Bedömningskriterier för utvecklingsmedel för biogas

Region Skånes utvecklingsmedel syftar till att stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas. Det övergripande målet är Skåne – Europas ledande biogasregion 2030.

Innehållskriterier

 • Färdplanens mål: Projekt prioriteras efter hur de bidrar till att öka efterfrågan på biogas inom 5 till 10 år.
 • Projekt med fokus på utveckling och innovationer: Projekt som bidrar till att stimulera till att innovationer och teknikutveckling bl. a genom att testa, tillämpa och sprida nya tekniker och beteenden är prioriterade.
 • Regional nytta: Projekt som bidrar till resultat som påverkar hela regionen är prioriterade. Lokalt avgränsade projekt är prioriterade endast om de bedöms vara av allmänt intresse i regionen.

Kvalitetskriterier

 • Tydlig projektbeskrivning: Projekt ska ha en projektbeskrivning. Det innebär att projektets genomförande ska motiveras av en bakgrundsbeskrivning och utmynnar i effektiva resultat där mål, syfte, genomförande och uppföljning finns tydligt beskrivna.
 • Kvalitet i informationsspridning: Det ska tydligt framgå av ansökan hur projektets resultat ska spridas så att lärdomarna från projekten når fler.
 • Fortlevnad: Region Skåne prioriterar sådana projekt som har en framåtsyftande karaktär. Det kan innebära att det finns tydliga mottagare för resultaten eller att projektet bygger strukturer som kan leva vidare efter projektets slut.
 • Kostnadseffektivitet: Region Skåne prioriterar projekt som ger stora bidrag till biogasens utveckling till låga kostnader.
 • Finansieringens mervärde: Projekt som tydligt förklarar vad utvecklingsmedlen bidrar med inom projektet är prioriterade.

Skall-krav och exkluderingskrav

Projektet måste uppfylla följande krav för att komma i fråga för finansiering:

 • Projektägaren skall skriva under Region Skånes Färdplan för biogas.
 • Projektet skall avslutas inom två år från projektstart om inte annat avtalats.
 • Projektet skall finansieras till minst 50 procent av medel från andra källor.
 • Projektet skall finansieras av minst två finansiärer utöver Region Skåne.
 • OH-kostnader utgör max 10 % av det sökta beloppet.
 • Inga medel beviljas för löpande verksamhet.
 • Inga medel beviljas för ofullständigt finansierade projekt.
 • Inga medel beviljas för inköp av inventarier eller fast egendom.
 • Inga medel beviljas för riktat företagsstöd.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter