Natur och rekreation

Region Skåne ska skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet. Naturen i Skåne ska vara attraktiv och utvecklas med fokus på hållbarhet.

Den regionala natur- och landskapsvården syftar till att bevara det skånska landskapet, dess särart och biologiska mångfald. Inom detta område samarbetar Region Skåne med såväl Stiftelsen Skånska landskap som Länsstyrelsen i Skåne län och kommunerna.

Utveckla grön besöksnäring

Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer, näringslivet, Länsstyrelsen i Skåne län och kommunerna med att utveckla besöksnäringen i Skåne. Vi vill stärka Skåne som friluftsdestination och skapa mervärde för de skånska företagen.

Målet är att besöksnäringen ska vara hållbar, vilket inkluderar att utveckla ekoturismen och att hitta miljövänliga färdsätt för turister inom Skåne.

Nationella cykelleder för turism och rekreation

Region Skåne har en bred satsning när det gäller cykelfrågorna, bland annat genom följande strategier och planer: Cykelstrategi (antagen 2017), Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Cykelvägsplan 2018-2029, Collaborative Tourism 2020 med flera. 

Ledbaserad turism är efterfrågat av utländska besökare och om vi möter deras behov skulle vi också kunna se hur ökad turismcykling skulle bidra till näringslivs- och landsbygdsutveckling och en hållbar turismutveckling i Sverige. 

I Skåne finns idag två nationella cykelleder, men inom en snar framtid blir de tre till antalet:

1. Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) invigdes 2015

2. Sydostleden (Växjö-Simrishamn) invigdes 2016

3. Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) planerad invigning 2019

Alla dessa tre cykellederna vilar på Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning.

Huvudman för Skåneleden

Region Skåne är huvudman för och utvecklar den 118 mil långa Skåneleden. Målet är att Skåneleden ska vara en hållbar, exportmogen led av internationell standard år 2020. Vi samarbetar med Stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för viss förvaltning av leden. Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av Skåneleden.

Stiftelsen Skånska Landskap

Region Skåne har gett Stiftelsen Skånska Landskap uppdraget att förvalta och sköta 19 skånska strövområden, som till exempel Fulltofta, Klåveröd och Snogeholm. Strövområdena bjuder på 22 mil vandringsled, cykelleder, fiske, kanotpaddling, stugor, bad och vacker natur.

Romeleås- och sjölandskapskommittén - RÅSK

Region Skåne är medlem i Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, som har bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne. Ändamålet är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom sjö- och åslandskapet.

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter