Projekt och samarbeten inom miljö och klimat

Projekt vi deltar i

 • Baltic Smart City Areas for the 21st century

  Region Skåne och Öresundskraft samarbetar, inom ramen för projektet Baltic smart city areas for the 21st century,för ett energismartare sjukhusområde i Helsingborg, som just nu byggs om och till.

  Energismarta sjukhus

  Inom projektet utvecklar Region Skåne och Öresundskraft riktlinjer för energisamarbete mellan energibolag och offentlig fastighetsägare. Vi utarbetar gemensamma mål och strategier för konceptet ”energismarta sjukhus” och lokala energisystem, samt analyserar nuläget av energianvändningen på sjukhusområdet i Helsingborg.

  Region Skåne och Öresundskraft har tillsammans en medfinansiering från Interreg motsvarande cirka 250 000 Euro.

  Östersjöprogrammet

  Projektet bedrivs inom Östersjöprogrammet och har tio partners som alla har valt ut energiförbättringsområden (energy improvement districts), varav flera är bostadsområden med stor potential.
  Projektet har en total budget på 2,6 miljoner Euro.

  Aktörer:

  Region Skåne/Regionfastigheter
  Öresundskraft
  HafenCity University Hamburg
  Tampere University of Applied Sciences Ltd
  Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
  Kohtla-Järve Town Government
  Tartu Regional Energy Agency
  City of Tampere
  Free and Hanseatic City of Hamburg
  City of Lublin

  Projektperiod:

  Projektet pågår till den 30 september 2020

  Webbsida:

  https://projects.interreg-baltic.eu/projects/area-21-129.html

   

  logo Baltic smart city areas for the 21st century

 • Biogas 2020

  Biogas 2020 vill skapa grön ekonomi, biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över landsgränserna inom ÖKS-området. (Öresund-Kategatt-Skagerack) Projektet vill vända konkurrens till samarbete i biogasindustrin och stimulera till investeringar inom sektorn.

  I ÖKS-geografin finns en unik kombination av landsbygd/stad, industriell mognad, lantbruk och livsmedelsproduktion, ett innovationsklimat av högsta klass samt en utvecklad trippel-helixstruktur. Projektets mål är att bidra till minskad koldioxidanvändning, ett mer hållbart samhälle och ekonomi samt fler arbetstillfällen. 

  Lead Partner: Innovatum

  Övriga svenska partners: Kommunförbundet Skåne, Region Skåne (miljöstrategier), Högskolan Halmstad, Energiforsk AB, SLU, Högskolan Borås, Högskolan Väst, JTI- Institut för Jordbruks- och Miljöteknik, Region Västra Götaland, Fyrbodals Kommunalförbund, Kungliga Tekniska Högskolan, Hushållningssällskapet Skåne. 

  Danska partners: Skive Kommune/Energibyen Skive (dansk koordinerande partner), Aarhus Universitet AU Herning, Agro Business Park A/S, Gas2move, HMN Naturgas I/S, Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, Samsö kommune, Fredrikssund, Nomi

  Norska partners: Østfold fylkeskommune (Norsk Prosjekteier), Høyskolen i Telemark, OREEC, Lister Nyskaping, SeaWeedProduction.

  Projektperiod: juli 2015 - juli 2018

  Program: Interreg ÖKS

 • Fullskalig rening av mikroföreningar

  Projektet Fullskalig rening av mikroföreningar består av tre delar:

  • Monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten
  • Modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten  
  • EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening.

  Aktörer: Region Skåne, Krinova, Kristianstad högskola

  Kontakt:
  Erland Björklund
  Forskare, Kristianstad Högskola
  Tel. 072 - 233 09 80
  E-post. Contact 

  Ola Svahn 
  Forskningsingenjör, Kristianstad Högskola
  Tel. 070 - 228 12 45
  E-post: Contact

 • GREAT – Green Region with Alternative fuels for Transport

  Region Skåne koordinerar GREAT, ett projekt som samfinansieras av Europeiska Unionens Fonden för ett sammanlänkat Europa, med syfte att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar.

  GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.

  Projektperiod: 2015-2019

  Aktörer: Region Skåne, Oslo Kommune, Region Västra Götaland, Region Halland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Region Själland, Schleswig Holstein, City of Hamburg, E.ON Danmark A/S, E.ON Sverige AB, E.ON Biofor AB, FordonsGas Sverige AB, Renault, Nissan Europe, Danish Technical University

  Program: Connecting Europe Facility
  Webb: Great-region.org

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Britt Karlsson-Green
  • Telefon 044-309 39 27
  • Mobilnummer 0768-87 18 87
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Klimatväxling i Skåne

  Klimatväxling i Skåne är ett EU-finansierat projekt som Region Skåne leder. Målet är att ta fram någon eller ett par klimatväxlingsmodeller som fungerar utifrån en organisations olika mål och förutsättningar. Vi vill också se om vi som första region i världen kan utforma en skånsk klimatväxlingsmodell där alla som vill skulle kunna klimatväxla sina utsläpp till klimatsmarta satsningar i Skåne. 

  Aktörer: Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft.

  Projekttid: 2018-2020

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Carina Johnsson Miljöstrateg
  • Telefon 040-675 32 28
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Tove Zellman Miljöstrateg
  • Telefon 044-309 32 71
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Smart Blue Regions

  Region Skåne deltar i interregprojektet Smart Blue Regions inom ramen för Östersjöprogrammet. Vi ansvarar för ett av arbetspaketen i detta projekt som syftar till att stärka möjligheterna till Blue Growth. Det handlar om hållbar tillväxt relaterat till havets område och resurser, genom att utveckla östersjöregionernas kapacitet att implementera forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3).

  "Blue Growth" är idag inget utpekat styrkeområde i Skåne, men har tvärsektoriell koppling till de tre utpekade styrkeområdena Smarta material, Personlig hälsa och Smarta hållbara städer.

  Projektet ska tackla bristen på etablerad kunskap vad gäller implementeringen av forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering inom området. 

  Aktörer: Region Skåne,  regionerna Schleswig-Holstein (Tyskland), Pomorskie (Polen), Riga Planning region (Lettland), Sydväst-Finland samt Ida-Viru (Estland). 

  Projektperiod: 1 mars 2016 – 1 mars 2019

  Webb: Submariner-network.eu/projects/smartblueregions

 • The Blue Move for Green Economy

  The Blue Move for Green Economy skall främja användningen av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.

  Lead Partner: Vätgas Sverige

  Övriga partners: Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenbergs kommun, SP Sverige, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP, SP A/S Danmark, Københavns kommune.

  Projektperiod: 2015-08-01--2018-07-31

  Program: Interreg ÖKS

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Lisa Malm Miljöstrateg
  • Telefon 046-17 42 90
  Visa fler kontaktuppgifter

Samarbeten vi deltar i

 • Biogas Syd

  Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

  Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet Skåne som huvudman.

  Webb: Biogas Syd

 • Energikontoret Skåne

  Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som arbetar med att verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i Skåne.

  Energikontoret Skåne är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och viktiga samarbetspartners är också Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, universitet och högskolor samt energibolag i länet.

  Rollen som regional energiaktör innebär att Energikontoret Skåne initierar och samordnar nätverk, driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser.

  Energikontoret Skåne

 • Klimatsamverkan Skåne

  Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

  Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

  100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

  Klimatsamverkan Skåne uppmanar kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet genom att vara 100 % fossilbränslefria i energianvändning, transporter och elanvändning. 

  Anslut dig, ditt företag eller din organisation också.

  Klimatsamverkan Skåne

 • Solar Region Skåne

  Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

  Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

  Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

  Solar Region Skåne

 • Stiftelsen Skånska landskap

  Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer
  samt stimulera det rörliga friluftslivet.

  Stiftelsen är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv. Stiftelsen förvaltar fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk).

  Stiftelsen Skånska landskap

 • Sustainable Business Hub

  Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

  Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att stärka konkurrenskraft och export hos regionens CleanTech-företag och därigenom öka tillväxten i CleanTech-sektorn i Södra Sverige. Sustainable Business Hub ska också vara en effektiv aktör för att stödja, stimulera och skapa samverkan mellan aktörer som kan bidra till detta.

  Sustainable Business Hub

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter