Projekt och samarbeten inom miljö och klimat

Projekt vi deltar i

 • Region Skåne och Öresundskraft samarbetar, inom ramen för projektet Baltic smart city areas for the 21st century,för ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

  Energismarta sjukhus

  Inom projektet utvecklar Region Skåne och Öresundskraft riktlinjer för energisamarbete mellan energibolag och offentlig fastighetsägare. Vi utarbetar gemensamma mål och strategier för konceptet ”energismarta sjukhus” och lokala energisystem, samt analyserar nuläget av energianvändningen på sjukhusområdet i Helsingborg.

  Region Skåne och Öresundskraft har tillsammans en medfinansiering från Interreg motsvarande cirka 250 000 Euro.

  Östersjöprogrammet

  Projektet bedrivs inom Östersjöprogrammet och har tio partners som alla har valt ut energiförbättringsområden (energy improvement districts), varav flera är bostadsområden med stor potential.
  Projektet har en total budget på 2,6 miljoner Euro.

  Aktörer:

  Region Skåne/Regionfastigheter
  Öresundskraft
  HafenCity University Hamburg
  Tampere University of Applied Sciences Ltd
  Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
  Kohtla-Järve Town Government
  Tartu Regional Energy Agency
  City of Tampere
  Free and Hanseatic City of Hamburg
  City of Lublin

  Projektperiod:

  Projektet pågår till den 30 september 2020

  Webbsida: Baltic Smart City Areas

   

  logo Baltic smart city areas for the 21st century

 • Region Skåne leder projektet Elbilslandet Syd som syftar till att öka andelen fossiloberoende fordon samt underlätta användandet av bland annat elbilar och biogasbilar inom Skånes och Blekinges näringsliv.

  Projektet samarbetar aktivt med företag i Skåne och Blekinge genom aktiviteter inom följande områden:

  • Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor. Med energideklaration som visas kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan. Deltagande företag får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt samt rådgivning och möjligheter att testa el- och biogasfordon i verksamheten.
  • Stöd i utbyggnaden av laddinfrastruktur för normalladdning. Kartläggning och informationsinsatser riktad mot företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner. Syftar till att utöka möjligheterna för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.
  • Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge. Introduktion av plattformen Nollzon i Skåne och Blekinge. Nollzon är ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder vilket tydliggör efterfrågan av ebilstaxi för taxibolagen.
  • Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter. Skapa nätverk för att samla och utveckla idéer, behov och erfarenheter för att skapa fler gröna affärer, gröna företag och på sikt generera fler arbetstillfällen i Skåne och Blekinge.

  Projektperiod: 2018-2020

  Aktörer: Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Blekinge, Miljöfordon Sverige, Sustainable Innovation, Malmö Stad

  Program: ERUF

  Webb: elbilslandetsyd.se

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Visa fler kontaktuppgifter
 • Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

  • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
  • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
  • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

  Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

  Kontakt:
  Erland Björklund
  Forskare, Kristianstad Högskola
  Tel. 072 - 233 09 80
  E-post. erland.bjorklund@hkr.se 

  Ola Svahn 
  Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
  Tel. 070 - 228 12 45
  E-post: ols.svahn@hkr.se

 • I projektet Future samarbetar Region Skåne med E.on i utvecklingen av ett energisystem och ett koncept för integration av avfall och energi på Malmö sjukhusområde.

  Projektets mål

  • skapa möjligheter för ett mer flexibelt energisystem
  • utveckla effekt- och energieffektiva lösningar för byggnader
  • öka resurseffektiviteten genom cirkulära lösningar
  • främja ett intelligent materialutnyttjande och begränsa produktionen av nya material

  Det övergripande målet med Future-projektet är att utveckla samarbeten och stärka Greater Copenhagens position inom energi- och resursområdet.

  Future-projektet består av flera delar. Totalt sett ingår totalt 19 svenska och danska partners från offentlig och privat sektor. Projektet är finansierat via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

  Projektperiod: februari 2018-juli 2021

  Läs mer


  Future - framtidens intelligenta energi- och resurssystem

 • Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

  GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

  Projektperiod: 2015-2020

  Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

  Program: Connecting Europe Facility
  Webb: Great-region.org

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Visa fler kontaktuppgifter
 • Klimatväxling i Skåne är projekt som Region Skåne leder och som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att ta fram verktyg för att offentliga och privata organisationer enkelt ska kunna införa klimatväxling i sina organisationer, som ett led i att minska utsläppen från transportsektorn.

  I projektets första del 2018-2020 ingick följande aktörer: Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft.

  I projektets förlängning 2021-2022 ingår följande aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Grevendahl development AB. 

  Projekttid: 2018-2022

  Webb: Klimatväxling i Skåne

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Visa fler kontaktuppgifter
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

  Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

  Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

  Program: LIFE

  Projekttid: 2018-2023

 • The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

  Lead Partner: Vätgas Sverige

  Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

  Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

  Program: Interreg ÖKS

Samarbeten vi deltar i

 • Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

  Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Skånes kommuner som huvudman.

  Webb: Biogas Syd

 • Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som arbetar med att verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i Skåne.

  Energikontoret Skåne är en enhet inom Skånes Kommuner och viktiga samarbetspartners är också Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och högskolor samt energibolag i länet.

  Rollen som regional energiaktör innebär att Energikontoret Skåne initierar och samordnar nätverk, driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser.

  Energikontoret Skåne

 • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

  Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

  100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

  Klimatsamverkan Skåne uppmanar kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet genom att vara 100 % fossilbränslefria i energianvändning, transporter och elanvändning. 

  Anslut dig, ditt företag eller din organisation också.

  Klimatsamverkan Skåne

 • Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. 

  Skånes vindkraftsakademi

 • Den skånska skogsstrategin ska utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden samt bidra till att målen i det nationella skogsprogrammet uppfylls.

  Syftet med nätverket Skånsk skogsstrategi är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar på ett positivt sätt till regionens samhällsutveckling i stort. Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi. Detta gör Skånsk Skogsstrategi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder samt ett innovativt och framåtlutat dialogklimat med den skånska skogens intressenter.

  Läs mer om Skånsk Skogsstrategi

  Läs mer om regeringsuppdraget ett nationellt skogsprogram för Sverige

 • Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

  Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

  Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

  Solar Region Skåne

 • Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer
  samt stimulera det rörliga friluftslivet.

  Stiftelsen är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. Stiftelsen förvaltar fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

  Stiftelsen Skånska landskap

 • Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

  Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige. Sustainable Business Hub ska också vara en effektiv aktör för att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer som kan bidra till detta.

  Sustainable Business Hub

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.