Fokusområden – Skånes färdplan för biogas

Nedan redovisas de sju fokusområden som färdplansaktörerna har identifierat som viktiga inom ramen för färdplanen samt konkreta insatser under respektive område som i samverkan behöver lösas för att stärka utvecklingen av biogas i Skåne.

Fokusområde opinion och kommunikation:

 • Påverkansarbete för långsiktiga spelregler, nationellt och europeiskt nätverkande, utökad marknads- och omvärldsanalys, skapa nationell biogasplan.
 • Kunskapsspridning och opinionsarbete, kommunikationsinsatser av olika slag, spridning av resultat från FoU och goda exempel, kommunikation med producenter och försäljare av fordon, skapa kurs på högskolenivå om biogas och andra fossilfria energislag, samt läromedel för skolan

Fokusområde infrastruktur:

 • 1 tankställe i varje kommun
 • Regionalt gasnät i nordöstra Skåne

Fokusområde produktion:

 • Snabbare och enklare tillståndsprocess
 • Analysera och förbättra affärsmodell, lönsamhet och samhällsnytta
 • Utveckling av förgasningsanläggningar

Fokusområde upphandling:

 • Innovationsupphandling, möjligheter och begränsningar
 • Upphandling för fossilbränslefri kollektivtrafik och kommunala fordonsflottor

Fokusområde kretslopp:

 • FoU, demonstrationsanläggningar och pilotprojekt kring nya substrat
 • FoU och kunskapsspridning om biogödsel, FoU om att skapa fullgod rötrest utan tungmetaller
 • Ökad insamling av matavfall
 • Ökad biogasproduktion i anslutning till VA-verk, skapande av VA-nätverk, användning av rötslam
 • Kommuninventering av möjliga biogassubstrat

Användning, marknad och efterfrågan:

 • FoU kring nya användningsområden
 • Inventering och analys av konsumtion av biogas i kommuner
 • Utveckling, test, demo och spridning av nya fordon och ny teknik, traktorer, arbetsmaskiner, tunga transportfordon, konverterade fordon inom kollektivtrafik

Fokusområde samverkan:

 • Kommunsamverkan. 33 kommuner skriver på Färdplanen och upprättar handlingsplaner för biogas som inkluderar analys av biogasanvändning, inventering av substrat, strategier för matavfall, gasnät, tankställen etc. Se även under respektive område.
 • Nya aktörer i Färdplansarbetet exempelvis aktörer inom förgasning, nya innovativa företag, forskare inom ekonomi, sociologi etc.
 • Nationellt biogassamarbete för nationell strategi och gemensamt europeiskt påverkansarbete.
 • Etablering av centrum för innovation, bildandet av en plattformsorganisation som arena för samverkan mellan befintliga och nya tvärvetenskapliga forskargrupper.
 • Europeiskt nätverksarbete för att stärka omvärldsbevakningen
 • Utbildningar för biogas

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter