt livsmedelssystem och ska säkerställa att projekten har rätt riktning.

  • Minskad klimatpåverkan
  • Ökad resiliens
  • Cirkulär omställning
 • Kriterier

  Urvalet av ansökningar kommer att ske utifrån följande kriterier:

  • Projektets aktiviteter ska vara till nytta för Skåne.
  • Projektresultatet ska bidra till Klimat och Energistrategin för Skåne och Livsmedelsagendan.
  • I ansökan ska det finnas en tydlig plan för hur projektresultatet ska leva vidare efter projekttiden är slut.
  • Tydligt komplettera befintlig verksamhet/satsningar i Skåne.
  • Projektet ska ligga i linje med någon av Regionala Utvecklingsnämndens prioriteringar: bättre hälsa för fler, ökad produktivitet i näringslivet, stärkt kompetensförsörjning, och ett sammanbundet Skåne.

  Meriterande

  • Projektet är nyskapande och innovativt.
  • Behovsägare medverkar i projektet.
  • Flera parter medfinansierar i tvärsektoriella samarbetsprojekt.
  • Projektet skapar en regional nytta genom att resultatet kan spridas och skalas upp.
 • Här följer exempel på vad som kan avses med möjliga inriktningar och projekt inom de olika delområdena. Dessa är tänkta som inspiration endast.

  Projekt som bidrar till önskvärda beteenden, efterfrågan och konsumtion

  • En ökad medvetenhet och användning av lösningar som leder till ökad efterfrågan på produkter och tjänster utifrån en cirkulär affär, produkter och säkrade resursflöden.
  • Kartläggning av inhemsk produktion för att säkra upp en lokal försörjning samt bidra till resiliens och krisberedskap.
  • Kunskapsspridning av befintliga lösningar.

  Projekt inom processindustri och förädling

  • Test och/eller implementering av lösningar som leder till optimerade cirkulära system där restflöden kartläggs och tas till vara/ tillgängliggörs och/eller optimerad användning av biomassa.
  • Test och/eller implementering av klimatsmart livsmedelsteknik i samtliga led från jord till bord till jord.
  • Synliggörande av investeringsmöjligheter inom cirkulärt livsmedelssystem.

  Projekt inom markanvändning och primärproduktion

  • Minskad klimatpåverkan inom primär produktion – t.ex ökad användning av fossilfria jordbruksmaskiner, metoder för plöjningsfri jordbearbetning, kolinlagring, precisionsjordbruk etc.
  • Cirkulära lösningar som minimerar externa insatser, minskar förluster och avfall, återanvänder restströmmar och/eller ökar återvinningen av växtnäring.
  • Optimerad markanvändning utifrån val av grödor/produktion/avkastning, samhällsnytta (ex elproduktion) och biologisk mångfald.

  Projekt som bidrar till stödjande strukturer och funktioner

  • Kunskapsstöd, coachning och plattformsbyggande utifrån hållbarhet som lantbrukets och leverantörskedjornas primära affärsmodell för en ekonomisk robust jordbruksindustri.
  • Tjänster och tekniska lösningar som bidrar till omställning; fler skånska företag som levererar miljöteknikslösningar till lantbruket, mäklartjänster för restflöden in och ut, uppskalning och lönsamhet av lösningar – från pilot till hållbara lösningar och storskalig förflyttning.
  • Projekt som ligger inom ramen 5 prisbasbelopp till 1 miljon ses som en fördel
  • Projektet ska vara väl avgränsat i tiden, rekommenderad maximal projekttid är två år
  • Möjlig medfinansieringsgrad från Region Skåne är 60%

  Om bidrag söks eller erhållits från någon annan förvaltning inom Region Skåne summeras bidragen och utgör i normalfallet högst 60 procent av projektfinansieringen. I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som sökts/erhållits från annat håll för samma ändamål. Det kan förekomma att sökande beviljas mindre än sökt belopp, varför det är viktigt att ange om projektet kräver full finansiering för att genomföras. Beviljade anslag får endast användas i enlighet med ansökan samt enligt avtal mellan projektägaren och Region Skåne.

  Vidare gäller Förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.

  Medel ges inte för:

  • grundforskning
  • investering i privat egendom och inventarier
  • projekt som faller inom ramen för kommuners egna ansvarsområden
  • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
  • riktat företagsstöd
 • Utlysningen är öppen till den 20 oktober. Projekten kommer att utvärderas och beviljas löpande fram till den 20 september, efter detta datum kommer projekten bedömas samlat fram till den 20 oktober.

  Ifylld ansökningsblankett skickas till cirkularalivsmedelssystem@skane.se.

  Kostnader skall vara klart specificerade i ansökan liksom medfinansiering. Medfinansiärer skall vara namngivna och hur mycket var och en bidrar med ska angivas. Sökanden och medfinansiärer kan komma att behöva vidimera uppgifter. Medfinansiering kan bestå av egen nedlagd arbetstid.

  Du är välkommen att höra av dig om du vill diskutera projektidéer innan du skickar in ansökan eller om du har frågor.

 • Frågor och svar

  Vem kan jag kontakta för att diskutera min projektidé?

  Vi är flera som jobbar med frågan, därför använder vi en funktionsbrevlåda: cirkularalivsmedelssystem@skane.se. Om man skriver till den så kan någon av oss ringa upp, eller om det är någon enklare fråga, återkomma via mail.

  Hur lång tid tar det innan jag kan få besked?

  Beslut tas löpande, vi kommer att ha beslutsmöten ca en gång i månaden och därefter kan man få ett preliminärt besked.

  Hur värderas medfinansiering i form av nedlagd arbetstid?

  Medfinansiering kan ske med kontanta medel eller genom nedlagd tid, i form av antingen betald arbetstid eller ideellt nedlagd tid. Medfinansiering i form av betald arbetstid ska beräknas utifrån lön och lönekostnadspåslag (sociala avgifter, pension med mera). Ideellt arbete värderas enligt en schablon om 200 kronor per timme.

  Kan jag söka för indirekta kostnader?

  Indirekta kostnader (så kallat overhead) kan räknas in i projektbudgeten. De indirekta kostnaderna ska beräknas som ett påslag enligt schablonerna 20 procent för universitet och högskolor samt 15 procent för övriga sökande. Observera att påslaget ska beräknas på personalkostnader och inte på övriga kostnader.

  När kan jag starta mitt projekt?

  Ditt projekt kan starta så fort du har fått din ansökan beviljad av oss.

  Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

  Din ansökan kommer att handläggas av tjänstepersoner på enheten för miljö och hälsa på avdelningen för regional utveckling. Vid behov kommer en expertgrupp kontaktas för kommentarer. Besluten tas på tjänstemannanivå med direkt verkställighet.

  Om jag söker finansiering från flera parter, måste jag ha allt klart med de andra finansiärerna innan jag söker från er?

  Inga medfinansieringsintyg behövs för projektets finansiärer men en överenskommelse med alla parter angående finansiering och genomförande behövs innan beslut. Däremot kan du gärna skicka ett utkast eller bolla ett förslag med oss innan du går vidare till att skicka in full ansökan med budget och finansiering.

  Kan jag söka för flera olika projekt?

  Ja.

  Begrepp

  • Livsmedelssystemet omfattar alla råvaror, processer och infrastrukturer som är förknippade med primärproduktion, industri, handel, transport och konsumtion av livsmedel, samt de restströmmar som genereras.
  • Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.
  • Hållbar innefattar de tre dimensionerna människa, miljön och ekonomin, dvs. nutrition och hälsa är inkluderat.
  • Cirkulär ekonomi är att skapa affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används.
  • Cirkulära processer innebär att skapa råvaror av biprodukter i det cirkulära kretsloppet.
  • Testbädd avser en fysisk eller virtuell miljö där akademi, näringsliv och andra organisationer samverkar vid utveckling, test och produktion av nya lösningar.
  • Attraktivitet innebär att Skåne erbjuder arbetstillfällen som attraherar personer med kompetens som efterfrågas och därmed utvecklar regionen.

  Källa: En agenda för Livsmedelsområdet – för att uppnå målen inom Skånes innovationsstrategi.

 • Utlysningen av medel för att främja cirkulära livsmedelssystem möter regeringens strategi för Sveriges livsmedelssektor. Strategin säger att: år 2030 ska sektorn vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Utlysningen följer visionsmålen i Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 och projekten ska uppfylla Klimat och energistrategi för Skåne samt Livsmedelsagendan.

  Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Region Skånes miljöpolicy och miljömål (skane.se)

  Idéburna organisationer som får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.