Projekt och samarbeten inom miljö och klimat

Projekt vi deltar i

 • På sjukhusområdet i Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Grunden är dels ett nära samarbete mellan energibolag och fastighetsägare och dels en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, överskottsvärme, fjärrkyla och el kommer att handlas på plattformen. Målsättningen med projektet är att skapa ett flexiblare energisystem genom en ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsägare.

  I projektet ingår aktörer från både näringsliv, offentlig sektor och forskning: Region Skåne, Kraftringen, Energy Opticon, Lunds universitet, RISE och Sustainable Business Hub. Projektet finansieras av ingående partners och Energimyndigheten.

 • I detta svensk-danska samarbetsprojekt undersöks hur biomassa som restprodukt på bästa sätt kan användas som en resurs. Genom cirkulär användning kan biomassan komma till nytta för både energi, näringsämnen, jordförbättring, materialproduktion och för att gynna biologisk mångfald. Region Skåne och flera offentliga och privata aktörer på både den svenska och danska sidan medverkar i projektet, som medfinansieras av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Projektet pågår från januari 2020 till september 2022.

 • Klimatväxling i Skåne är projekt som Region Skåne leder och som medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att ta fram verktyg för att offentliga och privata organisationer enkelt ska kunna införa klimatväxling i sina organisationer, som ett led i att minska utsläppen från transportsektorn.

  I projektets första del 2018-2020 ingick följande aktörer: Region Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft.

  I projektets förlängning 2021-2022 ingår följande aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Grevendahl development AB. 

  Projekttid: 2018-2022

  Webb: Klimatväxling i Skåne (skane.se)

 • Projektet syftar till att testa nya metoder för att motverka kusterosion vid Skånes stränder. Tidigare åtgärder för att förebygga kusterosion har i vissa fall visat sig påverka ekosystemen i de skånska kustlandskapen och ibland även bidragit till erosionen. Därför måste nya metoder testas för att förebygga kusterosion utan att påverka ekosystemen. Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan.

  Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion.

  Aktörer: Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ystad kommun, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Hav- och vattenmyndigheten, Lunds universitet

  Program: LIFE

  Projekttid: 2018-2023

 • Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. Syftet med Skånes effektkommission är att forma en gemensam röst från Skåne med lösningsorienterade förslag till nationell nivå. Dessutom ska Skånes effektkommission agera i de frågor som aktörerna själva direkt kan påverka. Skånes effektkommission startade sitt arbete i februari 2021 och förutom Region Skåne ingår bland andra flera kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter.

 • Mer information kommer snart.

  • Presentation
  • Slutrapport

  Lärnätverk - Vattensnål rengöring 2021 11 09

Samarbeten vi deltar i

 • Biogas Syd är ett nätverk och en samverkansorganisation för biogas i Skåne. I nätverket deltar 25 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

  Organisatoriskt är Biogas Syd ett projekt inom Energikontoret Skåne med Skånes kommuner som huvudman.

 • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

  Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

 • Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. 

 • Den skånska skogsstrategin ska utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden samt bidra till att målen i det nationella skogsprogrammet uppfylls.

  Syftet med nätverket Skånsk skogsstrategi är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar på ett positivt sätt till regionens samhällsutveckling i stort. Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi. Detta gör Skånsk Skogsstrategi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder samt ett innovativt och framåtlutat dialogklimat med den skånska skogens intressenter.

 • Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för kunskapsspridning och ökad användning av solenergi i Skåne genom att bland annat arrangera olika aktiviteter och seminarier.

  Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen.

  Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne. Föreningens huvudsponsor är Region Skåne.

 • Sustainable Business Hub är ett nätverk som hjälper företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft och utveckla sina affärer, i Sverige och på exportmarknaden.

  Syftet med Sustainable Business Hubs verksamhet är att sammanföra företag, akademi och offentliga organisationer med syfte att stimulera grön utveckling och gröna affärer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.