Region Skånes Miljövårdsfond – ansökan öppen 14 mars – 3 juni

Har du en idé som kan bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne? Region Skånes Miljövårdsfond stödjer projekt av utvecklingskaraktär som kan bidra till att nå de regionala miljömålen samt visionsmålen i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” . Finansierade projekt ska ligga i linje med Regionala Utvecklingsnämndens prioriterade områden: ”Bättre hälsa för fler”, ”Ökad produktivitet i näringslivet”, ”Stärkt kompetensförsörjning”, ”Ett sammanbundet Skåne”.

Vem kan söka?

Lärosäten, företag/bolag, föreningar och andra organisationer har rätt att söka medel ur denna fond. Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

Kriterier

Skall-krav

 • Projektets aktiviteter ska vara till nytta för Skåne.
 • Projektresultatet ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och de regionala miljömålen.
 • Projektet bidrar till den Regionala Utvecklingsnämndens prioriteringar.
 • Projektet ska vara av pilot-, demonstrations- eller utvecklingskaraktär. Exempel på möjliga insatser:
  • kartläggning, exempelvis förstudier, inventeringar;
  • tillämpad forskning, till exempel steget efter grundforskning;
  • information, till exempel utbildningar, nätverk
 • Projektet ska vara väl avgränsat i tiden. Maximal projekttid är två år.
 • I ansökan ska det finnas en tydlig plan för hur projektresultatet ska leva vidare efter projekttiden är slut.

Meriterande

 • Projektet är nyskapande och innovativt.
 • Behovsägare medverkar i projektet.
 • Flera parter medfinansierar i tvärsektoriella samarbetsprojekt.
 • Projektet skapar en regional nytta genom att resultatet kan spridas och skalas upp.

Exempel på inriktningar för projekt

Regionala utvecklingsnämnden välkomnar ansökningar för projekt som exempelvis:

 • Stödjer innovativa tekniklösningar med en hållbar inriktning.
 • Påverkar människans konsumtionsmönster, resvanor och företagens investeringsvilja.
 • Stödjer vård av och utveckling av natur- och kulturmiljö i Skåne.
 • Skyddar och bevarar biologisk mångfald och det skånska landskapet.
 • Projekt ska bidra till en hållbar utveckling utifrån perspektiven:
  • Ekonomisk hållbarhet; ökad produktivitet/konkurrenskraft, export-möjligheter för lösningarna och/eller innovationer för en grön omställning.
  • Social hållbarhet; förbättrad folkhälsa, ökad fysisk aktivitet, rekreationsmöjligheter nära bostaden samt påverkan på människors konsumtionsmönster och/eller resvanor.
  • Miljömässig hållbarhet; biodiversitet, resurshushållning, giftfri miljö

Ansökan

Utlysningen öppnar 14 mars 2022. Sista ansökningsdag 3 juni. Om något i ansökan behöver kompletteras ska detta inkomma senast den 17 juni. Handlingar inkomna därefter kommer inte att behandlas.

En särskild ansökningsblankett skall fyllas i och skickas in till miljövårdsfondens funktionsbrevlåda: miljovardsfond@skane.se. Första sidan i ansökan ska även skrivas ut, skrivas under, scannas in och sedan mejlas till funktionsbrevlådan. Eventuella frågeställningar hänvisas också till denna e-postadress. 

Kostnader skall vara klart specificerade i ansökan liksom medfinansiering. Medfinansiärer skall vara namngivna och hur mycket var och en bidrar med skall angivas. Sökanden och medfinansiärer kan komma att ombedjas vidimera uppgifter. Medfinansiering kan bestå av egen nedlagd arbetstid.

Ansökningsblankett.

Riktlinjer för Region Skånes Miljövårdsfond.

Finansiering

Regionala utvecklingsnämnden har avsatt 2,5 miljoner kronor till Region Skånes Miljövårdsfond under 2022. Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden.

Lägsta belopp per enskilt projekt som kan erhållas av Fonden är 3 pbb . (Ett prisbasbelopp motsvarar 48 300 SEK, år 2022)

Om bidrag söks eller erhållits från någon annan förvaltning inom Region Skåne summeras bidragen och utgör i normalfallet högst 50 procent av projektfinansieringen. I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som sökts/erhållits från annat håll för samma ändamål. Det kan förekomma att sökande beviljas mindre än sökt belopp, varför det är viktigt att ange om projektet kräver full finansiering för att genomföras. Beviljade anslag får endast användas i enlighet med ansökan samt enligt avtal mellan projektägaren och Region Skåne.

[UPPDATERING 2022-05-03]
Vi har fått frågor kring hur man beräknar OH och medfinansiering.

Medfinansiering kan ske med kontanta medel eller genom nedlagd tid, i form av antingen betald arbetstid eller ideellt nedlagd tid. Medfinansiering i form av betald arbetstid ska beräknas utifrån lön och lönekostnadspåslag (sociala avgifter, pension mm). Ideellt arbete värderas enligt en schablon om 200 kr/timme.

Indirekta kostnader (overhead) kan även räknas in i projektbudgeten. De indirekta kostnaderna ska beräknas som ett påslag enligt följande schabloner: 20 procent för universitet och högskolor samt 15 procent för övriga sökande. Observera att påslaget ska beräknas på kostnadsslagen personal och enhetskostnader. Exempelvis externa konsulttjänster räknas inte in i detta. Region Skånes Miljövårdsfond följer Tillväxtverkets riktlinjer för indirekta kostnader (med undantag för att Tillväxtverket även har en schablon på 25 % på vissa typer av projekt). För mer information om vad som räknas som indirekta kostnader, se vänligen Tillväxtverkets hemsida: Följ reglerna för kostnader - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Vidare gäller Förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod.

Bidragsbegränsningar

Bidrag ges inte för:

 • grundforskning
 • investering i privat egendom och inventarier
 • projekt som faller inom ramen för kommuners egna ansvarsområden
 • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
 • riktat företagsstöd

Region Skånes miljökriterier vid beviljande av bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

Idéburna organisationer som får bidrag om minst sex prisbasbelopp (289 800 kronor år 2022) ska uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och miljöarbete; Region Skånes miljöbevis.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.