Projekt och samarbeten inom miljö och klimat

Projekt vi deltar i

 • Biogas 2020

  Biogas 2020 vill skapa grön ekonomi, biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över landsgränserna inom ÖKS-området. (Öresund-Kategatt-Skagerack) Projektet vill vända konkurrens till samarbete i biogasindustrin och stimulera till investeringar inom sektorn.

  I ÖKS-geografin finns en unik kombination av landsbygd/stad, industriell mognad, lantbruk och livsmedelsproduktion, ett innovationsklimat av högsta klass samt en utvecklad trippel-helixstruktur. Projektets mål är att bidra till minskad koldioxidanvändning, ett mer hållbart samhälle och ekonomi samt fler arbetstillfällen. 

  Lead Partner: Innovatum

  Övriga svenska partners: Kommunförbundet Skåne, Region Skåne (miljöstrategier), Högskolan Halmstad, Energiforsk AB, SLU, Högskolan Borås, Högskolan Väst, JTI- Institut för Jordbruks- och Miljöteknik, Region Västra Götaland, Fyrbodals Kommunalförbund, Kungliga Tekniska Högskolan, Hushållningssällskapet Skåne. 

  Danska partners: Skive Kommune/Energibyen Skive (dansk koordinerende partner), Aarhus Universitet AU Herning, Agro Business Park A/S, Gas2move, HMN Naturgas I/S, Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, Samsö kommune, Fredrikssund, Nomi

  Norska partners: Østfold fylkeskommune (Norsk Prosjekteier), Høyskolen i Telemark, OREEC, Lister Nyskaping, SeaWeedProduction.

  Projektperiod: juli 2015 - juli 2018

  Program: Interreg ÖKS

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Emma Bengtsson Tjänstledig tom: 170731 Föräldraledig: 170801-180430
  • Telefon 044-309 31 40
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Digitalisering av kulturarv längs Skåneleden

  Kulturen i Lund har fått i uppdrag av Kultur Skåne och Region Skåne att driva ett pilotprojekt för att digitalisera kulturarv och kulturhistoriska berättelser längs en utvald del av Skåneleden.

  Projektet ska ta fram en standard för urval av kulturhistoriska berättelser utmed Skåneleden och tillgängliggöra dessa digitalt. Pilotprojektet sätter ramar och kvalitetsnivå som sen kan användas på andra projekt för att tillgängliggöra kulturarv digitalt längs med vandringsleden.

  Först ut att digitaliseras är en del av Österlenleden, nämligen Österlencirkeln med tillägg av etapp 6 från Kivik.

  Projektperiod: pågår fram till september 2016

  Kontakt:
  Sofie Norrby, Region Skåne
  E-post: Contact

 • Fullskalig rening av mikroföreningar

  Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

  • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
  • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
  • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

  Sedan i maj är en stor pilotanläggning för filtrering av avloppsvatten genom aktivt kol och sandfilter i drift vid Osby reningsverk. Vid ett senare skede är tanken att även Bromöllas reningsverk ska omfattas av projektet. Region Skåne är medfinansiär till projektet. 

  Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

  Kontakt:
  Erland Björklund
  Forskare, Kristianstad Högskola
  Tel. 072 - 233 09 80
  E-post. Contact 

  Ola Svahn 
  Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
  Tel. 070 - 228 12 45
  E-post: Contact

 • Intensifierat nationellt biogasarbete

  Projektets syfte är att bidra till att uppnå Sveriges högt satta klimat- och miljömål genom ökad produktion och användning av biogas inom transportsektorn och industrin.

  Det övergripande målet med projektet är att ta fram och förankra en branschgemensam nationell biogasstrategi. Inom projektet finns en referensgrupp med representanter från bland annat fordonstillverkning, industri, gashandel, transportköpare, distribution, biogasproduktion och akademi.

  Intensifierat nationellt biogasarbete är ett unikt samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Region Skåne och Swedegas. Projektet pågår under två år och slutförs i februari 2016. Inom projektet finns en styrgrupp med representanter från respektive företag och organisation som finansierar projektet.

  Fler deltagare från hela branschen välkomnas att medverka i projektet då det är viktigt för att kunna arbeta fram en kraftfull biogasstrategi.

  Aktörer: Energigas Sverige, Region Skåne, Swedegas

  Projektperiod: 2014-02 – 2016-02

  Webb: Energigas Sverige

  Kontakt: Contact

 • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

  Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

  GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

  Projektperiod: 2015-2019

  Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

  Program: Connecting Europe Facility
  Webb: Great-region.org

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Britt Karlsson-Green
  • Telefon 044-309 39 27
  • Mobilnummer 0768-87 18 87
  Visa fler kontaktuppgifter
 • The Blue Move for Green Economy

  The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

  Lead Partner: Vätgas Sverige

  Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

  Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

  Program: Interreg ÖKS

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lisa Malm Miljöstrateg
  • Telefon 044-309 32 78
  Visa fler kontaktuppgifter

Samarbeten vi deltar i

 • Biogas Syd

  Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

  Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman.

  Webb: Biogas Syd

 • Energikontoret Skåne

  Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som arbetar med att verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i Skåne.

  Energikontoret Skåne är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och viktiga samarbetspartners är också Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och högskolor samt energibolag i länet.

  Rollen som regional energiaktör innebär att Energikontoret Skåne initierar och samordnar nätverk, driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser.

  Energikontoret Skåne

 • Klimatsamverkan Skåne

  Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

  Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

  100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

  Klimatsamverkan Skåne uppmanar kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet genom att vara 100 % fossilbränslefria i energianvändning, transporter och elanvändning. 

  Anslut dig, ditt företag eller din organisation också.

  Klimatsamverkan Skåne

 • Skånes hav och vatten

  Skånes hav och vatten är en samverkansfunktion som verkar för att skapa en plattform där olika aktörer i Skåne ska kunna mötas för att hantera frågor relaterade till planering, förvaltning och möjligheter med koppling till hav, kust och inlandsvatten.

  Arbetet går ut på att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande samt underlätta innovation, nytänkande och affärsutveckling med koppling till hav och vatten.

  Region Skåne finansierar funktionen, som verkar för och med aktörer i hela Skåne.

  Skånes hav och vatten

 • Skånes vindkraftsakademi

  Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen verkar som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet.

  Skånes vindkraftsakademi

 • Solar Region Skåne

  Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

  Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

  Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

  Solar Region Skåne

 • Stiftelsen Skånska landskap

  Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer
  samt stimulera det rörliga friluftslivet.

  Stiftelsen är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. Stiftelsen förvaltar fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

  Stiftelsen Skånska landskap

 • Sustainable Business Hub

  Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

  Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige. Sustainable Business Hub ska också vara en effektiv aktör för att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer som kan bidra till detta.

  Sustainable Business Hub

Avslutade projekt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter