Projekt och samarbeten inom miljö och klimat

Projekt vi deltar i

 • Baltic Smart City Areas for the 21st century

  Region Skåne och Öresundskraft samarbetar, inom ramen för projektet Baltic smart city areas for the 21st century,för ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

  Energismarta sjukhus

  Inom projektet utvecklar Region Skåne och Öresundskraft riktlinjer för energisamarbete mellan energibolag och offentlig fastighetsägare. Vi utarbetar gemensamma mål och strategier för konceptet ”energismarta sjukhus” och lokala energisystem, samt analyserar nuläget av energianvändningen på sjukhusområdet i Helsingborg.

  Region Skåne och Öresundskraft har tillsammans en medfinansiering från Interreg motsvarande cirka 250 000 Euro.

  Östersjöprogrammet

  Projektet bedrivs inom Östersjöprogrammet och har tio partners som alla har valt ut energiförbättringsområden (energy improvement districts), varav flera är bostadsområden med stor potential.
  Projektet har en total budget på 2,6 miljoner Euro.

  Aktörer:

  Region Skåne/Regionfastigheter
  Öresundskraft
  HafenCity University Hamburg
  Tampere University of Applied Sciences Ltd
  Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
  Kohtla-Järve Town Government
  Tartu Regional Energy Agency
  City of Tampere
  Free and Hanseatic City of Hamburg
  City of Lublin

  Projektperiod:

  Projektet pågår till den 30 september 2020

  Webbsida: Baltic Smart City Areas

   

  logo Baltic smart city areas for the 21st century

 • Fullskalig rening av mikroföreningar

  Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

  • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
  • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
  • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

  Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

  Kontakt:
  Erland Björklund
  Forskare, Kristianstad Högskola
  Tel. 072 - 233 09 80
  E-post. Contact 

  Ola Svahn 
  Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
  Tel. 070 - 228 12 45
  E-post: Contact

 • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

  Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

  GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

  Projektperiod: 2015-2019

  Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

  Program: Connecting Europe Facility
  Webb: Great-region.org

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Britt Karlsson-Green
  • Telefon 044-309 39 27
  • Mobilnummer 0768-87 18 87
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Klimatväxling i Skåne

  Klimatväxling i Skåne är ett EU-finansierat projekt som Region Skåne leder. Målet är att ta fram någon eller ett par klimatväxlingsmodeller som fungerar utifrån en organisations olika mål och förutsättningar. Vi vill också se om vi som första region i världen kan utforma en skånsk klimatväxlingsmodell där alla som vill skulle kunna klimatväxla sina utsläpp till klimatsmarta satsningar i Skåne. 

  Aktörer: Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft.

  Projekttid: 2018-2020

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Carina Johnsson Miljöstrateg
  • Telefon 040-675 32 28
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Tove Zellman Miljöstrateg
  • Telefon 044-309 32 71
  Visa fler kontaktuppgifter
 • LIFE Coast Adapt

  Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

  Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

  Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

  Program: LIFE

  Projekttid: 2018-2022

 • LIFE Coast Adapt

  Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

  Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

  Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

  Program: LIFE

  Projekttid: 2018-2022

 • Smart Blue Regions

  Region Skåne deltar i interregprojektet Smart Blue Regions inom ramen för Östersjöprogrammet. Vi ansvarar för ett av arbetspaketen i detta projekt som syftar till att stärka möjligheterna till Blue Growth. Det handlar om hållbar tillväxt relaterat till havets område och resurser, genom att utveckla östersjöregionernas kapacitet att implementera forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3).

  "Blue Growth" är idag inget utpekat styrkeområde i Skåne, men har tvärsektoriell koppling till de tre utpekade styrkeområdena Smarta material, Personlig hälsa och Smarta hållbara städer.

  Projektet ska tackla bristen på etablerad kunskap vad gäller implementeringen av forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering inom området. 

  Aktörer: Region Skåne,  regionerna Schleswig-Holstein (Tyskland), Pomorskie (Polen), Riga Planning region (Lettland), Sydväst-Finland samt Ida-Viru (Estland). 

  Projektperiod: 1 mars 2016 – 1 mars 2019

  Webb: Submariner-network.eu

 • The Blue Move for Green Economy

  The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

  Lead Partner: Vätgas Sverige

  Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

  Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

  Program: Interreg ÖKS

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lisa Malm Miljöstrateg
  • Telefon 046-17 42 90
  Visa fler kontaktuppgifter